Särskilt stöd

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling så att de, utifrån sina egna förutsättningar, kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Förskola och pedagogisk omsorg

Barn som är i behov av särskilda insatser i förskolan eller i pedagogisk omsorg har rätt att få det. Det är förskolechefen som ser till att sådant stöd ges. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i utformningen av de särskilda stödinsatserna.

För de barn som är i behov av särskilda insatser utöver det som ges i den vanliga förskolan eller i pedagogisk omsorg finns några få mindre grupper med olika inriktning, som till exempel funktionsnedsättning. Har ditt barn behov av sådant stöd gör du som vårdnadshavare tillsammans med förskolechefen en ansökan hos kommunens pedagogkonsulter.

Förskoleklass och grundskola

För elever med vissa funktionsnedsättningar finns möjlighet att få stöd i den skola de går i. Det finns också några få mindre undervisningsgrupper med inriktning, som till exempel långsam inlärning och funktionsnedsättning.

Har ditt barn behov av en sådan insats kan rektor i samråd med vårdnadshavare göra en ansökan hos kommunens pedagogkonsulter.

Grundsärskola

Målgrupp för grundsärskolan är elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Innan en elev tas emot i grundsärskolan görs alltid en utredning. Då kartläggs elevens behov, med hjälp av en psykologisk, medicinsk, pedagogisk och social bedömning. Det är rektor/förskolechef som ansvarar för att hela utredningen görs och att hålla dig som vårdnadshavare uppdaterad i processen. Rektor/förskolechef ansöker tillsammans med dig som vårdnadshavare om skolgång i grundsärskolan för ditt barn. Pedagogkonsulten för grundsärskolan i Järfälla kommun kan informera mer och är den som sedan fattar beslut om en elev ska tas emot i grundsärskolan och läsa efter den läroplanen.

Utbildningen i grundsärskolan kan erbjudas i samlad grundsärskoleklass eller som integrerad i grundskolan. Grundsärskolans klasser finns på ett antal skolor i Järfälla.

Om du har frågor om särskolan som skolform och rutiner för mottagande i särskolan kan du vända dig till kommunens pedagogkonsult. Eleverna har rätt att gå i en fristående grundsärskola om det finns ett beslut om det från hemkommunen.

Förberedelseklasser

Kommunens förberedelseklasser är till för flykting- och invandrarelever i åldrarna 6-16 år som talar lite eller ingen svenska. Klasserna finns i Aspnässkolan, Berghemskolan, Källtorpskolan, Tallbohovskolan och Ulvsättraskolan.

Läs mer om förberedelseklasser

Barn- och elevstöd

Om skolan/förskolan behöver råd och stöd för barn i behov av särskilda insatser kan de vända sig till Järfälla Barn- och elevhälsa.

Läs mer om barn- och elevstöd

Gymnasieskolan

Alla elever har rätt att få det stöd de behöver för att utvecklas och nå utbildningens mål. Det finns elever som av olika skäl behöver särskilda stödåtgärder under kortare tid. Andra elever kanske behöver stöd under hela skoltiden på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller andra svårigheter.

Det som är avgörande för om en elev ska anses vara i behov av särskilt stöd är om det finns risk att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, eller om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Om detta uppmärksammas av personal i skolan, av vårdnadshavare eller av eleven själv, ska det anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd utreds snabbt, att skolan tar fram en åtgärdsplan, att rätt insatser genomförs och att insatserna följs upp.

Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Det är elevens hemkommun som beslutar om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. I gymnasiesärskolan har elever som har behov av extra stöd i skolan rätt till stödundervisning, specialundervisning med mera.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar