Syfte med social dokumentation

• Bidra till god kvalitet och säker vård och omsorg
• Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets- och uppföljningsarbetet
• Det ska gå att följa hur situationen utvecklas över tid för den enskilde
• Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska utföras
• Den enskilde har rätt att ha insyn i genomförandet av insatserna

Dokumentationsskyldighet

Dokumentationsskyldigheten gäller alla verksamheter som arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd- och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Skyldigheten gäller vid handläggning av ärenden samt under planering, genomförande och uppföljning av beslut om insatser i verksamheten. 

Utgångspunkter

Social dokumentation utgår från följande föreskrifter, allmänna råd och lagar:
• Socialtjänstlagen (SoL)
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5)
• Offentlighets – och sekretesslagen
• Förvaltningslagen
• Överenskommelser/ avtal

Dokumentationens omfattning

Hur mycket man ska dokumentera under genomförandet av en beslutad insats varierar beroende av insatsens karaktär. För att avgöra hur omfattande dokumentationen behöver vara är utgångspunkten att ny medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med ledning av det som tidigare har dokumenterats.


”Dokumentationen ska vara tydlig och utformas med respekt för den enskilde och
ska begränsas till att innehålla uppgifter som bedöms vara tillräckliga, väsentliga
och ändamålsenliga i förhållande till vad saken gäller” (SOSFS 2014:5)               

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar