Gå direkt till sidans innehåll

Vägarbeten och trafik­störningar

Information om aktuella vägarbeten och projekt som kan påverka trafiken och boende i Järfälla.

Barkarby och Veddesta

Ny rondell i korsningen Mustanggatan/Barkarbyvägen

Vad? Vi bygger en rondell i korsningen Mustanggatan/Barkarbyvägen.

När? Mellan den 7 och 31 januari 2020.

Varför? Från och med 2020 börjar vi bygga Veddestabron i området kring Enköpingsvägen. Det innebär att vi under perioder kommer att behöva stänga av delar av Enköpingsvägen. Under avstängningarna kommer trafiken att ledas om via Mustanggatan och Barkarbyvägen. För att trafiken ska löpa smidigt och för att få en säker trafiksituation för alla trafikanter i området bygger vi en rondell i nuvarande korsning.

Konsekvenser för trafikanter? Under byggtiden, 7-31 januari 2020, kommer det att vara begränsad framkomlighet i korsningen Mustanggatan/ Barkarbyvägen. Illustration över ombyggnadenPDF

Förändrad parkeringssituation nära Barkarby station

Var? Parkeringsplatser vid Notarievägen, norr och söder om Barkarbybron.

Vad? En ny pumpstation byggs vid parkeringsytan norr om Barkarbybron. De parkeringsplatserna kommer inte att vara tillgängliga. Istället blir det ett utökat antal parkeringsplatser på parkeringen söder om Barkarbyybron.

När? Parkeringen norr om Barkarbybron kommer inte att vara tillgängliga från årsskiftet till sommaren 2021. På parkeringsplatsen söder om Barkarbybron kommer det att finnas 62 nya parkeringsplatser vid jul.

Konsekvenser för trafik? Liten eller ingen påverkan för trafik.

Avstängd gång- och cykelväg på bro över Akallalänken

En kortare sträcka av den gång- och cykelväg som går på bro över Akallalänken mellan Barkarby och Järvafältet stängdes av i oktober 2018. Detta på grund av att arbetena med att bygga E4 Förbifart Stockholm kommer att börja i detta område.

Gång- och cykelvägen stängs av mellan Sjöhällsstigen (Järvafältet) och Gamla Enköpingsvägen (Eriksberg). Ni som går och cyklar kommer under byggtiden att ledas om till befintlig gång- och cykelväg utefter Norrviksvägen, under Akallalänken och vidare till Järvafältet.

Den nya gång- och cykelvägen beräknas kunna öppna igen när byggarbetet med E4 Förbifart Stockholm i detta område är klart ca 2021-2022.

Mälarbanan – utbyggnad av järn­vägen

Trafikverket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan

Läs informationsbladet från TrafikverketPDF

Nya tunnelbanan – utbyggnad till Barkarby

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana bygger ut tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby station. Just nu pågår förberedande arbeten.

Läs mer om pågående arbeten här och hur de påverkar omgivningen

Jakobsberg

Reparation av Jakobsbergsbron

Var? Jakobsbergsbron, Viksjöleden över järnvägen i Jakobsberg.

När? Reparationen började i december 2019 och beräknas bli färdig innan mars 2020.

Vad? Lagning av en trasig broskarv.

Konsekvenser för trafik? Endast ett körfält i vardera riktning samt nedsatt hastighet. Östgående trafik leds över till den norra brohalvan.

Tillfällig parkeringsplats vid Järfällavägen

Var? Längs Järfällavägen bortom Jakobsbergs bussterminal.

Vad? Anläggning av en tillfällig infartsparkering med 58 parkeringsplatser. Parkeringsplatsens bygglov gäller till april 2025.

När? Beräknas färdigt under mars 2020.

Konsekvenser för trafik? Körbanan blir lite smalare.

Viksjöleden busshållplats Drabantvägen, förlängd busshållplats samt ny gång- och cykelbana

Var? Viksjöleden, mellan Adilsvägen och Drabantvägen

Vad? Busshållplats förlängs eftersom detta är nödvändigt med dagens turtäthet av busstrafiken. I dagsläget finns ingen gång- och cykelbana som ansluter till denna busshållplats. En ny koppling sker med en gång- och cykelbana.

När? Påbörjades 23 september och beräknas färdigt januari 2020.

Konsekvenser för trafik? Befintlig busshållplats flyttas tillfälligt längre upp på Viksjöleden. Hänvisningsskyltar sätts upp. Vi ber er visa hänsyn till detta under byggnationen.

Jakobsbergs centrum, ombyggnad

Var? Bostads- och parkområdet utanför Jakobsbergs centrum.

Vad? Nya bostäder byggs. Bostäderna byggs dels på befintlig centrumparkering (Tornérparkeringen) och parkering på kvartersmark och dels på befintliga bostadsgårdar. Detta medför att poppelallén (norr om Riddarparken) vilken idag är en gång- och cykelväg öppnas för biltrafik och får en ”shared space”-karaktär.

Utöver det byggs också ett nytt gång- och cykelstråk öster om kyrkan (Järfälla församling) som kan användas för de boende längs Sturevägen och Vasavägen att gå och cykla till Jakobsberg centrum samt Allmogens förskola.

Varför? Komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och förskola.

Konsekvenser för trafik? Temporärt avstängda cykel- gång- och bilvägar. Vissa parkeringsplatser försvinner under byggperioden.

Detaljplan för Jakobsbergs centrala delar

Folkungavägen, avstängt körfält

Var? Folkungavägen mellan Vasavägen och Tornervägen.

Vad? Nybyggnation av fastighet.

När? Beräknas vara klart maj 2020.

Konsekvenser för trafik? En körbana avstängd mellan Vasavägen och Tornervägen. Omledning av trafik via Vasavägen, Frihetsvägen, Dackevägen.

Kallhäll och Stäket

Kallhällsbadet - Åtgärder i Görvälns naturreservat

Kommunen har utfört en säkerhetsbesiktning med arborister som gått igenom träden i Kallhällsbadets område, eftersom det är ett mycket välfrekventerat område där många vistas under och i närheten av träden. Nu utför arboristerna de nödvändiga säkerhetsbeskärningarna av träden och gör även vitalitetsbeskärningar av gamla grenbeskärningar som utförts felaktigt. Det tiotalet träd som i samband med säkerhetsbesiktningen visat sig vara riskträd kommer att fällas under vinterhalvåret.

Rivning av elförbindelsen Kallhäll-Beckomberga

Var? Den andra etappen av elförbindelsen Kallhäll – Beckomberga, från Henriksdal till Kallhäll i Järfälla kommun.

Vad? Rivningen omfattar en sambyggd luftledning som ägs av Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution AB samt tre av Vattenfall Eldistributions anslutande ledningar. Rivningen är möjlig eftersom vi strukturerar om Stockholmsregionens elnät och gör andra förstärkningar inom projektet Stockholms Ström.i.

När? Från december 2018 till vintern 2019.

Störningar? När linorna mellan stolparna tas ner kan entreprenören tillfälligt behöva stänga av vägar eller gång- och cykelbanor. De försöker att göra det vid tidpunkter då vägarna inte är hårt belastade. När fundamenten grävs upp kommer de av säkerhetsskäl att behöva göra tillfälliga avspärrningar vid vissa stolpar. Ni som bor eller har verksamhet i närheten av ledningen kommer även att märka att området trafikeras av olika sorters byggfordon.

Läs mer om rivningsarbetetPDF

Återställningsarbeten, EON Fjärrvärme

Var? Enköpingsvägen, gäller genom både Kallhäll och Jakobsberg.

Vad? Återställningsarbete efter tidigare schakt och ledningsarbete.

När? Från våren 2019 till vår 2020.

Konsekvenser för trafik? Minskad framkomlighet längs med Enköpingsvägen.

Skälby

Stjärnvägen, Strömvallen

Var? Stjärnvägen, mellan Skälbyvägen och Kometvägen.

Vad? Utmed sträckan byggs en ny gång- och cykelbana 3 m bred. Sträckan angränsar Strömvallen som
attraherar många barn och unga, som går eller cyklar till sin idrottsaktivitet. Det är även en huvudsträcka för många som går eller cyklar till Stockholm stad. För att öka trafiksäkerheten på plats byggs en gång- och cykelbana.

När? Pågående och beräknas klart vintern 2019.

Störningar? Vi ber er ha hänsyn till störningar under byggtiden. Under gångbanans byggnation kommer det inte vara möjligt att parkera på gatan utmed Stjärnvägen (mellan Kometvägen och Skälbyvägen). Var uppmärksam på gatans skyltning framöver.

Tillfällig trafikreglering:

  • Infartsförbud gäller från Skälbyvägen in till Stjärnvägen.
  • Stjärnvägen enkelriktas från Kometvägen mot Skälbyvägen
  • Infart till Strömvallen sker från Norrskensvägen.
  • P-förbud kommer att gälla på Stjärnvägen
    under byggnationen
  • Parkeringsplatserna kommer vara öppna i olika
    etapper

Viksjö

Renovering av fyra broar på Viksjöleden

Var? Viksjöleden mellan busshållplatserna Såningsvägen och Bondevägen.

Vad? Broarna har nått en ålder då renovering måste göras för att undvika kapitalförstöring och kortare livslängd. Tätskiktet, ett skyddande lager på betongen, ska bytas ut och då måste lagren ovan tas bort till och med asfalten. Vi passar även på att göra några andra mindre reparationer när tillfälle ges.

När? Från juli 2019 till vintern 2019.

Störningar? Renoveringen görs i två ettapper för att trafiken ska kunna passera under tiden. Ett körfält kommer att tas bort under första etappen på tre av fyra broar som inte har tillräcklig bredd. Under den andra etappen kommer dubbelriktad trafik vara öppen under hela tiden på alla broar.

Senast uppdaterad: 2020-01-22

Upp