Innehåll

Buller

Det är sällan eller aldrig helt tyst i vår omgivning. Det låter från trafik, industrier, byggarbetsplatser, restauranger och fläktar. När ljud börjar upplevas som störande kallar vi det för buller. Vi upplever störningar från buller på olika sätt och vissa är mer känsliga än andra. Buller kan leda till hälsopåverkan som sömn­svårigheter, stress och koncentrations­svårigheter.

Vad kan du göra om du störs av buller?

Om du upplever att din sömn, vila eller annan återhämtning återkommande hindras eller försämras på grund av störande buller ska du i första hand kontakta den som orsakar bullret. Till exempel ska du kontakta väghållaren om du störs av trafikbuller och fastighetsägaren om du störs av ventilationsbuller.

Om det inte hjälper att kontakta den som bullrar kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Vi utreder då om störningen kan orsaka en olägenhet i miljöbalkens mening. Det betyder att bullret påverkar din hälsa eller välbefinnande negativt. Du kan kontakta oss genom att fylla i blanketten: Anmälan om problem/störning i bostad och skicka in den till Järfälla kommun, Miljö- och bygglovsnämnden, 177 80 Järfälla.

Blankett för anmälan om problem/störning i bostad Pdf, 146.3 kB.

Tänk på att vissa arbeten som kan orsaka bullerstörningar är oundvikligt i vår vardag. Det kan handla om snöröjning och sophämtning. Dessa arbetet utförs ofta nattetid för att undvika trafikträngsel.

Fakta om decibel (dB)

Ljud mäts i decibel (dB) och antalet ljudvågor per sekund mäts i Hertz (Hz). För att anpassa ljudet till människans hörselspektrum läggs ett så kallat A-filter på den uppmätta ljudnivån. Den A-vägda ljudnivån (dBA) representerar bättre hur vi människor uppfattar ljud.

Hur högt får det låta?

Eftersom alla människor upplever buller på olika sätt finns det riktvärden som utgår från vad människor i allmänhet tycker är besvärande. Hur högt det får låta beror på vilken typ av bullerkälla det är. Nedan beskrivs de vanligaste bullerkällorna.

Buller inomhus

När vi är hemma, i skolan eller på förskolan vill vi gärna ha det lugnt och tyst. Många upplever däremot att de är störda av buller inomhus från till exempel trafik, verksamheter, byggnadens ventilation eller grannens värmepump. När det gäller riktvärden för buller inomhus har Folkhälsomyndigheten tagit fram riktvärden som inte bör överskridas. Dessa riktvärden bör klaras i bostaden, se nedan (gäller ej byggbuller).

Tabell 1: Ljudnivå som inte bör överskridas inomhus i sovrum och vardagsrum.

Ljud

dBA

Genomsnittlig ljudnivå

30

Maximal ljudnivå

45

Ljud från musik­anläggningar

25

Lågfrekvent ljud

Det finns olika riktvärden för lågfrekvent ljud. Se mer på Folkhälso­myndighetens webb.

Störande grannar

Ljud från grannar kan upplevas som mycket störande och är tillsammans med trafikbuller den bullerkälla som stör flest boende i Sverige. Hög volym på TV:n, musik, stegljud, fester och skällande hundar är några exempel på sådant som ibland gör att människor känner sig störda av buller i sina hem.

Störande ljud från grannar bedöms ofta som en ordningsfråga och är inte något som miljö- och hälsoskyddsavdelningen utreder. Om störningarna beror på att det till exempel är för dålig isolering mellan två lägenheter så kan det bli ett ärende för miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Byggbuller

Ibland behövs vissa byggarbeten göras i närheten av din bostad. Det kan vara störande, men bygget pågår ofta under en kortare tid. Därför är riktvärdena för byggbuller inomhus något högre. Se nedan.

Tabell 2: Ljudnivå som inte bör överskridas i bostäder. Gäller för buller som kommer från arbetsplatser.


Måndag-fredag

Lördag-söndag och helgdag

Natt alla dagar

Inomhus i rum för vila

klockan 07‑19

klockan 19‑22

klockan 07‑19

klockan 19‑22

klockan 22‑07

Genomsnitt

45 dBA

35 dBA

35 dBA

30 dBA

30 dBA

Maximal

-

-

-

-

45 dBA


Buller utomhus

På våra uteplatser vill vi, precis som inomhus, inte störas av buller. Allt ifrån trafik, industrier, byggarbets­platser och luftvärmepumpar kan upplevas störande. Riktvärdena hittar du här nedan.

Trafikbuller

Buller från trafik är en vanlig bullerstörning. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller från trafik. Hur högt det får låta beror bland annat på när din bostad byggdes.

Generellt anses bullret vara för högt när det överskrider 55 dBA vid fasad. Däremot har domstolarna idag bedömt att det är ekonomiskt orimligt att åtgärda alla bostäder som utsätts för överskridna riktvärden. Idag bedöms ca två miljoner människor vara utsatta för buller över 55 dBA vid husets fasad. Därför finns det en så kallad åtgärdsnivå vilket innebär att de som utsätts för högst buller ska åtgärdas först. Se nedan.

Tabell 3: Riktvärden för när åtgärder behöver övervägas. Gäller för buller som kommer från vägtrafik.

Buller från väg

Hus byggt före 1997

Hus byggt 1997-2015

Hus byggt efter 2015

Vid fasad

65 dBA

55 dBA

Bestäms i detalj­plan

Utom­hus

-

55 dBA

70 dBA max

Bestäms i detalj­plan

Buller från industrier och fasta installationer

Natur­vårds­verket har tagit fram rikt­värden för industribuller som inte bör överskridas. Detta gäller buller som kan komma från industrier och andra fasta anläggningar som till exempel grannens luftvärmepump. Se nedan.

Tabell 4: Ljudnivå från industrier som inte bör överskridas utomhus. Gäller vid bland annat bostäder, skolor och förskolor.

Måndag-fredag

klockan 06‑18

Måndag-fredag

klockan 18‑22

Lördag-söndag och helgdag

klockan 06‑18

Natt alla dagar klockan 22‑06

50 dBA

45 dBA

45 dBA

40 dBA

För bostäder där ett ärende om detaljplan eller bygglov påbörjats efter den 2 januari 2015 görs olägenhets­bedömningen i plan- eller bygglovs­skedet.

Buller från byggarbetsplatser

Natur­vårds­verket har tagit fram rikt­värden för byggbuller som inte bör överskridas. Detta gäller buller som kan komma från själva byggarbetena som till exempel transporter inom byggplatsen. Se nedan.

Tabell 5: Ljudnivå från byggarbetsplatser som inte bör överskridas utomhus.


Måndag-fredag

Lördag-söndag och helgdag

Natt alla dagar

Utomhus vid bostäder

klockan 07‑19

klockan 19‑22

klockan 07‑19

klockan 19‑22

klockan 22‑07

Genomsnitt

60 dBA

50 dBA

50 dBA

45 dBA

45 dBA

Maximal

-

-

-

-

70 dBA

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp