Gå direkt till sidans innehåll

Järfälla kommuns hantering av person­uppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskydds­förordningen (GDPR) för behandling av personuppgifter i EU.

Vad innebär Dataskydds­förordningen (GDPR)?

Dataskyddsförordningen reglerar hur myndigheter, företag och andra organisationer får behandla personuppgifter och har införts för att stärka den personliga integriteten i hela EU. Den organisation eller myndighet som vill behandla personuppgifter måste ha tydliga ändamål och rättsliga grunder för behandlingen. Behandlingen ska endast omfatta så de personuppgifter som krävs för att uppnå ändamålet med behandlingen och uppgifterna ska i regel raderas när de inte längre behövs. Behandlingen ska dessutom ske på ett säkert sätt. Därtill har de registrerade fått starkare rättigheter till bland annat registerutdrag, rättelse, radering och information om behandlingen som sker.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan härledas till en fysisk person i livet. Det kan röra sig om både direkta personuppgifter, så som namn och personnummer, men även indirekta uppgifter som till exempel IP-adress, fastighets­beteckningar eller registrerings­nummer på bilen. Lagstiftningen identifierar även en särskild kategori med känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter om etnicitet, politiska åsikter och hälsa.

Om du vill läsa mer om dataskyddsförordningen kan du göra det på data­inspektionens webbplats, www.datainspektionen.se

Järfälla kommuns arbete med personuppgifts­behandling

I en kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker i verksamheten. Även de kommunala bolagen är personuppgiftsansvariga för sina personuppgift­sbehandlingar. Det är den personuppgiftsansvariges uppgift att se till att personuppgifter hanteras korrekt, att det finns tillräckliga resurser för dataskyddsarbetet, att personal som hanterar personuppgifter har kunskap om lagregleringen och att organisationen har utsett dataskyddsombud. Kontakt­uppgifter till personuppgifts­ansvariga och dataskydds­ombud finner du nedan.

Järfälla kommuns nämnder arbetar kontinuerligt med att hålla sina register­beskrivningar uppdaterade över de personuppgifts­behandlingar som före­kommer i verksamheterna. Samtidigt sker informations­insatser för att redogöra för de registrerade hur person­uppgifter hanteras av kommunen. Nämnderna ser även över hur och när samtycken inhämtas och ser till att personuppgifts­biträdesavtal finns för alla behandlingar som utförs av en tredje part. Järfälla kommun arbetar dessutom för att skapa, etablera och informera om nya rutiner och riktlinjer för till exempel incident­rapportering, kommunikation av personuppgifter via e-post och gallring av person­uppgifter.

När och varför behandlas personuppgifter i Järfälla kommun?

För att utföra sina kommunala uppdrag hanterar Järfälla kommun en stor mängd personuppgifter, framför allt om sina medborgare och anställda. När någon kontaktar kommunen, till exempel för att ansöka om barnomsorg, bygglov eller försörjningsstöd, registreras dennes uppgifter i olika system på berörd förvaltning. Uppgifter kommer ofta från en person direkt, men kan även komma från andra källor, till exempel från andra myndigheter, sakägare, anmälare eller anhöriga.

De uppgifter som myndigheten behandlar används till exempel för att behandla ansökningar, ärenden och utredningar, samt för att utföra andra uppgifter som utgör allmänt intresse. Dessutom behandlas en del uppgifter för att uppfylla krav i andra lagstiftningar, bland andra Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Har du frågor om Järfälla kommuns personuppgifts­hantering?

Du som registrerad kan kontakta kommunens person­uppgiftsansvariga om du (1) har frågor om en behandling; (2) vill begära rättelse av din information; (3) vill begära att bli raderad; (4) vill invända mot behandlingen; eller (5) vill begära ett registerutdrag över våra behandlingar av dina personuppgifter.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Data­inspektionen.

Har du har mer allmänna frågor om personuppgifts­arbetet i Järfälla kommun är du välkommen att kontakta Järfälla kommuns person­uppgiftsansvariga och data­skyddsombud.

Personuppgiftsansvariga Järfälla kommun

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud

Sigrid Arnamo

Kontaktuppgifter

E-post: dataskydd@jarfalla.se
Postadress: Järfälla kommun, 177 80 Järfälla
Telefon: 08-580 285 00

Postadress

Järfälla kommun
[Nämndens namn]
177 80 Järfälla

Telefonnummer

08-580 285 00 (servicecenter)

Senast uppdaterad: 2020-01-08

Upp