Vad ska rapporteras?

Missförhållanden som ska rapporteras enligt Lex Sarah ska gälla sådant som innebär ett hot mot eller konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Även risk för missförhållanden ska rapporteras.

Missförhållanden enligt Lex Sarah

Missförhållanden som ska rapporteras ska gälla utförda handlingar eller handlingar som inte har utförts. Handlingar som innebär ett hot mot eller konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Även påtaglig – uppenbar och konkret - risk för missförhållande ska rapporteras.

Exempel som kan utgöra missförhållande:

  • Fysiska övergrepp: slag, nypningar och hårdhänt handlag.
  • Sexuella övergrepp: fysiska sexuella övergrepp, sexuella övergrepp av psykisk karaktär såsom sexuella anspelningar. Sexuella övergrepp av psykisk karaktär kan också göras via internet.
  • Psykiska övergrepp: hot, hot om bestraffningar, trakasserier och kränkande bemötande, såväl direkt som via internet.
  • Brister i bemötande av anställda med flera: brist på respekt för självbestämmanderätt, integritet, trygghet och värdighet.
  • Brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande. Att vägra ta emot och utreda en ansökan, en otillräcklig utredning, långa handläggningstider, otydliga beslut, den enskilde får inte ett skriftligt beslut om avslag på sin ansökan, otillåtna ändringar av gynnande beslut och sekretessbrott.
  • Brister i utförande av insatser: att insatser inte utförs alls, att de utförs endast delvis eller att de utförs på ett felaktigt sätt.
  • Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik: trygghetslarm som inte fungerar eller utbetalningar av beviljat ekonomiskt bistånd som inte kan göras om verksamhetssystemet ligger nere efter ett strömavbrott.
  • Ekonomiska övergrepp: stöld av pengar eller ägodelar, utpressning eller förskingring.

Så här rapporterar du ett Lex Sarah-ärende

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar