Ramtid för hemtjänsten

Ramtid är ett arbetssätt som kommer införas succesivt inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet i Järfälla kommun.

Anvisningar för tillämpning av ramtid i hemtjänsten Pdf, 2 MB.

En vidareutveckling av Individens behov i centrum (IBIC)

Att införa ramtid innebär en vidareutveckling av Individens behov i centrum (IBIC), i syfte att ytterligare stärka upp och öka den enskildes inflytande och delaktighet i hela processen, från myndighetsutövning till planering, utförande och uppföljning av insatser.

Införande av ramtid i hemtjänsten, Järfälla kommun

Hemtjänstutföraren ges genom ett rambeslut större handlingsutrymme i utförandet. Detta genom att kunna påverka en hel månad och inte bara insats för insats. Det möjliggör att utföraren kan anpassa hemtjänstinsatserna efter den enskildes dagsaktuella behov och önskemål. För Järfälla innebär införandet av ramtid ett förstärkt arbetssätt för beställning, genomförandeplan och uppföljning, med IBIC som grund, där den enskildes delaktighet och behov är i fokus. Arbetssättet ska utgöra grunden och främja möjligheten till större flexibilitet i utförandet av insatser. Arbetssättet ramtid omfattar hemtjänstinsatser (omsorgs- och serviceinsatser), för alla åldrar och handläggningen av dessa ärenden.

Ramtid förväntas leda till:

För den enskilde:

  • Delaktighet i hela processen.
  • Ökade möjligheter till inflytande och delaktighet i utförandet.

För utföraren:

  • Ökade möjligheter att anpassa insatserna efter den enskildes behov.
  • Utveckling av fast omsorgskontakt
  • Utveckling av arbetssätt kring genomförandeplanen.

För verksamheten:

  • Tydligare ansvarsfördelning
  • Ökad samverkan
  • Stärka befintliga arbetssätt med fokus på den enskildes delaktighet

Ramtid införs succesivt

Införandet av ramtid är en utvecklingsprocess som innebär att gå från ett insatsstyrt till ett behovsstyrt arbetssätt. Det resulterar i ett långsiktigt utvecklingsarbete kring att skapa arbetssätt och ge handläggaren förutsättningar att fokusera på behoven, och hemtjänstutföraren på detaljerna kring utförandet.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar