Innehåll

Järfälla kommuns hantering av personuppgifter

Här kan du läsa om hur Järfälla kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). För oss på Järfälla kommun är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På denna sida beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter och informerar om vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan kopplas till en levande fysisk person. Det kan vara uppenbara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, telefonnummer eller IP-adress. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det är den nämnd i kommunen som hanterar dina personuppgifter som är personuppgiftsansvarig. Är det ett kommunalt bolag är det styrelsen. Det innebär att nämnden eller styrelsen har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt.

Vilka personuppgifter samlar Järfälla kommun in?

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på olika sätt, till exempel när du skickar ett e-postmeddelande, ringer till oss, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter.

Information vi samlar in om dig

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in dina personuppgifter från någon annan för att vara säkra på att vi har rätt personuppgifter. De uppgifter vi samlar in från andra kan komma från offentliga register (till exempel Skatteverket), från andra myndigheter och från kreditupplysningsföretag.

Hur skyddar Järfälla kommun dina personuppgifter?

Vi ser till att tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder finns på plats i enlighet med Dataskyddsförordningen. Järfälla kommun hanterar därför bl.a. dina personuppgifter i skyddade system med behörighetstilldelning, utarbetar rutiner för dataskyddsarbetet och ser till att personuppgiftsbiträdesavtal finns för de behandlingar som utförs av leverantörer till kommunen.

Dina personuppgifter är en del av kommunens allmänna handlingar. Detta betyder att dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till enskilda eller företag. Före ett sådant utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Vilka delar Järfälla kommun personuppgifterna med?

De kategorier av mottagare som kommunen kan komma att dela personuppgifterna med är:

  • Internt inom kommunen (till exempel registratorer, handläggare, IT-personal och personalansvariga).
  • Andra myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag. Exempel på myndigheter är SCB, Försäkringskassan, Polisen och Skatteverket.
  • Leverantörer, anordnare och utförare som utför kommunala tjänster.

  Vilken rättslig grund finns för att behandla dina personuppgifter?

  Järfälla kommuns personuppgiftsbehandlingar följer dataskyddslagstiftningen. Det innebär bland annat att det ska finnas laglig grund för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Kommunen behandlar personuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområde baserat på grunderna allmänt intresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning, fullgörande av avtal eller samtycke.

  Hur behandlar vi personuppgifter inom olika områden?

  Förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb, barn- och elevhälsa, modersmål samt mottagandeverksamhet för nyanlända barn

  Förskola Pdf, 193.1 kB.

  Grundskola Pdf, 204.4 kB.

  Grundsärskola Pdf, 204.9 kB.

  Fritidshem och fritidsklubb Pdf, 269.9 kB.

  Barn- och elevhälsa Pdf, 94.7 kB.

  Modersmål Pdf, 191.8 kB.

  Mottagandeverksamhet för nyanlända barn Pdf, 254.3 kB.

  Gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, arbetsmarknadsinsatser, studie- och yrkesvägledning och KomTek

  Gymnasieskola, gymnasiesärskola och introduktionsprogram Pdf, 293.2 kB.

  Vuxenutbildning och SFI Pdf, 185.2 kB.

  Arbetsmarknadsinsatser och sommarjobb Pdf, 292.3 kB.

  Studie- och yrkesvägledning för ungdomar och vuxna samt kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Pdf, 293.4 kB.

  KomTek Pdf, 368.7 kB.

  Äldreomsorg, ekonomiskt bistånd, missbruksvård, funktionsnedsättning, faderskap och adoption

  Äldreomsorg Pdf, 286.4 kB.

  Ekonomiskt bistånd Pdf, 185.5 kB.

  Missbruksvård, vuxna med andra sociala problem och vuxna utsatta för våld av närstående Pdf, 294.1 kB.

  Funktionsnedsättning Pdf, 197.5 kB.

  Familjerätt (adoption, föräldraskap/faderskap, vårdnad, boende och umgänge) Pdf, 294.7 kB.

  Socialtjänstens utredningar och insatser för barn och unga (0-18 år) Pdf, 295.8 kB.

  Socialtjänstens placering av barn och unga/ensamkommande Pdf, 294.1 kB.

  Kulturskola, bibliotek och lokaluthyrning

  Elevregistrering på kulturskolan Pdf, 184.1 kB.

  Instrumenthyra på kulturskolan Pdf, 264.7 kB.

  Biblioteken Pdf, 116.4 kB.

  Uthyrning av lokal Pdf, 169.7 kB.

  Bygglov, avfall och vatten

  Bygglov Pdf, 186 kB.

  Vatten, avlopp och avfall Pdf, 187 kB.

  Planprocess och detaljplaner

  Kontakter med samhällsbyggnadsavdelningen Pdf, 341.2 kB.

  Gator, fastigheter, parker, kartor och byggprojekt

  Transport och verkstad Pdf, 185.7 kB.

  Trafik och parkering Pdf, 266.1 kB.

  Parkförvaltning Pdf, 184.6 kB.

  Fastighetsavdelningen Pdf, 201.7 kB.

  Kartor och geografiskt informationssystem Pdf, 187.1 kB.

  Bygg- och anläggningsverksamheten Pdf, 185 kB.

  Projektledning Pdf, 186.1 kB.

  Miljö- och hälsoskydd

  Miljö- och hälsoskydd Pdf, 186 kB.

  Servicecenter

  Servicecenter Pdf, 136.6 kB.

  Näringsliv

  Serveringstillstånd och försäljningstillstånd Pdf, 290.6 kB.

  Överförmyndaren

  Överförmyndarkansliets personuppgiftsbehandlingar Pdf, 185.4 kB.

  Var behandlar vi dina personuppgifter?

  Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Vi följer EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå vid tredjelandsöverföringar och vi har personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer om hur de får behandla personuppgifter på uppdrag av oss.

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Dina personuppgifter kommer att hanteras under den tid som det behövs för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig. Därefter tas uppgifterna bort eller sparas enligt fastställda gallringsrutiner. I vissa fall bevaras uppgifterna för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

  Läs mer om Järfälla kommuns hantering av allmänna handlingar och gallring

  Vad har du för rättigheter?

  Registerutdrag

  Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar genom ett så kallat registerutdrag. Du behöver legitimera dig när du begär ett registerutdrag. Det krävs för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

  Så här begär du ut ett registerutdrag

  Rättelse

  Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

  Rätt att bli raderad ("Rätten att bli glömd")

  Enligt dataskyddsförordningen gäller rätten att bli glömd, eller rätt till radering, inte för personuppgiftsbehandling som sker vid myndighetsutövning. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

  Klagomål

  Om du har invändningar eller klagomål på hur Järfälla kommun behandlar dina personuppgifter kan du vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

  Kontaktuppgifter

  Dataskyddsombud

  Kontaktuppgifter

  E-post: dataskydd@jarfalla.se
  Postadress: Järfälla kommun, 177 80 Järfälla
  Telefon: 08-580 285 00

  Postadress

  Järfälla kommun
  [Nämndens namn]
  177 80 Järfälla

  Telefonnummer

  08-580 285 00 (servicecenter)

  Senast uppdaterad:

  Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

  Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

  Påtala bristande tillgänglighet
  Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

  Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.  Upp