Likabehandling

I Järfälla kommun arbetar vi aktivt med likabehandlingsarbetet. Varje förskola, grundskola och fritidshem ska årligen beskriva hur man arbetar i en likabehandlingsplan - kallas även plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

I planen ska det bland annat framgå:

  • Hur verksamheten arbetar främjande för att ingen ska diskrimineras eller trakasseras på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
  • En kartläggning av barnens och elevernas trygghet och trivsel. Kartläggningen baseras på barnens och elevernas egna beskrivningar, men även personalens kunskap ska tas tillvara och föräldrars synpunkter bör också vägas in.
  • Mål och åtgärder för att komma tillrätta med de risker som identifierats i kartläggningen.
  • Vilka rutiner som finns för att hantera akuta situationer av kränkningar.

På alla förskolor, grundskolor och fritidshem har rektor eller förskolechef utsett en likabehandlingssamordnare. Likabehandlingssamordnarna träffas två gånger per läsår tillsammans med kommunens barn- och elevkonsulent för erfarenhetsutbyte och information om aktuella frågor som rör likabehandling och trygghetsfrågor.

På central nivå arbetar kommunen med att systematiskt följa och stödja likabehandlingsarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen sammanställer årligen en rapport där en sammanfattning av årets likabehandlingsarbete beskrivs och förslag lämnas för kommande års fortsatta arbete.

Hur kan jag som elev eller förälder anmäla kränkande beteende?

Vill du berätta om eller diskutera kränkningar och diskriminering ska du i första hand prata med personalen på förskolan eller skolan. Om du av någon anledning inte vill eller kan vända dig till direkt till personalen kan du istället vända dig till rektorn eller förskolechefen.

På kommunala för- och grundskolor är det kommunen som är huvudman. Hit vänder du dig om det gäller större frågor som rektorn eller förskolechefen inte kan svara på eller gå vidare med ditt ärende efter att ha vidtalat rektor eller förskolechef.

Vad säger lagen?

Barnkonventionen, Diskrimineringslagen och Skollagen föreskriver alla barns och elevers rätt till trygghet. Lagen kräver att verksamheterna; förskola, skola och fritidshem, inte bara är skyldiga att utreda och hantera händelser när de kommer till personals kännedom, utan att de också ska bedriva ett systematiskt och målinriktat arbete för att förebygga och motverka att barn eller elever utsätts för kränkningar, trakasserier eller diskriminering.

Järfälla kommun, som är huvudman för de kommunala verksamheterna, är ansvarig för att se till att verksamheterna lever upp till lagens krav.

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?