Kvalitet och ut­veckling

Järfälla kommuns kvalitetsarbete ska säkerställa att skolorna uppfyller de kommunala och statliga målen på ett effektivt sätt och se till att eventuella kvalitetsbrister upp­märk­sammas. Ett systematiskt kvalitets­arbete är också ett sätt att ta tillvara utvecklings­möjligheter. Det viktigaste inslaget i förbättringsarbetet är varje skolas eget systematiska kvalitets­­arbete och skolans egna ut­värderingar.

Alla gymnasieskolor och vuxenutbildningen i Järfälla kommun ska varje läsår från och med 2012-2013 ta fram en skriftlig kvalitetsrapport enligt en gemensam mall. Rubrikerna i kvalitetsrapporten utgår från läroplansmålen och kvalitetsrapporten kompletteras med skolans egna prioriteringar och med verksamhetsmål som kompetensnämnden beslutat om. Syftet med kvalitetsrapporten är att redovisa och analysera förutsättningar, resultat, måluppfyllelse och ge underlag till fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete.

Som underlag för kvalitetsrapport används bland annat:

  • Verksamhetsberättelse
  • Dialogmöten/Kvalitetsuppföljning
  • Elevenkäter
  • Skolans egna utvärderingar
  • Skolinspektionens beslut
  • Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete är ett av de utvecklingsområden som kompetensförvaltningen arbetar med. Det finns en plan som ger skolorna struktur som ska styra och leda det systematiska kvalitetsarbetet.

Årshjul systematiskt kvalitetsarbete som ingår i planen innehåller väsentliga händelser och avrapporteringspunkter under ett läsår. Varje skola/verksamhet har möjlighet att komplettera årshjulet med ytterligare viktiga händelser som på bästa sätt svarar upp mot de förväntade kraven på skolans utvecklingsarbete.

Plan för systematiskt kvalitetsarbetePDF

ÅrshjulPDF

Kränkande behandling

Lagar som styr hur arbetet ska bedrivas är diskrimineringslagen och skollagen. Varje skola ska varje år upprätta en plan med de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Blankett för anmälan om kränkande behandling (fylls i av skolan)PDF

Utbildningsförvaltningens rutiner för åtgärder mot kränkande behandlingPDF

Klagomålshantering

Kommunen har skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildningen och om det vid uppföljning genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Du kan framföra dina eventuella klagomål här

Du kan lämna dina synpunkter/klagomål:

  • Till berörd personal
  • Till rektor
  • Genom länken ovan (länken går till ett system som är gemensamt för hela kommunen där synpunkter kan lämnas undertecknade eller anonyma)

Alla skriftliga synpunkter registreras, sammanställs och redovisas två gånger per år. Önskar du ett personligt svar måste kontaktuppgifterna fyllas i. Om du vill framföra synpunkter/klagomål till personal eller skolledning går det bra att använda klagomålsblankettenPDF som även finns att hämta på skolornas respektive expedition.

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?