Innehåll

Skade­anmälan för väg­håll­ning

Om du har råkat ut för en person­skada eller egendoms­skada där Järfälla kommun är ansvarig fastighetsägare eller väghållare kan du göra en skadeanmälan till kommunen.

Gör en skadeanmälan vid personskada (till exempel om du halkat omkull och brutit arm­en) eller om du drabbats av en egen­doms­skada (av exempelvis nedblåsta grenar som skadat din bil eller om du fått över­svämning) när Järfälla kommun är något av nedanstående:

  • Fastighets­ägare (äger aktuell mark eller byggnad).
  • Ansvarig väg­hållare (ansvarar för gatans eller gång­banans skötsel).
  • Ansvarig för verk­samheten (driver till exempel skol­verksamheten).

När anmälan kommer in till kommunen anmäls ärendet till kommunens försäkringsbolag som avgör om kommunen är ansvarig för skadan.

Observera att du alltid i första hand ska nyttja egna för­säkringar (till exempel fordons­försäkring, hem- eller olycks­falls­försäkring med mera) innan du riktar ett krav mot kommunen för den upp­komna skadan.

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skade­ståndsskyldig krävs som regel att kommunen genom oakt­samhet, vårdslöshet eller annan försumlighet har orsakat skadan. Enbart det faktum att en skada inträffar är oftast inte tillräckligt i sig för att kommunen bli skade­stånds­skyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckshändelse som du då får stå för själv helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller inte.

Skador på staket, brev­lådor och häckar

Skulle någon skada uppstå på din egendom tar vi vårt an­svar om vi orsakat skadan inom din tomt­gräns. Det kan hända att arbets­fordonen och maskin­erna orsakar skador på bilar, staket eller annat. Placera inte ett staket, en häck eller en brev­låda på kommunens mark eller vid tomtgräns. Ersättning kan inte betalas ut vid fel­placering om det uppstår skador vid snö­röjningen.

Till din hjälp finns kommun­kartan som visar var din tomtgräns går. I kommun­kartan kan du söka på adress eller fastighet

Vid eventuell skada som orsakats av kommunens snö­röjare på till exempel staket och mur åtgärdas dessa oftast på våren och det utförs av kommunens personal.

Anmälan ska göras skriftligt till kommunen. Kommunen kommer att dokumentera skadan på plats och tar kontakt med fastighets­ägaren för vidare hand­läggning.

Anmälan

Kontakta oss och gör din anmälan inom en vecka efter att skadan upptäckts. Anmäl skriftligen till tekniska nämnden i Järfälla kommun. Ange

  • tidpunkt
  • plats för olyckan
  • en skiss över skade­platsen
  • eventuellt fotografi
  • ersättnings­anspråk.

Vid handläggning av ärendet kan kommunen begära in nöd­vändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan. Bifoga kvitton på dina kostnader och utlägg i din skade­anmälan. Fotografera skadan och skriv ner datum och tidpunkt.

Postadress

Tekniska nämnden
Järfälla kommun
177 80 Järfälla

E-post:
tekniska.namnden@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp