Innehåll

Visselblåsning - anmäl
miss­tanke om mutor eller jäv

Järfälla kommun tar emot visselblåsningar via en extern part där den som rapporterar kan välja att vara anonym.

Visselblåsarfunktionen

En visselblåsarfunktion är en kanal för framförallt anställda, arbetssökande och andra som arbetar för Järfälla kommun kan rapportera in information om misstänkta missförhållanden i kommunens verksamheter. Den kan användas när det finns misstanke om missförhållanden i kommunens verksamheter och det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den s.k. visselblåsarlagen, innehåller regler om vem som skyddas och under vilka omständigheter.

När ska visselblåsarfunktionen inte användas?

Rapportering av personliga ärenden som uteslutande påverkar dig eller din egen arbetssituation ska hanteras i dialog med din chef. Det kan vara konflikter mellan dig och en annan arbetstagare, missnöje med arbetsuppgifter, m.m. Dessa typer av ärenden omfattas inte av visselblåsarlagen.

Vem kan rapportera?

Det är enbart de som omfattas av visselblåsarlagen och som rapporterar in missförhållanden de fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang som omfattas av skyddet som lager ger.

Du behöver inte ha konkreta bevis men det måste finnas en grund för din misstanke. Du kan rapportera anonymt. Väljer du som tillhör den kategori som omfattas av skydd enligt visselblåsarlagen att uppge din identitet omfattas denna normalt av sekretess. I den mån din rapport avser brott kan dock din identitet behöva avslöjas för polisen.

Invånare, anhöriga, brukare, vårdnadshavare och förtroendevalda m.fl. kan använda funktionen för att rapportera in missförhållanden men dessa anmälningar omfattas inte av visselblåsarlagen och dess skydd. Rapporten kommer inte utredas som ett kvalificerat visselblåsarärende. Istället kommer ärendet överlämnas till berörd verksamhet i kommunen. Anonymitet eller sekretess kan inte garanteras den som uppger sitt namn. Vill du inte att din identitet ska bli känd bör du inte uppge ditt namn eller andra uppgifter som kan leda till att du kan identifieras.

Inkomna rapporter är att se som allmänna handlingar som kan begäras ut, men en sekretessprövning sker vid varje begäran om utlämnade.

Skydd för dig som rapporterar

Du som är anställd av Järfälla kommun, är arbetssökande eller på annat sätt arbetar för kommunen som volontär, praktikant och konsult omfattas av skydd när du lämnar information via visselblåsarfunktionen. Skyddet är reglerat i visselblåsarlagen.

Skyddet innebär att kommunen inte får vidta hindrande åtgärder eller repressalier till följd av rapporteringen. Det skyddet gäller också för personer som bistår dig vid rapporteringen, anhöriga och företag som du äger eller arbetar för.

Du får inte bryta mot så kallad kvalificerad tystnadsplikt som enligt offentlighets- och sekretesslagen begränsar rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Du får inte heller lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Du omfattas inte av skyddet om du avsiktligt och medvetet rapporterar felaktig eller vilseledande information eller om du kommit över uppgifterna genom att göra dig skyldig till brott, till exempel dataintrång.

Invånare, anhöriga, brukare, vårdnadshavare och förtroendevalda omfattas inte av lagens skydd om de använder visselblåsarfunktionen.

Anmälan

Anmälan gör du via ett så kallat "visslarsystem", se länk nedan. Dina misstankar kan röra till exempel korruption, missbruk av ställning, bedrägeri eller ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.

Du kan också scanna QR-koden för att göra en anmälan:

QR-kod för Järfällas visselblåsarsystem

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp