Fritidshem

Fritidshemmet är öppet för barn som går i förskoleklass och årskurs 1-3.

Glada barn bland höstlöv

Fritidshemmet är öppet under skoltid och under lov när barnen inte har undervisning. Fritidshemmet ska komplettera skolan och ge barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Ansök om plats

Alla barn som börjar i förskoleklass får plats på fritidshemmet i den skola de ska gå i. Om ditt barn redan går i förskola eller pedagogisk omsorg i Järfälla behöver du inte göra någonting, ditt barn får automatiskt en plats. Har ditt barn tidigare inte gått i förskola eller pedagogisk omsorg i Järfälla behöver du ansöka om plats på fritidshem. Det gör du via en e-tjänst

Omsorg på obekväm arbetstid

Från den 1 januari 2016 inför Järfälla kommun omsorg på kvällar, nätter och helger på försök för de familjer som arbetar obekväm arbetstid eller har behov av annan särskild anledning. Efter ett år ska försöket utvärderas. Hur omsorgen ska utformas är ännu inte bestämt.

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid kan du göra från och med den 1 oktober. Kontakta Servicecenter för att få en blankett.

Avgifter och regler

Gäller från 2016-01-01

Att söka plats

Alla barn som börjar i förskoleklass får plats på fritidshemmet i den skola de ska gå i. Om ditt barn redan går i förskola eller pedagogisk omsorg i Järfälla behöver du inte göra någonting, ditt barn får automatiskt en plats. Övergången från förskola till fritidshem sker automatiskt den 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass. 

Om barnet inte tidigare har gått i förskola eller pedagogisk omsorg i Järfälla kommun måste vårdnadshavare ansöka om plats till fritidshem eller pedagogisk omsorg. Ansökan om plats görs via en e-tjänst

På väg att flytta till Järfälla
Familj som ska flytta till Järfälla men ännu inte är folkbokförd i kommunen behöver fylla i blanketten ”Flytta till Järfälla - söka plats till förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb” för att kunna söka plats till fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Blanketten hittar du härPDF

Kontrakt på kommande bostad ska bifogas blanketten. Placeringshandläggare kontaktar vårdnadshavare  när familjens uppgifter är registrerade och vårdnadshavare kan söka plats. 

Rätt till plats

Elever som går i förskoleklass eller årskurs 1 till och med 3 och är folkbordförda i Järfälla kommun har rätt till plats i fritidshem eller i pedagogisk omsorg när deras vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldralediga eller aktivt söker arbete och är inskrivna på arbetsförmedlingen.

Det år barnet slutar i förskolan och börjar i förskoleklass får barnet automatiskt en plats i fritidshem från den 1 augusti. Om barnet inte har behov av fritidshem måste vårdnadshavare säga upp platsen.

Uppsägning sker via en e-tjänst

Rätt till plats upphör den 31 juli det år barnet slutar årskurs 3.

Det finns möjlighet att ansöka om plats i förskoleklass för barn från fem år.

Föräldraledig
Barn till föräldraledig har rätt till plats på fritidshem eller i pedagogisk omsorg mellan klockan 9 och 16 under skoldagar, men inte under skollov och studiedagar. Närvarotiden förändras 30 dagar efter syskonets födelse.

Ändrade förhållanden
Vårdnadshavare är skyldig att meddela förändringar som påverkar behovet av plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Rätten till plats kan omprövas under pågående placering.   

Erbjudande om plats
Erbjudande om plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg skickas till båda vårdnadshavarna för kännedom. Den vårdnadshavare hos vilken barnet är folkbokfört undertecknar platserbjudandet. Om vårdnadshavare tackar ja till plats ska denne också lämna inkomstuppgift.

Det görs via en e-tjänst

Närvarotid

Fritidshemmet är öppet skoldagar och under lov.

Frånvaro och ledighet

Vid sammanhängande frånvaro/ledighet får barnet behålla platsen i högst tre månader. Vårdnadshavare ska alltid anmäla frånvaro/ledighet till fritidshemmet eller pedagogisk omsorg. Avgift betalas under frånvaron/ledigheten. Efter tre månader avslutas placeringen om barnet inte använder platsen.

Om barnet är sjukt sammanhängande mer än 14 dagar kan vårdnadshavare få avdrag på avgiften från och med dag 15. Läkarintyg krävs.

Avgift och betalning

För plats i förskola och pedagogisk omsorg betalar vårdnadshavare en avgift. Samma avgift gäller för verksamheter i kommunal respektive enskild regi.

Vad kostar det?
Avgiften beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst (skattepliktig inkomst) där barnet är folkbokfört. Med hushåll avses gifta eller sammanboende.

Maxtaxa tillämpas. Det innebär att vid inkomster upp till 45 390 kronor betalas en fastställd procentsats av hushållets bruttoinkomst per månad. Vid inkomster från 45 390 kr betalas högsta avgift.

Avgift i procent av hushållets bruttoinkomst

Barn 1: 2 % av inkomsten ‑ men max 908 kr/månad

Barn 2: 1 % av inkomsten ‑ men max 454 kr/månad

Barn 3: 1 % av inkomsten ‑ men max 454 kr/månad

Barn 4 och följande: ingen avgift­

För föräldralediga minskas avgiften under juli månad med 100 procent och under övriga månader med 61 procent.

Syskonrabatt
När vårdnadshavare, boende på samma adress som barnet, har mer än ett barn med plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ges syskonrabatt. Det yngst placerade barnet räknas som barn ett, nästa som barn två och så vidare. Från och med barn fyra debiteras ingen avgift.

Inskolning, planeringsdagar och normal ledighet
Avgift betalas från placeringsdatum, inklusive dagar för inskolning. Minskad närvarotid under normal ledighet som till exempel semester, ferieuppehåll och inskolning påverkar inte avgiften.

Verksamheten har rätt att genomföra fyra planeringsdagar per år utan att avdrag görs på avgiften. En förutsättning är att barn vid behov ges möjlighet till verksamhet på en annan enhet. Verksamheten ska meddela planeringsdagar minst två månader i förväg.

Betalning
Avgiften faktureras månadsvis och betalas under tolv månader per år. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta och förseningsavgift enligt gällande räntelag.

Lämna inkomstuppgift
När vårdnadshavare tackar ja till erbjuden plats ska också inkomstuppgift lämnas till Järfälla kommun.

Inkomstuppgift lämnas via en e-tjänst 

Om vårdnadshavare inte lämnar inkomstuppgift debiteras högsta avgift.

Om hushållets inkomst, familjeförhållande eller sysselsättning ändras, eller om kommunen ber om det, ska vårdnadshavare alltid lämna ny uppgift.

Järfälla kommun gör en inkomstjämförelse mot slutlig taxerad inkomst från Skatteverket. Det innebär att en trettonde faktura kan komma att skickas ut med en slutkorrigering av avgiften.

Om det uppstår ett tillgodohavande på en faktura avräknas beloppet på kommande fakturor vilket framgår av texten på fakturan.

Delad faktura
Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis finns möjlighet att ansöka om delad faktura. Detta görs på en särskild blankett och innebär att båda vårdnadshavarna blir platsinnehavare. Avgiften grundas då på båda hushållens inkomster men överstiger aldrig maxtaxan. Underskrift krävs av båda vårdnadshavare.

Skuld till kommunen
Avgift som inte betalas trots påminnelse överförs till inkasso. Barn kan stängas av från sin plats på grund av bristande betalning. Familj som har en skuld till kommunen kan inte få plats såvida det inte föreligger särskilda skäl enligt Skollagen kapitel 8, 7 § och kapitel 14, 6 §.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är 30 dagar och avgift betalas under uppsägningstiden.

Vårdnadshavare säger upp platsen via en e-tjänst

Uppsägning av plats görs av den vårdnadshavare hos vilken barnet är folkbokfört. Undantag gäller om båda vårdnadshavarna är platsinnehavare.

Om en plats sägs upp men vårdnadshavare önskar ny plats inom fyra månader debiteras retroaktiv avgift för tiden där emellan.

Vid byte av skola inom kommunen behöver fritidshemsplatsen inte sägas upp. Den flyttas då automatiskt till den nya skolan.

Övergång från förskola till fritidshem

Övergången från förskola till fritidshem sker automatiskt den 1 augusti. Om barnet inte har behov av fritidshem måste vårdnadshavare säga upp platsen.

Uppsägningen görs via en e-tjänst  

Flytt till annan kommun

Vid flytt till annan kommun får barnet behålla platsen i Järfälla i högst 30 dagar. Tiden räknas från nytt folkbokföringsdatum.

Placering i annan kommun

Vid önskemål om fritidshemsplats eller pedagogisk omsorg i en annan kommun måste en särskild ansökan göras till Järfälla kommun. Järfälla kommuns regler gäller och avgiften betalas till Järfälla kommun. Även uppsägning av plats görs till Järfälla kommun.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar