Fritids­hem

Glada barn bland höstlöv

Fritidshemmet är öppet för barn som går i förskole­klass och årskurs 1-3.

Fritidshemmet är öppet under skoltid och under lov när barnen inte har under­visning. Fritidshemmet ska komp­lettera skolan och ge barnen en menings­full fritid och stöd i utvecklingen.

Ansök om plats

Alla barn som börjar i för­skole­klass får plats på fritids­hemmet i den skola de ska gå i. Om ditt barn redan går i förskola eller pedagogisk omsorg i Järfälla behöver du inte göra någonting, ditt barn får automatiskt en plats. Har ditt barn tidigare inte gått i förskola eller pedagogisk omsorg i Järfälla behöver du ansöka om plats på fritids­hem. Det gör du via en e-tjänst

Omsorg på obekväm arbetstid

Från den 1 januari 2016 inför Järfälla kommun omsorg på kvällar, nätter och helger på försök för de familjer som arbetar obekväm arbetstid eller har behov av annan särskild anledning. Efter ett år ska försöket utvärderas. Hur omsorgen ska utformas är ännu inte bestämt.

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid kan du göra från och med den 1 oktober. Kontakta Service­center för att få en blankett.

Avgifter och regler

Att söka plats

Alla barn som börjar i för­skole­klass får plats på fritids­hemmet i den skola de ska gå i. Om ditt barn redan går i förskola eller peda­gogisk omsorg i Järfälla behöver du inte göra någonting, ditt barn får automatiskt en plats. Över­gången från förskola till fritidshem sker automatiskt den 1 augusti det år barnet börjar i förskole­klass. 

Om barnet inte tidigare har gått i förskola eller peda­gogisk omsorg i Järfälla kommun måste vårdnads­havare ansöka om plats till fritidshem eller pedagogisk omsorg. Ansökan om plats görs via en e-tjänst

På väg att flytta till Järfälla
Familj som ska flytta till Järfälla men ännu inte är folkbokförd i kommunen behöver fylla i blanketten ”Flytta till Järfälla - söka plats till förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb” för att kunna söka plats till fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Blanketten hittar du härPDF

Kontrakt på kommande bostad ska bifogas blanketten. Placerings­handläggare kontaktar vårdnadshavare när familjens uppgifter är regist­rerade och vårdnadshavare kan söka plats. 

Rätt till plats

Elever som går i förskoleklass eller årskurs 1 till och med 3 och är folkbordförda i Järfälla kommun har rätt till plats i fritidshem eller i pedagogisk omsorg när deras vårdnads­havare arbetar, studerar, är föräldralediga eller aktivt söker arbete och är inskrivna på arbetsförmedlingen.

Det år barnet slutar i för­skolan och börjar i förskole­klass får barnet automatiskt en plats i fritidshem från den 1 augusti. Om barnet inte har behov av fritidshem måste vårdnads­havare säga upp platsen.

Uppsägning sker via en e-tjänst

Rätt till plats upphör den 31 juli det år barnet slutar årskurs 3.

Det finns möjlighet att ansöka om plats i förskoleklass för barn från fem år.

Föräldraledig
Barn till föräldraledig har rätt till plats på fritids­hem eller i pedagogisk omsorg mellan klockan 9 och 16 under skol­dagar, men inte under skollov och studiedagar. Närvaro­tiden förändras 30 dagar efter syskonets födelse.

Ändrade förhållanden
Vårdnadshavare är skyldig att meddela förändringar som påverkar behovet av plats i fritids­hem eller pedagogisk omsorg. Rätten till plats kan omprövas under pågående placering.   

Erbjudande om plats
Erbjudande om plats i fritids­hem eller pedagogisk omsorg skickas till båda vårdnads­havarna för kännedom. Den vårdnadshavare hos vilken barnet är folkbokfört undertecknar plats­erbjud­andet. Om vårdnadshavare tackar ja till plats ska denne också lämna inkomstuppgift.

Det görs via en e-tjänst

Närvarotid

Fritidshemmet är öppet skol­dagar och under lov.

Frånvaro och ledighet

Vid sammanhängande frånvaro/ledighet får barnet behålla platsen i högst tre månader. Vårdnads­havare ska alltid anmäla frånvaro/ledighet till fritids­hemmet eller pedagogisk omsorg. Avgift betalas under frånvaron/ledigheten. Efter tre månader avslutas placeringen om barnet inte använder platsen.

Om barnet är sjukt samman­hängande mer än 14 dagar kan vårdnads­havare få av­drag på avgiften från och med dag 15. Läkarintyg krävs.

Avgift och betalning

För plats i förskola och peda­gogisk omsorg betalar vård­nads­havare en avgift. Samma avgift gäller för verksamheter i kommunal respektive en­skild regi.

Vad kostar det?
Avgiften beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst (skattepliktig inkomst) där barnet är folkbokfört. Med hus­håll avses gifta eller samman­boende.

Maxtaxa tillämpas. Det inne­bär att vid inkomster upp till 46 080 kronor betalas en fastställd procent­sats av hus­hållets brutto­inkomst per månad. Vid inkomster från 46 080 kr betalas högsta avgift.

Avgift i procent av hushållets brutto­inkomst

Barn 1: 2 % av inkomsten ‑ men max 922 kr/månad

Barn 2: 1 % av inkomsten ‑ men max 461 kr/månad

Barn 3: 1 % av inkomsten ‑ men max 461 kr/månad

Barn 4 och följande: ingen avgift­

För föräldra­lediga minskas avgiften under juli månad med 100 procent och under övriga månader med 61 procent.

Syskonrabatt
När vårdnads­havare, boende på samma adress som barnet, har mer än ett barn med plats i förskola, pedagog­isk omsorg eller fritids­hem ges syskon­rabatt. Det yngst placerade barnet räknas som barn ett, nästa som barn två och så vidare. Från och med barn fyra debiteras ingen avgift.

Inskolning, planerings­dagar och normal ledighet
Avgift betalas från placer­ings­datum, inklusive dagar för inskolning. Minskad närvaro­tid under normal ledighet som till exempel semester, ferie­uppehåll och inskolning påverkar inte avgiften.

Verksamheten har rätt att genomföra fyra planerings­dagar per år utan att avdrag görs på avgiften. En förut­sättning är att barn vid behov ges möjlighet till verksamhet på en annan enhet. Verksam­heten ska meddela plan­erings­dagar minst två månader i förväg.

Betalning
Avgiften faktureras månads­vis och betalas under tolv månader per år. Vid sen betalning debiteras dröjs­måls­ränta och försenings­avgift enligt gällande räntelag.

Lämna inkomstuppgift
När vårdnads­havare tackar ja till erbjuden plats ska också inkomst­uppgift lämnas till Järfälla kommun.

Inkomstuppgift lämnas via en e-tjänst 

Om vårdnadshavare inte lämnar inkomst­uppgift debiteras högsta avgift.

Om hushållets inkomst, familje­förhållande eller syssel­sättning ändras, eller om kommunen ber om det, ska vårdnads­havare alltid lämna ny uppgift.

Järfälla kommun gör en inkomst­jämförelse mot slutlig taxerad inkomst från Skatte­verket. Det innebär att en trettonde faktura kan komma att skickas ut med en slut­korrigering av avgiften.

Om det uppstår ett tillgodo­havande på en faktura avräknas beloppet på kommande fakturor vilket framgår av texten på fakturan.

Delad faktura
Om vårdnads­havare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis finns möjlighet att ansöka om delad faktura. Detta görs på en särskild blankett och innebär att båda vårdnads­havarna blir plats­inne­havare. Avgiften grundas då på båda hushållens inkomster men över­stiger aldrig max­taxan. Underskrift krävs av båda vårdnads­havare.

Skuld till kommunen
Avgift som inte betalas trots påminnelse överförs till inkasso. Barn kan stängas av från sin plats på grund av bristande betalning. Familj som har en skuld till kommunen kan inte få plats såvida det inte föreligger särskilda skäl enligt Skol­lagen kapitel 8, 7 § och kapitel 14, 6 §.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är 30 dagar och avgift betalas under uppsägnings­tiden.

Vårdnadshavare säger upp platsen via en e-tjänst

Uppsägning av plats görs av den vårdnads­havare hos vilken barnet är folk­bok­fört. Undantag gäller om båda vårdnads­havarna är plats­innehavare.

Om en plats sägs upp men vårdnads­havare önskar ny plats inom fyra månader debiteras retroaktiv avgift för tiden där emellan.

Vid byte av skola inom kommunen behöver fritids­hems­platsen inte sägas upp. Den flyttas då automatiskt till den nya skolan.

Övergång från förskola till fritidshem

Övergången från förskola till fritids­hem sker automatiskt den 1 augusti. Om barnet inte har behov av fritids­hem måste vårdnads­havare säga upp platsen.

Uppsägningen görs via en e-tjänst  

Flytt till annan kommun

Vid flytt till annan kommun får barnet behålla platsen i Järfälla i högst 30 dagar. Tiden räknas från nytt folk­bokförings­datum.

Placering i annan kommun

Vid önskemål om fritidshems­plats eller pedagogisk omsorg i en annan kommun måste en särskild ansökan göras till Järfälla kommun. Järfälla kommuns regler gäller och avgiften betalas till Järfälla kommun. Även uppsägning av plats görs till Järfälla kommun.

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?