Verksamhets­förlagd utbildning för lärar­studenter - VFU

Barn och lärare spelar spel

Förskolan och skolan har idag en viktigare roll inom lärarutbildningen än tidigare. En av tank­arna bakom dagens lärarutbildning är att föra teori och praktik närmare varandra. Den högskole­för­lagda delen och den verksamhets­förlagda delen av lärarutbildningen, VFU, ska tillsammans skapa en helhet.

Järfälla kommun har ett nära samarbete med högskolor och universitet i Stockholms län samt Uppsala universitet som har lärarprogram. VFU i Järfälla omfattar verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 1-19 år. Kommunens medverkan i lärarutbildningen är en viktig del i arbetet med skol­utveckling och en del i lärarens uppdrag. En viktig aspekt är också den möjlighet till praxisnära forskning för lärare och skolledare som samverkan med högskolorna och universiteten ger.

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen bidrar till läraryrkets utveckling och ökar lärarnas möjlighet till egen­reflektion och fördjupad förståelse i sin profession. I mötena mellan yrkes­verksamma lärare och studenter som sker i vardagsarbetet ute på skolorna ser vi goda möjligheter till ömsesidigt lärande.

Skolan och den enskilde pedagogen förväntas också i sitt arbete vara med och utveckla ny kunskap, som kan bidra till kvalitets­förbättringar både i lärarutbildningen och i den egna verksamheten. Där kan även lärarstudenternas examens­arbeten utgöra en viktig resurs.

Minna Avrin, barn- och ungdomsdirektör
Annika Ramsell, kompetensdirektör

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar