Gå direkt till sidans innehåll

Björkeby 1:276 m.fl.

Kommun­styrelsen beslutade 2018-05-28 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Björkeby 1:276 och 1:316. Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsbebyggelse och därtill kopplade verksamheter inom fastigheterna.

Fastighetsägaren ADR Fastighet Björkeby AB, har kommit in med en önskan om att få planlägga fastigheterna Björkeby 1:276 och 1:316 för huvudsakligen studentbostäder med inslag av verksamheter i bottenplan. På fastigheterna står idag två byggnader vilka rymmer både verksamheter och ett fåtal bostäder.

Fastigheterna är tillsammans på drygt 3 200 kvm. Det bedöms därför finnas en god potential för en bebyggelse med plats för både bostäder och verksamheter inom planområdet. Förslaget ska skapa mervärden genom att tillföra nya boendemöjligheter samt möjliggöra för verksamheter som stödjer lokalsamhället, som café, gym, etc.

Vi kommer nu att påbörja arbetet med att ta fram ett planförslag till plansamråd. I samband med samrådet kommer vi bjuda in till öppet hus där tjänstemän från kommunen kommer finnas på plats för frågor samt att vi under samrådstiden kommer ta emot skriftliga synpunkter på förslaget.

Vill du reda nu lämna synpunkter kan du skicka dess till Kommunstyrelseförvaltningen, Planenheten, 177 80 Järfälla, eller via e-post kommunstyrelsen@jarfalla.se

Upplysningar om planuppdraget lämnas av Jakob Stenfelt, jakob.stenfelt@jarfalla.se

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2019-05-22 10.06 • Storlek: 120.5 kB

  2. Senast ändrad: 2019-05-22 10.06 • Storlek: 183.2 kB

Senast uppdaterad: 2018-06-12

Upp