Innehåll

Genomförandeplan

Genomförandeplanen ska skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet av beslutade insatser och vara ett underlag vid uppföljningen av dessa. 

Genomförandeplanen ska tydliggöra för den enskilde och personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Planen blir ett stöd för hur personalen bör arbeta med den enskilde.

Genomförandeplanens syfte

Syftet med genomförandeplanen är att säkerställa att den enskilde får det stöd och uppnår de mål som biståndsbeslutet innebär.  Genomförandeplanen ska stärka den enskildes inflytande och delaktighet kring det stöd och den hjälp som ges.

Den enskildes delaktighet

Det centrala vid upprättande av en genomförandeplan är att den enskilde blir så delaktig som möjligt. Det är dennes önskemål och behov som ska styra planeringen. I planen ska det beskrivas vad den enskilde klarar själv så att det inte enbart blir fokus på vad han/hon inte klarar av.

Genomförandeplanen ska utformas tillsammans med den enskilde så långt det är möjligt. Det ska framgå på vilket sätt den enskilde och/eller företrädare har varit delaktiga vid upprättandet och vilken hänsyn som har tagits till den enskildes behov och önskemål.  I dokumentationen är det viktigt att skilja på vad som är den enskildes egna önskemål och vad som är framfört av andra, till exempel personal, god man eller närstående.

Förberedelser med genomförandeplan

Att upprätta en genomförandeplan är en process och handlar inte bara om att skriva själva dokumentet. Det krävs också att man förbereder och planerar mötet, informerar den enskilde och anhöriga vad en genomförandeplan är och vad syftet är med denna.

Genom förberedelser ger man den enskilde möjlighet att fundera över åsikter och mål som han/hon kan vilja ta upp vid själva upprättandet av genomförandeplanen.  Vad fungerar bra och dåligt idag? Vilka vanor och intressen är viktiga? 

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp