Skälby för- och grund­skola

Skälby för- och grund­skola består av en förskola och skola med tillhörande fritidshems­verksamhet och fritids­klubb. På förskolan finns totalt fyra avdelningar om samman­lagt 120 barn. Skolan rymmer års­kurserna 1 - 5 samt förskole­klass­­verksamhet och är i huvudsak tre­parallellig - undan­taget års­kurserna 2 och 3 som har fyra paralleller. I nuläget går 490 elever i skolan.

Kontakt

Expedition
08-580 298 45

Vårdkasevägen 48
175 68 Järfälla

Rektor och förskolechef

Carl Johan Westman
08-580 298 98
carl.johan.westman@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Malin Hallgren Keller
08-580 298 47
malin.hallgren.keller@jarfalla.se

Biträdande rektor
Emil Lönn
08-580 298 36
emil.lonn@jarfalla.se

Intendent (ekonomi och fastighet)
Monica Åkerström
08-580 298 29
monica.akerstrom@jarfalla.se

Skoladministratör
Anneli Cronelöv
08-580 298 45
anneli.cronelov@jarfalla.se

Kurator
Caroline Lund
08-580 296 42
caroline.lund@jarfalla.se

Psykolog
Nils Högmo
08-580 229 98
nils.hogmo@jarfalla.se

Skolsköterska
Åsa Andersson
08-580 294 10
asa.andersson4@jarfalla.se

Kökschef
Benny Jansson
08-580 298 33
benny.jansson@jarfalla.se

Avdelningar
Förskolan, avdelning Smaragden
08-580 298 11

Förskolan, avdelning Diamanten
08-580 298 27

Förskolan, avdelning Rubinen
08-580 298 26

Förskolan, avdelning Safiren
08-580 298 42

Förskoleklass, fritidshem
08-580 298 37

Årskurs 1, fritidshem
08-580 298 34

Årskurs 2, fritidshem A+B
08-580 298 15

Årskurs 2, fritidshem C+D
08-580 298 31

Årskurs 3, fritidshem
08-580 298 35

Årskurs 4/5, fritidsklubb, Korpen
08-580 298 44

Fakta

 • Kommunal F-5-skola i Skälby
 • Antal elever: 487[1]
 • Antal elever per lärare: 15 (omräknat till heltidstjänster)[1]
 • Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 86 %[1]
 • Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan: 94 %[2]
 • Elever i årskurs 5 som är nöjda med skolan som helhet: 88 %[2]
 • [1] Skolverket, oktober 2017
 • [2] Skolinspektionen, 2016

Varje årskurs har också ett fritidshem knutet till sig där drygt 330 elever är inskrivna. För årskurserna 4-5 erbjuds fritidsklubb under eftermiddagstid för ca 100 elever.

Enheten har ett eget tillagningskök med sex anställda varav en kökschef. Skolans ledning utgörs av rektor/förskolechef samt två biträdande rektorer. Övrig administrativ personal utgörs av intendent, administratör samt vaktmästare. Till enheten räknas också elevhälsopersonal bestående av skolkurator, skolpsykolog samt skolsköterska.

Värdegrund

Vårt värdegrundsarbete syftar till att ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling. Alla ska känna sig sedda, trygga och ges bästa förutsättningar för att lyckas.

Värdegrundsarbetet på Skälbyskolan

Skälby för- och grundskola har ett välkomnande klimat där alla pedagoger är goda förebilder. Tillsammans arbetar vi målinriktat mot en förskola och skola där barnen och eleverna stärks i sin sociala och emotionella förmåga, förståelse för allas lika värde och lika möjligheter samt rätten till trygghet, för att ge dem en bra start i livet. Skälby för- och grundskola utarbetar varje år en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap. 8 § skollagen). Ett levande dokument där vi beskriver vårt utvärderingsarbete, främjandearbete, kartläggningsprocessen och målarbete från läsår till läsår. Med vårt arbetssätt får barn, elever, vårdnadshavare och personal känna sig sedda och lyssnade till. Planen är skriven i samverkan mellan förskola-skola-fritids-fritidsklubb då enheterna arbetar i blandade arbetslag och alla arbetar efter samma värdegrund. Förskola, fritids, fritidsklubb och skolan arbetar aktivt med att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling – 100% trygga barn/elever dvs nolltolerans!

Ett viktigt forum i detta arbete för stödåtgärder är elevhälsogruppen, i vilken representanter från skolledning, skolhälsovård och annan personal finns representerade. I elevhälsogruppen hålls en dialog mellan skolan och föräldrar.

Skolans likabehandlingsgrupp utgör även en viktig del i Skälby för- och grundskolas värdegrundsarbete och består av representanter från all verksamhet, ansvarar för:

 • Att utföra analyser av kartläggningar samt att ärenden utreds, åtgärdas och följs upp
 • Att analysera sammanställningarna från förskolebarn och elevers trygghetsenkäter, ge feedback till arbetslagen
 • Att hålla sig ajour med aktuell forskning inom angivna arbetsområden och förmedla vidare till övriga pedagoger
 • Att stötta, vara bollplank till kollegor i värdegrundsarbetet

Våra råd, det vill säga föräldraråd, barnråd, skoltrivselråd och elevråd, lämnar vid varje terminsstart sina synpunkter på hur likabehandlingsplanen skall utformas. Likabehandlingsgruppen har i uppgift att driva arbetet framåt under läsåret i linje med planens utformning.

Arbetssätt

Grundskolans uppdrag och mål är fastställda i skollagen och i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen, Lgr 11. Båda är nationella styrdokument och beslutas av riksdag respektive regering.

Arbete med elevinflytande

Barn, elever och förälder har rätt till inflytande i förskolan och skolan. Exempel på främjande aktiviteter som skolan gör traditionsenligt:

Förskoleklass, fritidshem fritidsklubb och skola

 • Höstmarknad där eleverna ansvarar för olika aktiviteter i fadderverksamhet
 • Mix 3 gånger per år där elever i olika åldrar och kombinationer uppträder för skolans alla elever.
 • Aktiviteter där elever blandas årskursvis till exempel Luciaspel och julspel.
 • Elevens val, elever från olika årskurser har gemensamma aktiviteter.
 • Fotbollsturnering där elever blandas från årskurs 1 till och med 5 med fokus på ”fair play”
 • Ängsjödagen då årskurs 4-5 har olika aktiviteter i blandade åldersgrupper
 • Kullensdag då alla barn och elever på fritidshemstid har gemensamma aktiviteter.
 • Fadderläsning där elever läser för varandra och andra fadderaktiviteter.
 • Rastverksamheten, olika planerade aktiviteter för eleverna på rasterna.
 • Elevrådet, klassrådet, skoltrivselrådet och mat- och miljörådet får elever från alla klasser vara med och påverka både skolsituation och skolmiljö

Föräldrasamverkan

Som förälder har du rätt att få veta vad som händer i verksamheten. För att du ska kunna påverka måste vi vara bra på att informera. Vi arbetar för att alla ska känna delaktighet, få inflytande och för att det ska finnas möjlighet för alla att uttrycka sin uppfattning om verksamheten.

Det är också viktigt att du som förälder aktivt tar del i ditt barns skolgång. Graden av engagemang hänger ofta ihop med möjlighet till insyn och inflytande.

 • Föräldrarådet
 • Föräldramöten
 • Föräldravandringar
 • Utvecklingssamtalen
 • ”Drop in” fika
 • Avslutningar
 • Klassevenemang
 • MIX
 • Spontana möten och dialoger
 • Veckoinformation
 • Vklass
 • Hemsidan
 • Vårsalong
 • Musikkonserter
 • Luciafirande
 • Julspel för år 5

Vårdnadshavare är alltid välkomna till förskolan/skolan.

Senast uppdaterad: 2018-10-05

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?