Innehåll

Begrav­ning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor som begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Begravnings­ombud

Begravningsombudets uppgifter är att:

  • Bevaka intressen för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
  • Tillstyrka eller avstyrka Svenska kyrkans förslag till begravningsavgift.

Det är Länsstyrelsen som på förslag från kommunen förordnar begravningsombud.

Järfällas begravningsombud

Jan de Waern

E-post: Jan.dewaern@hotmail.com

Telefon: 073-941 00 59

Begravning, strö ut askan

Svenska kyrkan har ansvar för begravnings­verksamheten för alla med­borgare i Sverige oavsett vilken religions- eller kyrko­tillhörighet man har. Det gäller också om man inte har någon kyrko- eller religions­­tillhörighet. Hos Länsstyrelsen kan man söka tillstånd att strö ut aska efter en avliden person.

Svenska kyrkan

Kontaktuppgifter till Svenska kyrkan, Järfälla församling:

Telefon växel:  08-580 218 00

Besöksadress

Järfälla kyrkas församlingshem
Kyrkvägen 8
175 79 Järfälla

Begrav­nings­hjälp

Om tillgångarna i döds­boet på döds­dagen inte räcker till en enkel begravning finns möjlighet att ansöka om ekonom­iskt bistånd hos social­tjänsten enligt socialtjänst­lagen.

Begravnings­kostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsbo­anmälan är gjord.

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan man ansöka om ekonomiskt bistånd från social­tjänsten för en enkel begravning och gravsten. Ansökan om ekonomiskt bistånd ska göras innan beställning görs hos begravnings­byrån.

Kontakta kommunens service­center på telefon 08-580 285 00 (tonval 1) för hjälp.

Begravnings­avgiften

I Järfälla går 0,246 öre per skattekrona till begravning­savgift. I avgiften ingår:

  • Gravplats eller mot­svarande under 25 års tid
  • Gravsättning inklusive gravöppning
  • Återfyllning och iordning­ställande av öppnad grav
  • Vissa transporter
  • Kremering
  • Lokal för förvaring och visning av stoftet
  • Lokal för begravnings­ceremoni utan religiösa symboler
  • Kostnader för skötsel av begravnings­platserna och lokaler som används vid begravnings­verksamheten.

Begrav­nings­ceremonier utan relig­iösa symboler

Gravplatser för dem som inte tillhör något kristet samfund ska tillhandahållas inom godtagbart avstånd. Pilgrimskapellet vid Görväln är Järfällas lokal för begrav­nings­ceremonier utan relig­iösa symboler. Önskemål om annan lokal ska framföras till kyrko­förvaltningen.

Adress: Pilgrimskapellet, Mälarvägen 10 i Järfälla.

Muslimsk begravning

Muslimskt gravkvarter finns i Görvälns griftegård.

Adress: Mälarvägen 10 i Järfälla.

Kommun­ens an­svar vid döds­fall

Vid dödsfall har kommunen, enligt begravnings­lagen och ärvda­balken, ansvar för att i vissa fall beställa be­gravning, förvalta dödsboet, besluta om dödsboanmälan och lämna ekonomiskt bistånd till begrav­nings­kostnad.

Beställa begravning och förvalta dödsbon

När någon avlidit och det inte finns anhöriga eller andra närstående som kan ansvara för att beställa begravning så är det kommunen som ansvarar för det. Kommunen har i vissa fall också det yttersta ansvaret för att förvalta dödsbon tills man hittar dödsbodelägare.

Dödsbo­anmälan

När tillgångarna i dödsboet på dödsdagen bara räcker till kostnaderna för begrav­ningen, och andra utgifter med anledning av dödsfallet, finns möjlighet att få ett beslut om dödsboanmälan från kommunen.

Läs mer om dödsbo­anmälan här

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp