Innehåll

Trafik­säkerhet

Här har vi samlat våra vanligaste frågor och svar om trafik­säkerhet och önskemål om olika hastighets­dämpande åtgärder.

Många kör för fort på vår gata, kan ni anlägga fart­gupp?

Generellt sett är vi restriktiva med att anlägga gupp. För att vi ska kunna anlägga ett farthinder måste gatan uppfylla dessa krav:

  • Vägen ska vara utsatt för stora trafikmängder
  • Trafiken ska hålla högre hastighet än vad som är skyltat
  • Trafikens hastighet ska vara högre än vad som passar gatans standard
  • För gupp gäller att marken ska vara så pass bra att bilarna inte orsakar vibrationer i byggnader när de kör över guppet

Det innebär att vi väldigt sällan kan anlägga gupp på gator där hastighetsbegränsningen redan är 30 kilometer i timmen.

Det är 30 på vår gata men bilarna kör för fort. Kan vi få blomlådor som farthinder?

Vi använder inte blomlådor och liknande ”lösa” hinder som farthinder längre. De kostar för mycket i drift och underhåll. De blomlådor som finns kvar kommer på sikt att försvinna. Det är inte tillåtet att placera ut egna hinder på gator där kommunen är väghållare.

Många kör för fort på vår gata, kan ni sätta upp fler 30-skyltar?

Nej, högsta tillåtna hastighet skyltas normalt bara då den förändras, till exempel vid in/utfarter till en 30-zon. Kommunen strävar efter att ha så få trafikskyltar som möjligt för att minska risken för distraktion. Det är förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Det är polisens uppgift att övervaka att trafikanterna följer de lagar och regler som finns.

Vi vill sänka hastigheten till 10 eller 20 km/h i vårt bostads­område, är det möjligt?

Vissa samfälligheter och bostads­rätts­föreningar har satt upp skyltar som uppmanar förare att hålla en lägre hastighet. Den lägsta hastighet som polisen övervakar är 30 km/h, så skyltar som visar en lägre hastighet har inget stöd i lagen. 

På gator där kommunen är väghållare används bara hastighets­gränser som har lagligt stöd och polisen kan övervaka.

Många kör för fort utanför vår förskola, kan ni sätta upp ”varning för lekande barn”-skyltar?

Barn finns i närheten av alla våra gator och kommunen gör inte åtgärder särskilt riktade till förskolor. Barn i den åldern förväntas ha sällskap av en vuxen när de rör sig i trafiken. ”Varning för lek­ande-barn”-skyltar placerar vi enligt nuvarande praxis endast upp vid skolor, där barnen är äldre och förväntas ta sig till och från skolan själva.

Vi vill ha ett övergångs­ställe, är det något ni kan ordna?

Övergångsställen är en fram­komlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Den första förutsättningen för ett övergångsställe är att trafiken är så tät att det är svårt att ta sig över utan ett över­gångsställe. Vidare krävs att det finns en tydlig efterfrågan att korsa vägen. På lokalgator, med hastighets­begränsningen 30 km/timme är oftast inte dessa kriterier uppfyllda. Över­gångsställen ska inte heller placeras för nära varandra eftersom respekten för dem då riskerar att minska.

Forskning visar att markerade övergångsställen utan hastighetsdämpande åtgärder leder till en ökning av antalet olyckor både för fotgängare och motor­fordon. 

Vår gata är en smitväg för många bilister. Vi vill stänga av vägen eller få ett genomfartsförbud, hur gör vi?

Kommunens gator ska vara till för alla. I kommunens översiktsplan läggs vikt vid att trafiken ska fördelas över flera gator snarare än att koncentreras till trafikleder. Därför är vi mycket restriktiva med att införa genomfarts­förbud/av­stängningar. Genomfarts­förbud är svåra för polisen att övervaka.

Bilister kör på en gång- och cykelväg. Vi vill ha en bom som hindrar bilarna, kan ni fixa det?

Det händer att bilister genar på gång- och cykelvägar trots att det är förbjudet. Hindren på cykelvägarna (betong­sugga, bom eller grindar) är en säkerhetsrisk för de som cyklar. I mörker kan hindren vara svåra att se trots reflexer. De gör det också svårt för personer med funktions­hinder, barn­vagn eller cyklister med cykel­kärra att ta sig fram. Olycks­risken är således större att en cyklist kör på ett hinder än att en incident inträffar med en olovligt körande bil eller moped.

Problemet med motorfordons­trafik på gång- och cykel­banor bedöms i första hand vara en polisiär fråga efter­som det handlar om brott mot gällande trafik­regler. 

Vi är restriktiva med att sätta ut nya hinder, särskilt på huvud­cykel­stråken. Hinder på lokala cykel­stråk kan accept­eras, men först måste platsens förutsättningar granskas.

Vi skulle vilja ha en spegel i hörnet för att ha bättre sikt, är det möjligt?

Vi är mycket restriktiva vad gäller speglar i korsningar. Trafiksäkerhetseffekten kan bli den motsatta då man koncentrerar sig mer på vad som syns i spegeln och mindre på hur trafiksituationen i korsningen verkligen ser ut.

Får jag köra ett motordrivet fordon i skogen?

Terrängkörning med till exempel motorcross eller fyrhjuling på barmark är förbjudet. Reglerna för terrängkörning finns i terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594).

Terrängkörning har inget med allemansrätten att göra. Allemansrätten innebär att man kan gå, cykla, åka skidor eller rida i naturen men gäller inte för den som tar sig fram med motordrivet fordon.

Förbudet mot terrängkörning på barmark gäller även den som äger marken eftersom lagstiftningen har kommit till för att skydda naturen.

Vad räknas som motordrivet fordon? Motordrivna fordon är alla slags fordon som drivs med motor till exempel bilar, motorcyklar, fyrhjulingar, mopeder, snöskotrar, traktorer och andra motorredskap. Förbudet mot barmarkskörning omfattar alla slags motordrivna fordon. Det gäller även om dessa fordon drivs med el.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp