Innehåll

Vad ska rapporteras?

Missförhållanden som ska rapporteras enligt Lex Sarah ska gälla sådant som innebär ett hot mot eller konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Även risk för missförhållanden ska rapporteras.

Vad händer med rapporten?

Missförhållanden enligt Lex Sarah

Missförhållanden som ska rapporteras ska gälla utförda handlingar eller handlingar som inte har utförts. Handlingar som innebär ett hot mot eller konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Även påtaglig – uppenbar och konkret - risk för missförhållande ska rapporteras.

Exempel som kan utgöra missförhållande:

 • Fysiska övergrepp
  Slag, nypningar och hårdhänt handlag.
 • Sexuella övergrepp
  Fysiska sexuella övergrepp, sexuella övergrepp av psykisk karaktär såsom sexuella anspelningar. Sexuella övergrepp av psykisk karaktär kan också göras via internet.
 • Psykiska övergrepp
  Hot, hot om bestraffningar, trakasserier och kränkande bemötande, såväl direkt som via internet.
 • Brister i bemötande av anställda med flera
  Brist på respekt för självbestämmanderätt, integritet, trygghet och värdighet.
 • Brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande
  Att vägra ta emot och utreda en ansökan, en otillräcklig utredning, långa handläggningstider, otydliga beslut, den enskilde får inte ett skriftligt beslut om avslag på sin ansökan, otillåtna ändringar av gynnande beslut och sekretessbrott.
 • Brister i utförande av insatser
  Att insatser inte utförs alls, att de utförs endast delvis eller att de utförs på ett felaktigt sätt.
 • Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik
  Trygghetslarm som inte fungerar eller utbetalningar av beviljat ekonomiskt bistånd som inte kan göras om verksamhetssystemet ligger nere efter ett strömavbrott.
 • Ekonomiska övergrepp
  Stöld av pengar eller ägodelar, utpressning eller förskingring.

Så här rapporterar du ett Lex Sarah-ärende

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp