Synpunkter och klagomål

Järfälla kommuns kvalitetsarbete ska säkerställa att skolorna uppfyller de kommunala och statliga målen på ett effektivt sätt och se till att eventuella kvalitetsbrister uppmärksammas. 

Ett systematiskt kvalitets­arbete är också ett sätt att ta tillvara utvecklings­möjligheter. Det viktigaste inslaget i förbättringsarbetet är varje skolas eget systematiska kvalitetsarbete och skolans egna ut­värderingar.

Alla gymnasieskolor och vuxenutbildningen i Järfälla kommun ska varje läsår från och med 2012-2013 ta fram en skriftlig kvalitetsrapport enligt en gemensam mall.

Rubrikerna i kvalitets­rapporten utgår från läro­plansmålen och kvalitets­rapporten kompletteras med skolans egna prioriteringar och med verksamhetsmål som kompetensnämnden beslutat om.

Syftet med kvalitetsrapporten är att redovisa och analysera förutsättningar, resultat, måluppfyllelse och ge underlag till fortsatt utvecklings- och förbättrings­arbete.

Som underlag för kvalitets­rapport används bland annat:

  • Verksamhets­berättelse
  • Dialog­möten/Kvalitets­uppföljning
  • Elevenkäter
  • Skolans egna ut­värderingar
  • Skol­inspektionens beslut

Plan för system­atiskt kvalitets­arbete

Systematiskt kvalitetsarbete är ett av de utvecklings­områden som kompetens­förvaltningen arbetar med. Det finns en plan som ger skolorna struktur som ska styra och leda det system­atiska kvalitetsarbetet.

Årshjul systematiskt kvalitets­arbete som ingår i planen innehåller väsentliga händelser och av­rapport­erings­punkter under ett läsår.

Varje skola/verk­samhet har möjlighet att komplettera årshjulet med ytterligare viktiga händelser som på bästa sätt svarar upp mot de förväntade kraven på skolans utvecklingsarbete.

Plan för systematiskt kvalitetsarbetePDF

ÅrshjulPDF

Kränkande behandling

Lagar som styr hur arbetet ska bedrivas är diskri­minerings­lagen och skol­lagen.

Varje skola ska varje år upprätta en plan med de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. En redo­görelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Blankett för anmälan om kränkande behandling (fylls i av skolan)PDF

Kompetens­förvalt­ningens rutiner för åtgärder mot kränkande behandlingPDF

Klagomåls­hantering

Kommunen har skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbild­ningen och om det vid upp­följning genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verk­sam­heten, se till att nöd­vändiga åtgärder vidtas.

Du kan framföra dina eventuella klagomål här

Du kan lämna dina synpunkter/klagomål:

  • Till berörd personal
  • Till rektor för enheten
  • Genom länken ovan (länken går till ett system som är gemensamt för hela kommunen där synpunkter kan lämnas undertecknade eller anonyma)

Alla skriftliga synpunkter registreras, samman­ställs och redovisas två gånger per år.
Önskar du ett personligt svar måste kontakt­uppgifterna fyllas i.

Om du vill framföra syn­punkter/klago­mål till personal eller skol­ledning går det bra att använda klago­måls­blankettenPDF  som även finns att hämta på respektive skolas expedition.

Senast uppdaterad: 2017-07-03

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?