Innehåll

Pågående detaljplaner och projekt

Kommunens planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden. I plan­processen vägs enskilda och all­männa intressen mot varandra. Plan­processen regleras i plan- och bygglagen (PBL).

Kommunen arbetar med genomförande av detaljplaner som har vunnit laga kraft. Detaljplanerna och projekten visas på den här sidan.

Du kan välja att öppna en karta som visar alla pågående planarbeten i Järfälla. Du finner även alla pågående detaljplaner och projekt kopplade till dessa listade efter kommundel nedan.

Barkarbystaden och Veddesta

Stadsutveckling i Barkarby

Detaljplanerna för Veddesta 1, 2 och 3 samt Barkarbystaden 2, 3 och 4 har vunnit laga kraft. De områden de omfattar utvecklas etappvis. Du kan läsa mer om den pågående stadsutvecklingen eller detaljplanerna nedan.

Läs mer om stadsutvecklingen i Barkarby

Läs mer om detaljplanen för Veddesta 1

Läs mer om detaljplanen för Veddesta 2

Läs mer om detaljplanen för Veddesta 3

Läs mer om detaljplanen för Barkarbystaden 2

Läs mer om detaljplanen för Barkarbystaden 3

Läs mer om detaljplanen för Barkarbystaden 4

Detaljplan för Barkarbystaden 2 Södra

Detaljplanen för Barkarbystaden 2 Södra syftar till att skapa en sammanhållen och levande stadsmiljö som möjliggör avskärmning av buller, ökad trygghet och nya vistelsevärden. Planen ska även möjliggöra en miljö- och klimatanpassad utformning av Bällstaån som tillför rekreativa värden till området för boende och besökare.

Läs mer om planarbetet för Barkarbystaden 2 Södra

Detaljplan för Veddesta 4

Södra Veddesta ska utvecklas till en ny stadsdel med stadskvaliteter där bostäder, moderna arbetsplatser, handel och service blandas. Tillsammans med kommersiell service bedöms planområdet kunna rymma 600-900 lägenheter. Planförslaget möjliggör även en friliggande förskola samt en integrerad förskola.

Läs mer om planarbetet för Veddesta 4 här

Detaljplan för Veddesta 5A

Detaljplanen för Veddesta 5A syftar till att vidareutveckla Veddesta till en levande blandstad med flera nya stadskvarter samt park, skola och gator.

Läs mer om planarbetet för Veddesta 5A här

Barkarby och Skälby

Detaljplan för Barkarby 1:156 m.fl. - Welcome Hotel

Detaljplanen ska möjliggöra komplettering med nya byggrätter för hotell, konferens och bostäder inom planområdet i kommundelen Barkarby, mellan Tingsbyn i Barkarby villastad och Barkarby station.

Läs mer om planarbetet för Barkarby 1:156 här

Detaljplan för Barkarby centrum

Ett planarbete pågår vid pendeltågsstationen Barkarby för att möjliggöra flera bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, utreda möjligheten till infartsparkering och möjliga platser för centrumverksamhet.

Läs mer om planarbetet för Barkarby centrum här

Ormbacka B

Inom området planeras nya bostäder som integreras med det gamla kulturlandskapet och dess höga naturvärden. De attraktiva rekreationsmiljöerna är tillgängliga för boende i området och för kommande större etableringar i närheten. Inom planområdet ska en grundskola F-6 uppföras på en stor tomt i naturnära läge och den befintliga handelsträdgården bedriver fortsatt sin verksamhet.

Vad händer i Ormbacka B just nu

Detaljplanen för Ormbacka B vann laga kraft den 19 november 2019

Detaljplan för Ormbacka C

En detaljplan tas fram för att möjliggöra 60 - 80 småhus i ett område med trädgårdsstadskaraktär. I området tas kultur- och naturmiljövärden tillvara. Detaljplanen är antagen 25 september 2023.

Läs mer om detaljplanen för Ormbacka C här

Detaljplan för Ormbacka D

Detaljplanen syftar till att tillföra nya bostadsmöjligheter i form av småhusbebyggelse.

Läs mer om planarbetet för Ormbacka D här

Detaljplan för Veddesta 2:23

En ny detaljplan ska tas fram för fastigheten Veddesta 2:23. Syftet med detaljplanen är att lägga till användningen Centrum för att möjliggöra för fler typer av verksamheter inom fastigheten.

Läs mer om planarbetet för Veddesta 2:23

Jakobsberg

Detaljplan för BRF Allmogen

Detaljplanen syftar till att utveckla och komplettera bebyggelsen inom fastigheten Jakobsberg 2:1939 i Jakobsbergs centrum med bostäder och verksamheter.

Läs mer om planarbetet för BRF Allmogen

Detaljplan för företagsområde Kolboda

Området längs E18 är i översiktsplanen utpekat som möjligt område för verksamhetsetablering. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark inom del av fastigheten Jakobsberg 18:1.

Läs mer om planarbetet för Företagsområde Kolboda

Detaljplan för företagsområde Värmevägen

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-11 om att inleda detaljplaneläggning för området. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Läs mer om planarbetet för Företagsområde Värmevägen här

Detaljplan för Grönvretsvägen 25

Arbete pågår med en ny detaljplan för fastigheten Jakobsberg 2:523. Syftet med planförslaget är att pröva om marken är lämplig att avstycka och bebygga med ett nytt bostadshus.

Läs mer om planarbetet för Grönvretsvägen 25 här

Detaljplan för Järfällavägen-Kvarnvingevägen

Planarbete pågår för området Järfällavägen-Kvarnvingevägen, del av fastigheten Jakobsberg 2:849 och 2:2583 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra drygt 600 bostäder, butiker och kontor på västra sidan om järnvägsspåren i centrala Jakobsberg.

Läs mer om planarbetet för Järfällavägen-Kvarnvingevägen

Detaljplan för Terrängvägen 20A

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en ny byggrätt i form av ett enbostadshus på befintlig villafastighet. Fastigheten som planförslaget omfattar står idag obebyggd. Till den föreslagna byggrätten hör även komplementbyggnad i form av garage och förråd.

Diarienummer: Kst 2023/69
Fastigheten Jakobsberg 2:2607
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Läs mer om plan­arbetet för Kvarn­backen här

Skola Söderhöjden

Målsättningen är att bygga en ny grundskola inklusive gemensamhets- och utevistelseytor för cirka 650 elever, samt angöring och parkering.

Vad händer i projektet för ny skola på Söderhöjden

Detaljplanen för ny skola på Söderhöjden vann laga kraft den 14 juni 2022

Detaljplan för Lågtröskelboende

Läs mer om planarbetet för lågtröskelboende

Kallhäll och Stäket

Detaljplan för Bolinder strands industriområde

En ny detaljplan ska tas fram för fastigheten Kallhäll 1:22. Området utgör kärnan av Bolinder strands kulturmiljö och består av flera fabriksbyggnader från tidigt 1900-tal. Historiskt sett har byggnaderna bland annat inrymt gjuteri, pressarverkstad och spisverkstad. Syftet med planarbetet är att möjliggöra en utveckling där mer publika verksamheter kan etablera sig och skapa en levande, attraktiv målpunkt samtidigt som platsens kulturmiljövärden tas tillvara.

Läs mer om planarbetet för Bolinder strands industriområde

Detaljplan för Källtorpsvägen 79

Arbete pågår med en ny detaljplan för fastigheten Kallhäll 6:89, belägen i Bolinderbyn/Skogstorp i Kallhäll. I planförslaget möjliggörs en avstyckning för att kunna uppföra ett nytt enbostadshus.

Läs mer om planarbetet för Källtorpsvägen 79

Detaljplan för Solbacken, östra Polhem

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-02 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Solbacken, östra Polhem. Detaljplanen ska möjliggöra två nya byggnader med kontor och servicecentral i området mellan Enköpingsvägen och E18, vid trafikplats Kallhäll.

Läs mer om planarbetet för Solbacken, östra Polhem här

Detaljplan för Stäketfläcken och Gyllenstiernas väg

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-30 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för rekreationsytor, småbåts­hamn och viss bebyggelse inom det preliminära plan­området vid Stäket­fläcken. Plan­utskottet fick även i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för bostäder utmed Gyllen­stiernas väg. Kommun­styrelse­förvalt­ningens promemoria 2016‑10‑26 godkändes som förstudie. 

Läs mer om planarbetet för Stäketfläcken och Gyllen­stiernas väg här

Detaljplan för Norra Stäket vid Uddnäsvägen

Detaljplanen för Norra Stäket vid Uddnäsvägen syftar till att tillföra nya bostadsmöjligheter i form av småhusbebyggelse.

Läs mer om planarbetet för Norra Stäket vid Uddnäsvägen

Viksjö

Detaljplan för Ananasvägen

Ett planarbete pågår för att möjliggöra för seniorboenden i form av sex parhus. Området ligger öster om Ananasvägen.

Läs mer om planarbetet för Ananasvägen här

Detaljplan för fördelningsstation i Viksjö

Detaljplanen för fördelningsstationen i Viksjö ska möjliggöra utbyggnad av den befintliga fördelningsstationen för elförsörjning och möjliggöra att kapaciteten i elnätet kan ökas i området. Planområdet omfattar delar av fastigheterna Viksjö 3:8 och Viksjö 3:558.

Läs mer om planarbetet för Fördelningstation i Viksjö här

Detaljplan för Görvälns kompletterande vattenverk

Detaljplanen för Görvälns kompletterande vattenverk syftar till att möjliggöra att ett vattenverk uppförs för att möta det ökade behovet av dricksvatten i Stockholmsregionen samt för att ta höjd för försämrad råvattenkvalitet.

Läs mer om planarbetet för Görvälns kompletterande vattenverk här

Detaljplan för del av Viksjö Golfklubb

Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av två bostadsfastigheter från den befintliga fastigheten Viksjö 3:488. De tilltänkta fastigheterna är redan bebyggda med äldre bostadshus.

Läs mer om planarbetet för Viksjö Golfklubb här

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp