Betyg, omdömen och utveckling

Flicka som skriver

Att elever går ut grundskolan med godkända betyg har stor påverkan på deras framtid. 

Elever som är närvarande i skolan har större möjligheter till goda skolprestationer och att klara skolans kunskapskrav. Läs mer om närvaro i skolan här »PDF

Betyg

Elever som börjar i årskurs 8 läsåret 2011/2012 får betyg enligt en ny betygsskala A-F. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

Från läsåret 2012/2013 ges betyg till elever i årskurs 6 och 7. Det innebär att elever i grundskolan får betyg vid varje terminsslut från och med sjätte klass i alla ämnen utom språkval. Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 7. Elever i grundsärskolan får också betyg vid varje terminsslut från och med sjätte klass, om betyg sätts.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal ska ske minst en gång per termin med lärare, vårdnadshavare och elev kring elevens kunskaps- och sociala utveckling. Det är skolans ansvar att ge alla elever möjlighet att nå målen.

Skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner

I samband med utvecklingssamtalet får alla elever i årskurs 1-5 skriftliga omdömen i samtliga ämnen de läser. Läraren ska skriva ned hur det går för eleven i relation till målen i läro- och kursplanerna. De skriftliga omdömena ska skrivas in i den individuella utvecklingsplanen tillsammans med information om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen. I årskurs 6-9 ges inga skriftliga omdömen, betyg och lärares samlade omdömen bildar underlag för utvecklingssamtalen.

Nationella prov

Nationella prov görs i årskurs 3 i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Nationella prov görs under det sjätte skolåret i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Nationella prov görs under det nionde skolåret i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska, samt ett av ämnena biologi, fysik eller kemi.

Lässcreening

Lässcreening genomförs varje år i årskurs 2, 4 och 7 för att kartlägga läskunnigheten och tidigt upptäcka elever med lässvårigheter för att kunna ge dem extra stöd. Språkscreening görs i förskoleklass.

Matematikscreening

Matematikscreening görs varje år i årskurs 3. Resultaten ligger till grund för fortsatt diagnos och åtgärdsprogram för de elever som visar låga resultat.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar