Innehåll

Järfällas gångplan

Gångvänlighet är inte bara en fråga om trafik och hållbara transporter utan i lika hög grad en fråga om upplevd stadskvalitet och i förlängningen kommunens konkurrenskraft.

I och med den kommande omfattande förtätningen av Järfälla ges stora möjligheter att öka gångandelen och skapa nya gatumiljöer som upplevs gångvänliga, då en stor andel av de tillkommande bostäderna befinner sig i miljöer med ett stort lokalt utbud av service och med god närhet till snabb kollektivtrafik.

Samtidigt finns också ett behov av ett mer samlat grepp på gångvänligheten i kommunen som helhet. Inte minst för att möjliggöra en hög kontinuerlig standard i gångnätet som underlättar för gångresor mellan och igenom såväl nya och gamla stadsdelar. Genom ett samlat grepp kan också en transparent och systematisk prioritering av åtgärder i gångnätet inom kommunen som helhet genomföras, istället för att åtgärder i gångnätet enbart genomförs i samband med olika utbyggnadsprojekt.

Gångplanens mål är att Järfälla 2030 ska vara en av Stockholmsregionens mest gångvänliga kommuner. Med hjälp av mätbara delmål föreslås gångandelen, nöjdheten med gångnätet och gångnätets standard följas upp vid flera tillfällen fram till 2030.
I gångplanens handlingsplan föreslås prioriterade åtgärder längs 42 km av det huvudgångnätet. Tillsammans med övriga strategier ges goda möjligheter att uppnå gångplanens huvudmål

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp