Snöröjning och sandning

Så fungerar snöröjningen

Snöröjning på huvudvägnätet (gator där bussar kör) och prioriterade gång- och cykelvägar påbörjas när 5-7 cm snö fallit. På övriga vägar påbörjas snöröjning vid 7-10 cm snö. Därefter sker kompletterande snöröjning av infarter och p-platser.

Frågor och svar om snöröjningen

​När sandar eller saltar ni vägarna? Varför snöröjs inte vår trottoar? Får snö från plogningen läggas på privat mark?

Här har vi samlat alla vanliga frågor och svar om snöröjningen i Järfälla

Kommunens åtagande för snöröjningPDF

Här plogar kommunen

Järfälla kommun ansvarar för snöröjning på de flesta gator i kommunen, men inte alla. På kartan nedan kan du se vilka gator som plogas av kommunen. Gröna och röda gator samt gång- och cykelbanor (streckade blå och bruna linjer) är kommunens ansvar. Grönmarkerade gator ingår i kommunens så kallade A-plan och är prioriterade, rödmarkerade gator ingår i det som kallas B-planen. För övriga gator ligger ansvaret hos fastighetsägaren eller till exempel samfälligheten i detta område.

Vad som påverkar snöröjningen

  • Olika metoder används beroende på trafikbelastning och väderlek.
  • Vi snöröjer med snöplogar med ett så kallat flytläge. Att skrapa ytorna helt rena från all snö och is går därför inte.
  • Vi har inte absoluta snöröjningstider, utan arbetet baserar sig på väderförhållanden. Till exempel kan ett långvarigt snöfall och ändrade temperaturförhållanden påverka.
  • Snöar det mycket kan det bli nödvändigt att köra flera gånger inom ett och samma område innan nästa område påbörjas.

Bortforsling av snö

Snö forslas bort från centrum och torg. Även snöhögar som innebär siktproblem, exempelvis vid övergångställen och i korsningar kan flyttas eller köras bort. Bortforslingen sker oftast nattetid för att inte störa övrig trafik alltför mycket.

Halkbekämpning av vägar, torg och trappor

Halkbekämpning sker med hjälp av salt, saltblandad sand eller flis. Av miljöskäl använder vi så lite salt som möjligt. Alla större gator och vägar med busstrafik samt gång- och cykelvägar, torg och trappor är prioriterade.

Sandlådor för halkbekämpning

Sandlådor finns utplacerade på många håll i kommunen. Dessa fylls på regelbundet och ibland är åtgången stor. Tag gärna kontakt med Servicecenter om du ser att påfyllning av sand behövs.

Skadeanmälan för kommunens snöröjning och vinterväghållning

Om du har råkat ut för en personskada eller egendomsskada där Järfälla kommun är ansvarig fastighetsägare eller väghållare kan du göra en skadeanmälan till kommunen.