Innehåll

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för äldre i särskilda boenden och för yngre med funktionsnedsättning. Därför finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

MAS har ett övergripande ansvar för att den som vårdas inom socialtjänstens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet.

MAS ger också instruktioner och anvisningar (riktlinjer) till de olika enheterna och fungerar som stöd till verksamheterna.

Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av skada eller sjukdom, ansvarar MAS för att anmälan (Lex Maria) görs till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg.

Enligt 11 kap. 4 § i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska MAS ansvara för att:

  1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde,
  2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,
  3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),
  4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten,
  5. att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för

    a) läkemedelshantering,

    b) rapportering enligt 6 kap. 4§ Patientsäkerhetslagen (2010:659), och

    c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.

Delegering

Delegering

Inkontinensvård

Inkontinensvård

Kontakt med hälso- och sjukvård

Kontakt med hälso- och sjukvård

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister

Medicinsk fotsjukvård

Medicinsk fotsjukvård

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter

Nutrition

Nutrition

SIP

SIP

Suicid

Suicid

Vårdhygien

Vårdhygien

Webbutbildningar

Webbutbildningar

Överenskommelser

Överenskommelser

Information och länkar

Information och länkar

Kontakt

Judith Berntsson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Järfälla

Telefon: 08-580 285 00

E-post: Judith.Berntsson.Nilsson@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor och svar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp