Avgifter och regler

Järfälla kommun erbjuder plats i förskola eller peda­gog­isk omsorg för barn mellan ett och fem år. Barn har rätt till plats när deras vårdnads­havare arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldra­lediga.

Nya avgifter och regler

Gäller från och med januari 2019 införs nya avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg.

Ladda ner våra nya regler härPDF

 

Angående nya regler 2019 beträffande frånvaro i max 3 månader under ett kalenderår

Barn- och ungdomsförvaltningen har sett över och ändrat regeln beträffande frånvaro och ledighet mer än 3 månader per kalenderår. Som frånvaro räknas inte höstlov, jullov, sportlov, påsklov, studie/planeringsdagar samt ledighet enligt ordinarie schema.

Loven följer skolans läsår när det gäller höstlov, jullov (t.ex. från skolavslutning i december till terminsstart i januari), sportlov och påsklov. Ledighet under sommarlovet räknas dock som frånvaro.

Sjukdagar räknas inte som ledighet.

Platsgaranti

Platsgaranti innebär att Järfälla kommun ska erbjuda plats i förskola eller peda­gogisk omsorg inom fyra månader från den dag vårdnads­havare ansöker om plats, eller den månad som angivits om den ligger längre fram i tiden än fyra månader. Om vårdnads­havare där barnet är folk­bokfört tackar nej till erbjuden plats upphör plats­garantin. I möjligaste mån ska plats erbjudas inom rimligt avstånd från barnets bostad.

Föräldraledig eller arbetssökande

Barn till föräldra­ledig eller arbets­sökande har rätt till plats i förskola eller peda­gogisk omsorg max 30 timmar per vecka. Förskole­chefen avgör, utifrån de förutsättningar som finns på förskolan och i samråd med vårdnads­havare, hur närvaro­tiden ska förläggas. Vid föräldra­ledighet ska byte till max 30 timmar per vecka göras senast 30 dagar efter syskonets födelse.

Läs mer om rätt till plats vid föräldraledighet här

Ändrade förhållanden

Vårdnads­havare är skyldig att meddela Järfälla kommun förändringar som påverkar behovet av plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Rätten till plats kan omprövas under pågående placering.

Nyinflyttad

För nyinflyttad i Järfälla ska folkbok­föringen vara klar innan en plats kan påbörjas.

Erbjudande om plats

Erbjudande om plats i för­skola eller pedagogisk omsorg skickas till vårdnads­havare för kännedom. Den vårdnads­havare hos vilken barnet är folk­bokfört undertecknar plats­erbjud­andet. Om vårdnads­havare tackar ja till plats ska denne också lämna inkomst­uppgift och anmäla schema för barnet via e-tjänst.

Turordning

  • Ansökningsdatum är ködatum. Om vårdnads­havare lämnar nya önskemål får de nya alternativen ett nytt ködatum.
  • Vårdnadshavare kan ange högst tre alternativ. Alternativen ska vara rangordnade.
  • Vid placering tas hänsyn till vårdnads­havares önske­mål, barnets plats i kön, barnets ålder, syskons placering inom förskolan och barn­gruppens samman­sättning.
  • Syskon har rätt till förtur på den förskola eller i den pedagogiska omsorg där deras syskon går. Som syskon räknas barn som är folk­bokförda i samma hushåll.
  • Om ett första­hands­val inte kan tillgodoses får barnet stå kvar i kön för att senare kunna flyttas över till högre rang­ordnade alternativ. Det ursprungliga ködatumet gäller.
  • Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden placering upphör garanti­tiden, det vill säga rätt till plats senast fyra månader efter ansöknings­datum.
  • Om vårdnadshavare tackar nej till en erbjuden placering tas det alternativet samt lägre rangordnade alternativ bort ur kön. Högre rangordnade alternativ står kvar i kön med oförändrat ködatum.
  • Efter beslut av kommunens pedagog­konsult kan barn i behov av särskilda insatser ges företräde till plats.
  • Barn måste börja på förskolan eller i pedagogisk omsorg inom 14 dagar från erbjudet placerings­datum, annars erbjuds platsen till annat barn.

  Närvarotid

  Högsta närvarotid är 55 timmar per vecka. Lägsta närvaro­tid är 15 timmar per vecka.

  Schema

  När vårdnads­havare där barnet är folk­bokförd tackar ja till erbjuden plats ska denne samtidigt anmäla barnets schema till Järfälla kommun. Ändring av schema ska vårdnads­havare anmäla två veckor i förväg. Schema­ändringen ska vara varaktig.

  Anmälan och ändring av schema görs via e-tjänst

  Frånvaro och ledighet

  Vid samman­hängande frånvaro/ledighet får barnet behålla platsen i högst tre månader. Vårdnads­havare ska alltid anmäla frånvaro/ledighet till förskolan eller pedagogisk omsorg. Avgift betalas under frånvaron/ledigheten. Efter tre månader avslutas placeringen om barnet inte använder platsen.

  Minskad närvaro­tid under normal ledighet som till exempel semester, ferie­uppehåll och inskolning påverkar inte avgiften.

  Om barnet är sjukt samman­hängande mer än 14 dagar kan vårdnads­havare få avdrag på avgiften från och med dag 15. Läkarintyg krävs.

  Avgift och betalning

  För plats i förskola och pedagogisk omsorg betalar vårdnads­havare en avgift. Samma avgift gäller för verksamheter i kommunal respektive enskild regi.

  Vad kostar det?

  Avgiften för förskola eller pedagogisk omsorg beräknas i procent av hushållets brutto­inkomst (skatte­pliktig inkomst) per år delat med 12. Gäller där barnet är folk­bok­fört, utifrån barnets ålder samt antal timmar per vecka som barnet är schema­lagt i verksam­heten. Med hushåll avses gifta eller samman­boende.

  Maxtaxa tillämpas. Det inne­bär att vid inkomster upp till 46 080 kronor betalas en fast­ställd procent­sats av hus­hållets brutto­inkomst per månad. Vid inkomster från 46 080 kronor betalas högsta avgift.

  Här kan du räkna ut din maxtaxa

  Avgift i procent av hushållets brutto­inkomst

  Barn 1: 3 % av inkomsten (max 1382 kr/månad)
  Barn 2: 2 % av inkomsten (max 922 kr/månad)
  Barn 3: 1 % av inkomsten (max 461 kr/månad)
  Barn 4 och följande: Ingen avgift­

  Barn 1-3 år

  >30-55 timmar per vecka: 100 % av avgiften (max 1382 kr/månad)
  >15-30 timmar per vecka: 83 % av avgiften (max 1147 kr/månad)
  15 timmar per vecka: 67 % av avgiften (max 926 kr/månad)

  Barn 3-5 år med allmän förskola

  Enbart allmän förskola: Ingen avgift
  >30-55 timmar per vecka: 67 % av avgiften (max 926 kr/månad)
  >15-30 timmar per vecka: 50 % av avgiften (max 691 kr/månad)

  Syskonrabatt

  När vårdnadshavare, boende på samma adress som barnet, har mer än ett barn med plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ges syskonrabatt. Det yngst placerade barnet räknas som barn ett, nästa som barn två och så vidare. Från och med barn fyra debiteras ingen avgift.

  Allmän förskola

  Allmän förskola gäller för barn från och med den 1 juli det år de fyller tre år. Allmän förskola innebär att förskoleverksamhet eller verksamhet i pedagogisk omsorg är avgiftsfri 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Verksamheten följer skolans läsår och förskolechefen avgör i samråd med föräldrarna hur timmarna ska förläggas.

  Inskolning, planeringsdagar och normal ledighet

  Avgift betalas från placeringsdatum, inklusive dagar för inskolning. Minskad närvarotid under normal ledighet som till exempel semester, ferieuppehåll och inskolning påverkar inte avgiften.

  Verksamheten har rätt att genomföra fyra planeringsdagar per år utan att avdrag görs på avgiften. En förutsättning är att barn vid behov ges möjlighet till verksamhet på en annan enhet. Verksamheten ska meddela planeringsdagar minst två månader i förväg.

  Barn i behov av särskilda insatser

  Barn 1-3 år som är i behov av särskilda insatser kan efter prövning beviljas avgiftsfri verksamhet 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år.

  Betalning

  Avgiften faktureras månadsvis och betalas under tolv månader per år. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta och förseningsavgift enligt gällande räntelag.

  Om det uppstår ett tillgodohavande på en faktura avräknas beloppet på kommande fakturor.

  Lämna inkomstuppgift

  När vårdnadshavare tackar ja till erbjuden plats ska också inkomstuppgift lämnas till Järfälla kommun. Om vårdnadshavare inte lämnar inkomstuppgift debiteras högsta avgift.

  Inkomstuppgift lämnas via e-tjänst

  Om hushållets inkomst, familjeförhållanden eller sysselsättning ändras, eller om kommunen ber om det, ska vårdnadshavare alltid lämna ny uppgift.

  Järfälla kommun gör en inkomstjämförelse mot slutlig taxerad inkomst från Skatteverket. Det innebär att en trettonde faktura kan komma att skickas ut med en slutkorrigering av avgiften.

  Läs mer om årlig inkomstjämförelse

  Delad faktura

  Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis finns möjlighet att ansöka om delad faktura. Detta görs på en särskild blankett och innebär att båda vårdnadshavarna blir platsinnehavare. Avgiften grundas då på båda hushållens inkomster, men överstiger aldrig maxtaxan. Underskrift krävs av båda vårdnadshavarna.

  Skuld till kommunen

  Avgift som inte betalas trots påminnelse överförs till inkasso. Barn kan stängas av från sin plats på grund av bristande betalning.

  Familj som har en skuld till kommunen kan inte få plats såvida det inte föreligger särskilda skäl enligt Skollagen kapitel 8, 7 § och kapitel 14, 6 §.

  Uppsägning av plats

  Uppsägningstiden är 30 dagar och avgift betalas under uppsägningstiden. Uppsägning av plats görs av den vårdnadshavare hos vilken barnet är folkbokfört. Undantag gäller om båda vårdnadshavarna är platsinnehavare.

  Vårdnadshavare säger upp sitt barns plats via e-tjänst

  Om en plats sägs upp men vårdnadshavare önskar ny plats inom fyra månader debiteras retroaktiv avgift för tiden där emellan.

  Vid byte av förskola inom kommunen behöver platsen inte sägas upp.

  Övergång från förskola till fritidshem

  Övergången från förskola till fritidshem sker automatiskt den 1 augusti. Om barnet inte har behov av fritidshem måste vårdnadshavare säga upp platsen till Järfälla kommun.

  Uppsägning av fritidshemsplats görs via e-tjänst

  Flytt till annan kommun

  Vid flytt till annan kommun får barnet behålla platsen i Järfälla i högst 30 dagar. Tiden räknas från nytt folkbokföringsdatum.

  Placering i annan kommun

  Vid önskemål om förskoleplats eller pedagogisk omsorg i en annan kommun måste en särskild ansökan göras till Järfälla kommun. Järfälla kommuns regler gäller och avgiften betalas till Järfälla kommun. Även uppsägning av plats görs till Järfälla kommun.

  Text

  Senast uppdaterad: 2018-11-06

  Upp

  På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?