Innehåll

Över­sikts­planer och strategiska dokument

Kommunens översiktsplan beskriver kommunens långsiktiga plan för användning av mark och vatten. Kommunen tar även löpande fram särskilda strategier och program kring bostadsförsörjning och fördjupningar för olika kommundelar.

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommun­ens samlade strategi för hur mark- och vatten­områden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. I översiktsplanen redovisas de mål, principer och avvägningar som ska visa vägen för beslut om framtidens Järfälla.

Järfällas översiktsplan

Läs mer om processen att ta fram en översiktsplan på Boverkets webbplats

Fördjupade översiktsplaner

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) är ett förtydligande av ett specifikt delområde i översiktsplanen och är mer detaljerad. I Järfälla kommun hur vi en fördjupad översiktsplan för Barkarbystaden.

Fördjupad översiktsplan för Barkarbystaden

Arkitekturpolicy

Järfällas arkitekturpolicy är ett verktyg som hjälper alla att bygga berörande, brukbart och beständigt. Syftet är att säkerställa en hållbar och varierad byggnation i kommunen.

Järfällas arkitekturpolicy

Bostadsförsörjning

I Sverige finns en lag, lagen om kommunernas bostads­försörjnings­ansvar, som reglerar det kommunala ansvaret för bostadsförsörjning. Lagen anger att varje kommun ska anta riktlinjer för bostadsförsörjning. Dessa ska ses över varje mandat­period och vid behov uppdateras. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder, samt främja att ändamåls­enliga åtgärder för bostads­försörjningen förbereds och genomförs.

Kommunens riktlinjer för bostads­försörjningen ska innehålla kommunens mål för bostads­byggande och utveckling av bostads­beståndet, planerade insatser för att nå uppsatta mål samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Läs mer om Järfällas bostadsförsörjningsprogram

Program, utvecklings­program och platsutveckling

Program används när ett helhetsgrepp behöver tas för ett större område. De täcker ett avgränsat geografiskt område där en eller flera nya stads­delar planeras och där kommunen behöver ta fram en översiktlig idéskiss över ett område innan detaljplaner kan tas fram. Planprogram och utveckling­sprogram finns för Barkarbystaden, Södra Veddesta och Jakobsberg.

Program för Barkarbystaden

Program för södra Veddesta

Utvecklingsprogram för Jakobsbergs centrala delar

I Jakobsbergs centrala delar pågår också ett arbete med att stärka områdets attraktivitet.

Utveckling av Jakobsbergs centrala delar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp