Innehåll

Snö­röj­ning och sand­ning

Järfälla kommun ansvarar för snöröjning enligt vissa fastställda prioriteringar. Läs om hur vi arbetar med snöröjning och halk­bekämpning. Datum­parkering gäller året runt. Var observant på skyltningen.

Här plogar kommunen

Järfälla kommun ansvarar för snö­röjning på de flesta gator i kommunen, men inte alla. På kartan nedan kan du se vilka gator som plogas av kommunen. Gröna och röda gator, gång- och cykel­banor (streckade blå och bruna linjer) samt lila grusvägar (i naturreservaten) är kommunens ansvar. Grön­markerade gator ingår i kommunens så kallade A-plan och är prioriterade, röd­markerade gator ingår i det som kallas B-planen. För övriga gator ligger ansvaret hos fastighetsägaren eller till exempel sam­fälligheten i detta område.

Frågor och svar om snö­röjningen

​När sandar eller saltar ni vägarna? Varför snöröjs inte vår trottoar? Får snö från plogningen läggas på privat mark?

Hur prioriteras snö­röjningen i Järfälla?

Att sköta vägarna innebär att hålla dem i sådant skick att de är framkomliga och säkra året om. Tillgänglighet och trafiksäkerhet är de faktorer som ständigt bedöms och prioriteras. Kommunen prio­riterar bussgator (A-plan), huvudstråken av gång och cykelvägar, backar och kors­ningar. Där efter går fordonen in och röjer i villa­områdena där kommunen är väghållare (B-plan).

Det snöar – varför på­börjas inte snö­röjningen?

Snöröjning på huvudvägnätet (bussgator) och gång- och cykel­vägar påbörjas när 5-7 cm snö fallit. På övriga vägar villagator påbörjas snö­röjning vid 7-10 cm fallen snö. Det är väghållaren som prioriterar arbetena och be­stämmer när det påbörjas. Hänsyn tas till om det fryser på eller om det blir slaskväder under dagen innan man be­dömer vidare snöplogning. Komplettering av snöröjning av skymmande högar, p-platser sker inom cirka tre dygn.

Vid egen infart är det fastighets­ägarens ansvar att snöröja. Kommunen har inte möjlighet att skotta åt dem som inte klarar det själva. Om du behöver hjälp med snö­skottning så finns det privata trädgårds­firmor, mark­tjänst­företag och liknande företag som kan hjälpa dig mot betalning.

Hur kan jag underlätta snö­röjningen?

Din hjälp kan många gånger vara avgörande i vårt arbete med all snö.

  • Respektera datum­regeln vid parkering av din bil. Läs mer om datumparkering.
  • Respektera skyltning för speciella städdagar - snö­röjnings­dagar.
  • Parkera din bil på din egen tomt för att snö­högar ska undvikas.
  • Snön på din uppfart skottas åt sidorna på den egna tomten.
  • Buskar och grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter ska beskäras. Läs mer om häckar och buskage.
  • Ställ dina kärl för hus­hålls­sopor så att plog­bilen lätt kommer fram. Sop­bilen har en räckvidd på 1,5 m för upp­hämtning av sopkärlen.

Vart vänder jag mig för hjälp med att snö­röja på min egen fastighet?

Om du behöver hjälp med snöskottning så finns det privata trädgårds­firmor, mark­tjänst­företag och liknande företag som kan hjälpa dig mot betalning. Vissa privata anordnare inom hem­tjänsten erbjuder till­äggs­tjänster, exempelvis snö­skottning, som du som kund betalar själv.

Varför snöröjs inte vår trottoar?

Det finns fler förklaringar till varför en trottoar inte blivit snöröjd. Det kan till exempel bero på felplacerade avfalls­kärl som stått i vägen för plogbilen eller felparkerade bilar. Om det finns dubbla gång­banor efter en väg plogas endast den ena sidan. Grund­principen är att kommunen plogar den sidan där gatu­belysning finns, vilket innebär att vissa fastighets­ägare får snö över­plogad på sin sida. Lokala avvikelser kan förekomma.

Planeringen är att alltid en gångväg ska vara öppen i den mån det går. På små villa­gator så kan man lägga igen gångbanan på båda sidor för att man prioriterar att bil­vägen ska vara fram­komlig. Både gående och bil­trafik får samsas på denna yta.

Den här gång- och cykel­banan har inte blivit snö­röjd, varför?

En del gångbanor används som snöupplag. En del gång- och cykel­vägar tillhör privat­mark så som bostads­rätts­föreningar och sam­fällig­heter. Vänd er till dem med önske­målet.

Här kan du se vilka gator som kommunen ansvarar för

Vem ansvarar för att få bort snö­vallen vid min fastighet efter att kommunen har plogat gatan?

Det är inte möjligt för kommunen att ta bort snö­vallar för enskilda fastighets­ägare. Fastighets­ägaren ansvarar för att röja vid den egna fastig­heten. Kommunens främsta mål är att hålla vägar samt gång- och cykelbanor fria från snö och halka.

Varför plogas inte min gata helt rent från snö?

Snö­plogarna har fjädrande skär för att för­hindra skador på såväl gator som maskiner och maskin­förare. Fjädringen gör att plog­bladen inte kommer igenom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad och tillkörd eftersom vi inte kontinuerligt plogar och saltar under ett snöfall, utan väntar till ett visst snö­djup har uppnåtts innan vi påbörjar snö­röjningen. Väg­hyvlar är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is, inte vanliga snöplogar.

Har ni verkligen snöröjt på min gata?

Om det snöar intensivt och blåsten är hård och vägen snöar igen, kan det ibland se ut som om ingen snö­röjning skett. När temperaturen för­ändras och det blir modd så kan det också se ut som vi inte varit där. Det bildas en vall efter snö­plogen mot park­erade bilar och för infarter. När bilarna lämnar parkering­en rasar snö ut på körbanan eller trottoaren. Snö från tak­skottning hamnar på gatan och kan också göra att det ser oplogat ut.

Det har inte plogats eller sandats på mitt barns för­skola/skola, när kommer det att göras?

Alla syn­punkter och fel­anmälningar från föräldrar görs till ansvarig på för­skolan/skolan. Plogningen sam­ordnas av områdets förvaltare och fel­anmälningar ska göras av förskole­chef eller annan behörig på för­skolan till kommunen.

Får snö från plog­bilarna läggas på privat mark?

Kommunen lägger endast snö på kommun­ägd mark eller väg­mark, eller annat enligt avtal. Man får som fastighets­ägare räkna med att det läggs snö vid staket och häckar samt att det blir vall framför garage­uppfart.

Varför körs inte snön bort efter röjning?

Snöhögar kommer av eko­nomiska skäl inte att trans­porteras bort efter röjning utom i undan­tags­fall, som bedöms av väg­hållaren. Detta kan ske när det blir så mycket snö att väghållaren bedömer det som mycket svår­fram­komligt.

Vid villagator kommer man inte att ta bort snö, vilket kommer medföra att man inte alltid kan mötas två bilar i bredd då för­hållandena inte är som vid barmark.

I första hand kommer man prioritera att snön körs bort vid centrum­anläggningar där många personer uppehåller sig samtidigt. Centrum­parkeringarna i Viksjö och Kallhälls är kommunens ansvar och det kommer att bedömas av väghållaren när bort­forsling av snö kommer att utföras.

Vad är service­dagen/service­natten till för?

Service­tiden finns för att gatan ska vara åtkomlig för olika sorters service, till exempel gatu­underhåll, städning, snö­röjning, upp­tagning av löv och sand. Under den så kallade service­dagen och natten är det parkerings­förbud på gatan. Du ser på skylten vilken dag och tid det är förbjudet att parkera. Förbudet gäller oavsett om det är helgdag samt om service utförs på gatan eller inte. Det är inte säkert att det till exempel blir snöröjt just den dagen, utan det är en dag som är till för att det ska vara fritt så att väg­hållaren kan planera en åt­gärd på gatan.

När sandar och saltar kommunen sina vägar?

Saltblandad sand används på alla B vägar och gångbanor och GC-vägar. Branta backar och korsningar är prioriterade väg­områden.

(A-gator) Bussleder används. Vid temp­eraturer under minus 9 grader används inte salt, utan istället sand vid halk­bekämpningen.

I övrig halk­bekämpning använder vi Halkstopp ( berg­flis) tex Jakobsbergs centrum

Finns det möjlighet att hämta sand för hus­behov någon­stans?

Järfälla kommun har inte möjlighet att erbjuda sand som Järfälla­borna kan hämta. Privata fastighets­ägare kan köpa sand på de stora bygg­varuhusen.

Hur fungerar snöröjningen i natur­reservaten?

Inom naturreservaten finns flera grusvägar som kommunen underhåller. Huvuddelen av vägsträckorna är avstängda för allmän trafik genom vägbommar. Merparten av grusvägarna plogas och sandas för att vara tillgängliga promenadvägar även vintertid.

Varför sandas det inte?

Om det är tö på dagarna och kallt på natten gör det att den sand som läggs ut ena dagen fryser in i isen eller under isen till nästa dag. Du ser inte alltid sanden eftersom den hamnar under isen.

Varför tas inte sanden upp på en gång?

Sand på vägarna är inte ett hälsoproblem och därför har kommunen inte möjlighet att följa upp inkomna klagomål angående detta. Sanden tas upp enligt ett schema där maskinerna kör åt olika håll vid den första grov­sopningen. Om det är hinder på vägen så att maskinen inte kommer fram återkommer vi vid ett senare tillfälle. Står en bil i vägen på en villa­gata så åker maskinen inte tillbaka, så det är viktigt att parkerings­reglerna efter­följs.

Vad kostar en snö­röjnings­insats?

Vid ett normalt snöfall kostar en insats ungefär 400 000 kronor per dag, när både egen personal och entre­prenörer är igång. När samtliga resurser är ute och arbetar är det samman­lagt cirka 43 mas­kiner (maskiner, plogbilar) ute på kommunens vägar.

Hur halk­bekämpar ni på vägar, torg och trappor?

Halk­bekämpning sker med hjälp av salt, saltblandad sand eller flis. Av miljö­skäl använder vi så lite salt som möjligt. Alla större gator och vägar med buss­trafik samt gång- och cykel­vägar, torg och trappor är prioriterade.

Sandlådor för halk­bekämpning

Sandlådor finns utplacerade på många håll i kommunen. Dessa fylls på regelbundet och ibland är åtgången stor.

Ta gärna kontakt med service­center om du ser att påfyllning av sand behövs

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp