Vad händer med rapporten?

När den som bedriver verksamheten tar emot en rapport om Lex Sarah - ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande - ska den rapporterade händelsen utredas, dokumenteras och avhjälpas eller undanröjas.

Den som ansvarar för att ta emot rapporten ansvarar även för:

  • Att vidarebefordra en kopia av rapporten till socialnämnden. Rapporten registreras och diarieförs hos socialförvaltningen.
  • Att omedelbara åtgärder vidtas utifrån vad situationen kräver.
  • Att berörd personal får det stöd och den information som situationen kräver.
  • Att den enskilde får det stöd och den information som situationen kräver.
  • Att alla rapporter tas med i förbättringsarbetet.
  • Att rapporten utreds.

Alla Lex Sarah-rapporter utreds

  • Utredningar avslutas med ett beslut om huruvida det inträffade utgör ett missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande.
  • Om det inträffade utgör ett missförhållande ska det också beslutas huruvida det inträffade missförhållandet utgör ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Detta beslut tas av socialdirektören för rapporter gällande samhällsuppdraget och av verksamhetsansvarig i övriga verksamheter.
  • Alla missförhållanden rapporteras till Sociala utskottet (SU).
  • Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden anmäls också till tillsynsmyndigheten Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar