Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för äldre i särskilda boenden och för yngre med funktionsnedsättning. Därför finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

MAS har ett övergripande ansvar för att den som vårdas inom socialtjänstens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet.

Enligt 11 kap. 4 § i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska MAS ansvara för att:

  1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde,
  2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,
  3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),
  4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten,
  5. att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för

    a) läkemedelshantering,

    b) rapportering enligt 6 kap. 4§ Patientsäkerhetslagen (2010:659), och

    c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.

MAS ger också instruktioner och anvisningar (riktlinjer) till de olika enheterna och fungerar som stöd till verksamheterna.

Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av skada eller sjukdom, ansvarar MAS för att anmälan (Lex Maria) görs till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg.

Kontakta MAS

Judith Berntsson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Järfälla

08-580 285 00

judith.berntsson.nilsson@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar