Innehåll

Kommunala pensionärsrådet

Det kommunala pensionärs­rådet (KPR) är ett organ för överläggning, samråd och information mellan kommunen, pensionärs­organi­sationerna och ansvariga politiker.

Handlingar från KPR:s möten

Bevakar äldres intressen

Kommunala pensionärsrådet (KPR) bevakar att viktiga frågor för äldre beaktas i nämnder och förvaltningar och att pensionärernas sakkunskap och erfarenhet tas till vara. Speciellt angelägna frågor är kvalitet i äldreomsorgen, äldre­boenden och hemtjänst, taxor och avgifter.

För fram syn­punkter och förslag

Pensionärs­organisationerna som representeras i rådet ska ges möjlighet att lämna synpunkter på förslag i ett så tidigt skede att det kan påverka besluten i nämnder och styrelser. Rådet behandlar inte ärenden som rör enskilda personer. Rådet är inte beslutande.

Pensionärs­rådets samman­sättning

Rådet består av äldre- och omsorgsnämndens presidium samt representanter från Pensionärsorganisationerna. Alla i rådet är ordinarie ledamöter.

Ledamöterna utses för en fyraårsperiod, det vill säga densamma som för kommunens nämnder. Äldre- och omsorgsnämnden utser ordförande och ställer sekreterare till förfogande. Vice ordförande utses bland pensionärs­företrädarna.

Ledamöter och ersättare i pensionärs­rådet för mandat­perioden 2023-2026

Leda­möter


Agnetha Dahlgren, ordf.

S

Lena Pramer

M

Zunnaira Mubashir

C

PRO


Ulla Ron­dahl

PRO

Börje Halin

PRO

Bo Johansson

PRO

Eva Eklund

PRO

Ersättare PRO


Agneta Enbom Holz


SPF Seniorerna


Eva Stenehall

SPF

Per Hedenström

SPF

Anita Gröning Persson

SPF

Anette Borg

SPF

Ersättare SPF Seniorerna


Lena Drevemo


RPG


Solbritt Kihlberg

RPG

Inger Kling

RPG

Järfällan Varttuneet


Esa Tuuri

Järfällan Varttuneet

Veikko Hirvo

Järfällan Varttuneet


Arbets­former

Rådet träffas fyra gånger per år. Kommunens förslag till budget och verksamhetsplan ska behandlas av rådet. Rådets ledamöter informerar sina organisationer och sin nämnd om de frågor som behandlats.

Samråd kan också ske genom referensgrupper och seminarier eller infor­mations­möten.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp