Gå direkt till sidans innehåll

Allmän handling och offent­lig­hets­principen

Tryckfrihets­förord­ningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offent­lighets­principen.

När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder. Sverige har också framgångs­rikt drivit frågan i EU, som nu blir öppnare för insyn än tidigare. Den här texten beskriver vilka rättigheter du har som kommun­invånare, men offentlighets­principen gäller naturligtvis för all offentlig verksamhet i Sverige.

Offentlighets­principen - rör den mig?

Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighets­principen innebär, nämligen: Rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige ända sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Vad är allmänna handlingar?

En handling kan beskrivas som någonting som inne­håller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera, men det kan också handla om e-post, video- eller band­upptagningar till exempel.

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretess­belagda, det vill säga hemliga.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upp­rättats där.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretess­belagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

Vad innebär sekretess?

I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör social­tjänsten.

En särskild lag, Offentlighets- och sekretess­lagen, anger vilka uppgifter som är sekretess­belagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretess­belagt, om inte lagen medger det.

Var finns handlingarna?

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmän­het är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.

Allt fler kommuner lägger också ut sina handlingar på nätet. Järfälla kommun lägger ut handlingar som ska be­handlas i nämnder och styrelser helt eller delvis från och med 2003.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Lagen säger att allmänna handlingar ska lämnas ut genast eller så snart det är möjligt. Det innebär att din begäran att ta del av hand­lingen ska hanteras utan dröjsmål men myndigheten kan ibland behöva viss tid för att avgöra om exempelvis sekretess hindrar ett utlämnande. 

Får jag ta med handlingarna hem?

Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior att ta med dig. Kommun­fullmäktige bestämmer vad det kostar att kopiera handlingar.

Kan jag få handlingar via e-post?

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Kan jag vara anonym?

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna hand­lingar. För att kunna avgöra om sekretess­belagda uppgifter kan lämnas ut kan dock myndigheten behöva fråga om din identitet.

Jag är inte nöjd, hur kan jag klaga?

Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftlig besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammar­rätten.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitie­ombudsmannen.

Kostar det något att begära ut allmänna handlingar?

Vi tar ut en avgift om summan för tjänsten uppgår till minst 20 kronor.

Taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingarPDF

Om ingen större bearbetning eller arbetsinsats krävs kan informationen skickas elektroniskt och då utan kostnad, men kommunen har ingen skyldighet att lämna ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form.

Mer att tänka på

Även all din egen korre­spondens (brev, fax, e-post med mera) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra.

Du kan inte kringgå offentlighets­principen genom att skicka ett brev i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänste­män eller förtroende­valda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen har till syfte att skydda människor mot att deras integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter.

Alla kommunala nämnder och bolag har ett ansvar för att person­uppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

I Järfälla kommun kan du i dessa frågor vända dig till kommunens dataskyddsombud dataskydd@jarfalla.se eller 08-580 285 00 (servicecenter).

Upp