Individens behov i centrum (IBIC)

460x260

Individens behov i centrum (IBIC) är namnet på ett arbetssätt som successivt kommer att införas inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet i Järfälla kommun.

Individens behov i centrum (IBIC) är en nationell modell framtagen av Socialstyrelsen. Syftet är att stödja ett mer behovsinriktat arbetssätt för både handläggare och utförare.

Individens behov i centrum (IBIC) kan tillämpas av all personal som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning, och som är i behov av insatser utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stärker den enskildes inflytande

IBIC utgår från aktuell lagstiftning och värdegrunden i Socialtjänstlagen. Arbetssättet ska stärka den enskildes möjlighet till inflytande och makt över sin vardag. Hjälp och stöd ska ges utifrån individuella behov, inte från utbudet av existerande insatser.

I arbetssättet utgår man från individens resurser. Fokus ligger att se vad den enskilde kan göra själv och hur stor delaktigheten kan vara i det stöd och hjälp som ska ges.

IBIC  innebär ett förtydligat arbete och styrning mot individuella målsättningar. Målsättningarna ska följas upp av både handläggare och utförare för att se hur väl de uppfylls/uppfyllts.

Det ska bli bättre för den enskilde:

  • Behov och mål sätts i centrum
  • Få stöd och hjälp utifrån individuella behov
  • Att stärka sina egna resurser
  • Ökat inflytande och delaktighet

Det ska bli bättre för verksamheten:

  • Stöd att arbeta mer behovsinriktat
  • Likvärdig handläggning
  • Stöd för uppföljning av resultat, mål och kvalitet
  • Bättre samverkan med det gemensamma fackspråket ICF

Nationellt fackspråk ICF

Den enskildes behov beskrivs med det nationella fackspråket ICF. Klassifikationen bygger på en biopsykosocial modell där många delar måste belysas; socialt, psykiskt och fysiskt välbefinnande för att få en beskrivning av den enskildes behov.

Arbetet med behov och mål kommer att bli tydligare med klassifikationen ICF och ge olika professioner ett gemensamt språk.

Införs successivt

I Järfälla kommun ska Individens behov i centrum implementeras för att användas vid behovsbedömning, genomförande och uppföljning av insatser.

Ett behovsinriktat arbetssätt ställer högre krav på de professionella än ett insatsstyrt arbetssätt. Det innebär att det kommer att krävas stöd för både handläggare och utförare i den förändrings- och utvecklingsprocess som IBIC innebär.

I första hand handlar det om att införa ett nytt tankesätt för personalen, och det är en utvecklingsprocess.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar