Behandling av personuppgifter

Här lämnas information om hur Järfälla kommun behandlar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats, www.jarfalla.se samt via pappersansökan om plats i förskola eller skola. Ytterligare information finns i vissa av de formulär och övriga elektroniska handlingar som du hämtar från kommunens webbtjänster och kan fylla i och skicka in.

Personuppgiftslagen, PuL, trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Personuppgiftsansvarig
Barn- och ungdomsnämnden är personuppgiftsansvarig för sina behandlingar av personuppgifter.
 
Personuppgiftsombud
Helena Rehn är personuppgiftsombud för Barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla. Hennes uppgift är att se till att nämnden följer personuppgiftslagen (PuL) och att hjälpa medborgare med information och rättelser i register. Vid frågor är du välkommen att kontakta helena.rehn@jarfalla.se
 
Syfte med behandling av personuppgifter
Syftet med insamling och registrering av personuppgifter är att uppfylla de myndighetsbeslut som åligger nämnden.
 
För elevhälsans skolsköterskor, läkare och psykologer gäller att de ska dokumentera i elevens medicinska journal för att kunna följa upp insatser med god kvalitet och följa gällande lagstiftning och lokala riktlinjer enligt patientdatalagen 2008:355.
 
Gallring av personuppgifter
När eleven slutar grundskolan levereras elevjournalen till mellanarkivet i kommunalhuset. Gymnasieskolans skolhälsovård kan begära ut journalerna utan samtycke från vårdnadshavare om eleven börjar gymnasium i Järfälla kommun. Journalerna förvaras på mellanarkivet och levereras till kommunarkivet fem år efter eleven avslutat gymnasiet.

Rätt att begära information
Enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig eller ditt barn hos Järfälla kommun. Om du vill ha sådan information ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper och kan inte skickas med e-post. Begäran skickas till: Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen, Personuppgiftsombud, 177 80 Järfälla.

Läs mer om PuL hos Datainspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster