Innehåll

Så fungerar detaljplanearbetet

Detaljplaneläggning är en process där allmänheten, myndigheter samt organisationer ges möjlighet till insyn och påverkan. Planprocessen syftar till att väga olika intressen mot varandra och pröva områdens lämplighet för planerad användning.

Planbesked

Den som har för avsikt att vidta en åtgärd som innebär att en detaljplan behöver ändras, upprättas eller upphävas ska ansöka om planbesked. Det är ett relativt snabbt sätt att få reda på om kommunen avser att påbörja ett sådant arbete.

Begär planbesked

Handläggningsprocess

Detaljplaneläggning sker genom en lagstyrd process där allmänheten, myndigheter samt organisationer ges möjlighet till insyn och påverkan. Planprocessen syftar till att väga allmänna och enskilda intressen mot varandra och pröva mark- och vattenområdens lämplighet för avsett ändamål. Beroende på utredningsbehov och hur komplext ett planärende är så tar det olika lång tid att arbeta fram en detaljplan.

Framtagandet av en detaljplan följer en process med ett remissförfarande under samråd och granskning innan detaljplanen kan antas i kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige och vinna laga kraft.

Detaljplaner handläggs vanligtvis med standardförfarande eller utökat förfarande beroende på ärendets komplexitet, intresset från allmänheten och omgivningspåverkan.

I enklare ärendet kan begränsat standardförfarande tillämpas vilket innebär att förslaget till detaljplanen går till beslut i nämnden direkt efter samråd.

Läs mer om detaljplaner och detaljplaneprocessen hos Boverket.

1. Planansökan

Ansökan om planbesked skickas in till samhällsbyggnadsavdelningen i Järfälla kommun. Den markägare eller exploatör som har lämnat planansökan kontaktas av en tjänsteman från samhällsbyggnadsavdelningen om fortsatt handläggning av ärendet.

2. Planbesked

Om planansökan leder till att den sökande får positivt planbesked så förbereder samhällsbyggnadsavdelningen ärendet inför det kommande planuppdraget. Om planansökan leder till ett negativt planbesked så avslutas ärendet.

3. Planuppdrag

Ärendet lämnas över till kommunstyrelsen som fattar beslut om planuppdrag. Med planuppdraget kan arbetet med detaljplanen påbörjas.

4. Arbete med planförslaget/ändring av detaljplanen

Förslag till planhandlingarna utarbetas i samarbete med markägare och/eller exploatör och kommunens tjänstemän. Arbete med planhandlingarna innebär oftast ett stort utredningsbehov vilket avgörs av den planerade användningen och detaljplanens omfattning. Geotekniska förhållanden, dagvattenhantering, mark- och luftföroreningar, trafik- och bullersituation, miljöpåverkan, fornlämningar, ekologiska och sociala värden mm är några exempel på utredningar som kan krävas under arbetet med detaljplanen. Under arbetet med detaljplanen görs en avvägning mellan privata och allmänna intressen och leder till ett konkret förslag till detaljplan som ska skickas ut på samråd.

5. Samråd

Samråd innebär att förslaget till detaljplanen presenteras och skickas till de som anses vara berörda, det vill säga de boende i eller i närheten av området, andra myndigheter, förvaltningar, ledningsägare och organisationer. Förslaget visas även i servicecenter i gamla posthuset, Riddarplatsen 5 och via kommunens hemsida. Förslaget ställs vanligtvis även ut på det lokala biblioteket. Vid samråd av detaljplaner av större vikt och intresse hålls även samrådsmöten. Samrådstiden är oftast 3-4 veckor, under den tiden är kommunmedborgare välkomna att lämna skriftliga synpunkter till samhällsbyggnadsavdelningen. Förslaget bearbetas vidare beroende på vilka synpunkter som inkommit. Samhällsbyggnadsavdelningen gör en bedömning om inkomna synpunkter ska redovisas i en samrådsredogörelse inför granskningsskedet av detaljplanen.

6. Granskning

Efter att förslaget justerats finns ytterligare möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget skickas till de boende, myndigheter, förvaltningar, ledningsägare och organisationer som har yttrat sig tidigare under samrådstiden. Information om granskningen annonseras i lokaltidning. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen till Samhällsbyggnadsavdelningen under de 3-4 veckor som granskningen pågår. Förslaget kan bearbetas ytterligare i en viss omfattning beroende på inkomna synpunkter. Inkomna synpunkter under granskningen (och i enklare planärenden även från samrådet) sammanfattas i ett granskningsutlåtande och blir en del av beslutsunderlaget till politikerna inför beslut om antagande.

7. Antagande

Den färdiga detaljplanen antas av kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige vid ett utökat förfarande. Beslutet anslås på kommunens hemsida och anslagstavla. Kommunen meddelar de sakägare och andra berörda som framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

8. Prövningstid

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet att anta detaljplanen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla om ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunde. Sakägare som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte tillgodosetts har möjlighet att överklaga. Mark- och miljödomstolen avgör om den klagade har rätt i sakfrågan och har rätt att överklaga.

9. Genomförande

En detaljplan som har vunnit laga kraft ger rätt att använda mark- och vattenområden på det sätt som detaljplanen anger men innan byggnation kan påbörjas måste bygglov sökas. I många fall kan en lantmäteriförrättning behöva genomföras. Även åtaganden enligt exploateringsavtalen mellan kommunen, markägaren/exploatören med flera ska genomföras.

Sök bygglov

Behandling av personuppgifter

Inkomna synpunkter under samråd och granskning från privatpersoner registreras av kommunen och behandlas inom ramen för detaljplaneprocessen.

Läs mer om behandling av personuppgifter i planprocessen

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp