Innehåll

Järfällas politiska organisation

En kommun styrs av politiker som är förtroendevalda, alltså som valts av kommunens medborgare. Det betyder att du som medborgare i Järfälla kommun har stora möjligheter att påverka hur kommunen ska sköta sitt uppdrag.

Kommunens politiska organisation består av kommun­full­mäktige och kommun­­styrelsen, samt ett antal facknämnder.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Järfälla kommun, och kan liknas vid ”kommunens riksdag”. Kommunens medborgare röstar fram politiker till kommunfullmäktige, och här fattas beslut i alla stora och viktiga frågor som rör Järfälla kommun och därmed alla Järfällabor. Beslut om till exempel den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, budget och över­gripande mål och inriktning för kommunens ansvars­områden.

Kommunalråd

Kommunfullmäktige utser även kommunalråd, som har politiska uppdrag i kommunstyrelsen och ibland i andra nämnder. Till skillnad från de flesta kommunpolitiker får kommunalråd hel- eller deltidsarvode av kommunen.

Kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse

Kommunstyrelsen väljs i sin tur av kommunfullmäktige, och är den nämnd som vi kan kalla "kommunens regering". Den har övergripande ansvar för kommunens utveckling, och har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Kommunfullmäktige utser nämnder

En facknämnd, eller kort och gott nämnd, är det politiska organ som tar hand om de uppgifter som enligt olika lagar (socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygg­lagen, miljöbalken och många andra lagar) kommunerna är skyldiga att utföra. Därtill kommer frivilliga uppgifter till exempel inom fritids- och kulturområdet.

Det är kommunfullmäktige som utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker, som sköter sitt uppdrag på fritiden.

De nämnder som finns i Järfälla kommun är:

Barn- och ungdomsnämnden

Kompetensnämnden

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Miljö- och bygglovsnämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

Valnämnden

Äldrenämnden

Överförmyndaren

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp