Åtgärder mot kränkande behandling

Av såväl skollag som läroplaner framgår principen om alla människors lika värde. Från 1 juli 2011 gäller skollagens kapitel 6 som handlar om åtgärder mot kränkande behandling.

Kränkande behandling används som ett samlingsbegrepp när någon eller några utsätts för kränkning, till exempel på grund av sexuell läggning, kön, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning eller social tillhörighet.

  • Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta aktivt för att förebygga och motverka alla former av kränkning.
  • All personal ska ha sådana kunskaper att kränkningar upptäcks tidigt och att personalen kan agera på ett lämpligt sätt.
  • Alla förskolor och skolor ska ha en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Av planen ska bland annat förskolan/skolans rutiner vid olika händelser framgå.
  • Planen ska vara väl känd och omfattas av alla på skolan såväl elever som vuxna och även föräldrar till icke myndiga elever.
  • Varje kränkande behandling ska resultera i en reaktion från de vuxna. Anmälningsskyldighet finns.

Hur kan jag som elev eller förälder anmäla kränkande beteende?

Vill du berätta om eller diskutera kränkningar och diskriminering ska du i första hand prata med personalen på förskolan eller skolan. Om du av någon anledning inte vill eller kan vända dig till direkt till personalen kan du istället vända dig till rektorn eller förskolechefen. 

Som ett komplement till skolornas befintliga arbetssätt mot kränkande behandling kommer barn detta läsår att kunna rapportera upplevda kränkningar till förvaltningens barn- och elevkonsulent, om det är så att barnet i ett första skede inte kan/vill prata med personalen själv. Barn- och elevkonsulenten tar då kontakt med skolan i barnets ställe. Det barnet berättat överlämnas till skolan så att skolan kan utreda och åtgärda det som framkommit och så att barnet kan få det stöd som barnet har rätt till.

På kommunala för- och grundskolor är det kommunen som är huvudman. Hit vänder du dig om det gäller större frågor som rektorn eller förskolechefen inte kan svara på eller gå vidare med ditt ärende efter att ha vidtalat rektor eller förskolechef.

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?