Innehåll

Begär planbesked

Om du ska bygga eller anlägga något som förutsätter att den gällande detalj­planen ändras kan du lämna in en begäran om planbesked.

Om du vill att en detaljplan ska ändras kan du begära ett plan­besked. Begäran ska vara skriftlig och inne­hålla en beskrivning av din idé, en karta över området och gärna ritningar.

Kommunen svarar på din förfrågan genom att lämna ett positivt eller negativt plan­besked. Planbeskedet är ett svar på om kommunen kommer att inleda en plan­läggning eller inte. Priori­teringen av planärenden följer främst inriktningen i över­sikts­planen. Den beskriver att fokus i planeringen är att utveckla Jakobsberg, Veddesta och Barkarby till en regional stads­kärna. Tyngdpunkten i planeringen är större projekt kring tunnelbanan och pendeltåget. Men det finns vissa möjligheter att inleda planarbeten även för mindre projekt.

Strategi för prioritering av mindre bostadsprojekt på privatägd mark

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 (reviderad 2019-12-09) om en strategi för planläggning av mindre bostadsprojekt på privata tomter. I strategin beskrivs under vilka förutsättningar som arbete med mindre detaljplaner kan inledas.

Strategi för prioritering av mindre bostadsprojekt på privatägd mark Pdf, 232.4 kB.

I småhusområden är möjligheten till större bostadstillskott på privatägd mark vanligtvis begränsad. I dessa fall prioriteras ärenden:

  • Där flera enskilda fastighets­ägare går ihop och samordnar sina intressen.
  • Där fastigheter inom områden med sammanhängande bebyggelse saknar detaljplan. Dessa ärenden prioriteras även om en enskild fastighetsägare söker om planläggning.
  • Där fastigheter har detaljplan men där reglering av byggrätt och utformning saknas. Dessa ärenden prioriteras även om en enskild fastighetsägare söker om planläggning.

I övrigt prioriteras ärenden som;

  • Bidrar till ett varierat bostadsbestånd
  • Bidrar till ett tryggt och attraktivt lokalsamhälle
  • Inte påverkar kommunala anläggningar
  • Har en positiv betydelse för Järfällas näringsliv

För professionella byggaktörer gäller också att en begäran om planbesked ska lämnas in om ett planarbete önskar inledas, men samordning enligt ovan krävs ej.

Vad kostar det?

Kommunen tar ut en avgift för att meddela planbesked oavsett om de är positiva eller negativa. Kostnaden anges i kommunens taxa.

Se taxa för planverksamhet här Pdf, 318.2 kB.

Om en planläggning påbörjas skrivs ett plankostnadsavtal mellan fastighets­ägaren och kommunen. I avtalet regleras att fastighetsägaren står för kommunens arbete enligt timtaxa, eventuella ut­redningar, framtagande av handlingar med mera. Arbetet sker alltid till själv­kostnads­pris, men överstiger normalt 200 000 kronor.

Ligger din fastighet inom influensområdet till tunnelbanan?

En tunnelbanelinje ska byggas ut till Järfälla/Barkarby. Kommunen ska bidra med 891 miljoner kronor i medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana och en ny stationsentré vid Veddestavägen.

Exploatörer och fastighetsägare inom influensområdet kommer att ta del av de fördelar som utbyggnaden av tunnelbanan medför såsom förbättrade kommunikationer, möjlighet att förtäta och bygga stad, ökade resurser från kommunen för mer effektiv detaljplaneläggning, ökade fastighetsvärden och därtill ökade försäljningspriser för fastigheter.

Samtliga exploatörer inom influensområdet ska därför medfinansiera utbyggnad av tunnelbanan enligt kommunstyrelses fastställda policy (2019-06-03 § 96). För att se om din fastighet ligger inom influensområdet och vilken avgiftsnivå som gäller, öppna tjänsteskrivelsen nedan.

Den 1 juli 2019 utökades influensområdet. Det utökade influensområdet innebär att ett större område omfattas av den lägsta avgiftsnivån.

Se utökat influensområde Pdf, 3.6 MB.

Tjänsteskrivelse: Medfinansinsinsättning till utbyggnad av tunnelbanan Pdf, 4.6 MB.

Hur lång tid tar det?

Planprocessen tar ungefär två år från det att vi har mottagit din begäran om planbesked till det att planen har vunnit laga kraft. Olika planer tar olika tid. Mindre planer kan ta ungefär ett och ett halvt år medan större planer kan ta över två år.

Bor du i Barkarby-Skälby? Då kan din fastighet omfattas av riktlinjer för utveckling

Områdena Barkarby och Skälby har idag en variande grad av reglering. Riktlijnerna är ett stöd för att ta ett samlat grepp om områdets utveckling och visa hur området kan utvecklas på sikt.

Läs mer om riktlinjer för Barkarby-Skälby här

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp