Innehåll

Värdegrund för äldreomsorgen i Järfälla

Värdegrunden ska genomsyra äldreomsorgen och vara utgångspunkten för alla medarbetare.

460x260

Järfällas värdegrund för äldreomsorgen utgår från den nationella värdegrunden som är lagstadgad sedan den 1 januari 2011:

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande” (Socialtjänstlagen 5 kap. 4 och 5 §§).

Värdegrunden fastslår ett synsätt som innebär att äldre personer ska ha möjlighet att leva utifrån sin identitet och personlighet. Begreppen värdigt liv och känna välbefinnande är av övergripande karaktär och kan brytas ned i olika värdeord såsom självbestämmande, delaktighet, välbefinnande, trygghet, individanpassning och meningsfullhet.

Här hittar du broschyren om värdegrund och värdighetsgarantier i Järfälla Pdf, 4.4 MB.

Självbestämmande

 • Du är med och planerar det stöd och hjälp du har behov av.
 • Du får hjälp att uttrycka dina behov.
 • Du uppmuntras till att göra det du själv klarar av.

Individanpassning och delaktighet

 • Hjälpen och stödet utgår från dina behov, önskemål och förutsättningar.
 • Information om din bakgrund, modersmål och vanor beaktas i utredning och planering av behov.
 • Du känner till möjligheten att framföra synpunkter och klagomål.
 • Vid livets slut tas hänsyn till dina och anhörigas önskemål.

Privatliv och personlig integritet

 • Du har rätt till kroppslig integritet och avskildhet i den personliga omvårdnaden.
 • Personalen respekterar att bostaden är ditt egna hem.

Gott bemötande

 • Du och dina anhöriga bemöts på ett positivt och respektfullt sätt i alla situationer.
 • Personalen är lyhörd för dina behov och önskemål.

Trygghet

 • Du får hjälp av så få personer som möjligt på de tider som har planerats.
 • Personalen sätter sig in i vad du behöver för att du ska känna dig trygg.
 • Vid livets slut får du ett tryggt och värdigt omhändertagande.

God kvalitet

 • Du får din hjälp av personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
 • Det finns tillräckligt med personal för att ge dig ett gott stöd och god omvårdnad utifrån dina behov.

Meningsfull tillvaro

 • Du får det stöd du behöver för att du ska uppleva en meningsfull tillvaro.
 • Du får stöd att upprätthålla dina vanor, intressen och sociala kontakter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp