2020-02-06

Ny broschyr ökar tryggheten för äldre och multisjuka

Broschyr Vård och omsorg efter sjukhusvistelse

Klicka på bilden för att ladda ner broschyren.

Under 2019 har ett samverkansprojekt mellan Järfälla kommun, Danderyds sjukhus, Jakobsbergsgeriatriken, Barkarby vårdcentral och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågått med syftet att öka livskvalitén för multisjuka och äldre.

En rad förbättringsområden i vårdkedjan har ringats in under projektets gång. Bland annat har det funnits en oro hos många brukare och deras närstående i samband med hemgång från sjukhusvistelse. För att öka tryggheten har ett informationsmaterial över hemgångsprocessen för den enskilde tagits fram; ”Vård och omsorg i hemmet efter sjukhusvistelse”.

Syftet är att det ska bli tydligt för vårdtagaren hur dennes vård och omsorg i hemmet planeras och genomförs efter utskrivning, så att både den äldre och dennes närstående kan känna sig trygga och informerade.

Om du vill ta del av foldern kontakta Anneli Lagerberg:

E-post anneli.lagerberg@jarfalla.se

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar