Gå direkt till sidans innehåll

Vägarbeten och trafik­störningar

Information om aktuella vägarbeten och projekt som kan påverka trafiken och boende i Järfälla.

Barkarby, Skälby och Veddesta

Renovering av fyra broar på Viksjöleden

Var? Viksjöleden mellan busshållplatserna Såningsvägen och Bondevägen.

Vad? Broarna har nått en ålder då renovering måste göras för att undvika kapitalförstöring och kortare livslängd. Tätskiktet, ett skyddande lager på betongen, ska bytas ut och då måste lagren ovan tas bort till och med asfalten. Vi passar även på att göra några andra mindre reparationer när tillfälle ges.

När? Från juli 2019 till december 2019.

Störningar? Renoveringen görs i två ettapper för att trafiken ska kunna passera under tiden. Ett körfält kommer att tas bort under första etappen på tre av fyra broar som inte har tillräcklig bredd. Under den andra etappen kommer dubbelriktad trafik vara öppen under hela tiden på alla broar.

Förändringar för gång-, cykel-, bil- och busstrafikanter på Barkarbyfältet och Herculesvägen

Var? Barkarbyfältet och Herculesvägen i Barkarbystaden.

Vad? Från sommaren 2019 kommer vi successivt att stänga av delar av fältet på grund av utbyggnaden av tunnelbanan till Barkarby och byggnation av nya kvarter på Barkarby gamla flygfält. Det innebär förändringar för gång-, cykel-, bil- och busstrafikanter i och omkring Barkarbystaden. Den stora förändringen sker under vecka 32 då nuvarande väg över fältet får en ny sträckning och läggs om via Herculesgatan.

Se illustration över trafikomläggningen.PDF

Vecka 32, från och med måndag 5 augusti:

  • Nuvarande väg över flygfältet stängs av för trafik och läggs om till Herculesgatan för att sedan gå ut på flygfältet i korsningen Herculesvägen/Flygfältsvägen.
  • Hastigheten på Herculesgatan begränsas till 30 km/h, i enlighet med Barkarbystaden.

När? Start sommaren 2019. Den stora förändringen sker under vecka 32 då nuvarande väg över fältet får en ny sträckning och läggs om via Herculesgatan.

Konsekvenser för trafik? Förändrad färdväg för gång-, cykel-, bil- och busstrafikanter i och omkring Barkarbystaden.

Ny korsning Norrviksvägen/Barkarbyfältet

Var? Korsningen Norrviksvägen/Norrviksvägen

Vad? Korsningen byggs ut och anpassas främst för att busstrafiken ska kunna ta sig fram till Barkarbystaden via Barkarbyfältet. Dessutom kommer korsningen att vara tungt trafikerad med byggtrafik från och med i år till och med år 2025.

När? Start december 2018, beräknas klart september 2019. Asfaltering kvarstår.

Konsekvenser för trafik? Eventuellt ett körfält kan bli temporärt avstängt i båda riktningarna på Norrviksvägen under arbetets gång. Avsmalnade körfält och lägre hastigheter.

Avstängd gång- och cykelväg på bro över Akallalänken

En kortare sträcka av den gång- och cykelväg som går på bro över Akallalänken mellan Barkarby och Järvafältet stängdes av i oktober 2018. Detta på grund av att arbetena med att bygga E4 Förbifart Stockholm kommer att börja i detta område.

Gång- och cykelvägen stängs av mellan Sjöhällsstigen (Järvafältet) och Gamla Enköpingsvägen (Eriksberg). Ni som går och cyklar kommer under byggtiden att ledas om till befintlig gång- och cykelväg utefter Norrviksvägen, under Akallalänken och vidare till Järvafältet.

Den nya gång- och cykelvägen beräknas kunna öppna igen när byggarbetet med E4 Förbifart Stockholm i detta område är klart ca 2021-2022.

Mälarbanan – utbyggnad av järn­vägen

Trafikverket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan

Läs informationsbladet från TrafikverketPDF

Nya tunnelbanan – utbyggnad till Barkarby

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana bygger ut tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby station. Just nu pågår förberedande arbeten.

Läs mer om pågående arbeten här och hur de påverkar omgivningen

Jakobsberg

Förbättring gång- och cykelväg Vasavägen utmed järnvägen

Var? Nedanför Vasavägen/Snapphanevägen.

Vad? Förbättring av gång- och cykelvägen. Ny belysning och nya bänkar tillkommer.

När? Beräknas vara färdigt under sommaren 2019.

Konsekvenser för trafik? Gång- och cykelvägen kommer att vara avstängd under arbetet.

Ny gång- och cykelväg Järfällavägen

Var? Mellan Brantvägen och Mossvägen

Vad? Ny sträcka byggs i grönremsan mot industrifastigheterna för att länka ihop gång- och cykelvägnätet. Hastighetsdämpande vid mitten av sträckan samt vid övergångsstället utanför kyrkan.

När? Start februari 2019, beräknas klart sommar 2019.

Konsekvenser för trafik? Körbana tas i anspråk vid bygget.

Åtgärder i Görvälns naturreservat - Kallhällsbadet

Kommunen har utfört en säkerhetsbesiktning med arborister som gått igenom träden i Kallhällsbadets område, eftersom det är ett mycket välfrekventerat område där många vistas under och i närheten av träden. Nu utför arboristerna de nödvändiga säkerhetsbeskärningarna av träden och gör även vitalitetsbeskärningar av gamla grenbeskärningar som utförts felaktigt. Det tiotalet träd som i samband med säkerhetsbesiktningen visat sig vara riskträd kommer att fällas under vinterhalvåret.

Ombyggnad Jakobsbergs centrum

Var? Bostads- och parkområdet utanför Jakobsbergs centrum.

Vad? Nya bostäder byggs. Bostäderna byggs dels på befintlig centrumparkering (Tornérparkeringen) och parkering på kvartersmark och dels på befintliga bostadsgårdar. Detta medför att poppelallén (norr om Riddarparken) vilken idag är en gång- och cykelväg öppnas för biltrafik och får en ”shared space”-karaktär.

Utöver det byggs också ett nytt gång- och cykelstråk öster om kyrkan (Järfälla församling) som kan användas för de boende längs Sturevägen och Vasavägen att gå och cykla till Jakobsberg centrum samt Allmogens förskola.

Varför? Komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och förskola.

Konsekvenser för trafik? Temporärt avstängda cykel- gång- och bilvägar. Vissa parkeringsplatser försvinner under byggperioden.

Detaljplan för Jakobsbergs centrala delar

Avstängt körfält, Folkungavägen

Var? Folkungavägen mellan Vasavägen och Tornervägen.

Vad? Nybyggnation av fastighet.

När? Beräknas vara klart maj 2020.

Konsekvenser för trafik? En körbana avstängd mellan Vasavägen och Tornervägen. Omledning av trafik via Vasavägen, Frihetsvägen, Dackevägen.

Kallhäll och Stäket

Nattetid: Omledningar i trafiken på Rotebroleden mellan 19 och 30 augusti

Under två veckor nattetid, från måndag 19 augusti till fredag 30 augusti, asfalterar vi trafikplats Rotebro och leder om trafiken. Vi arbetar måndag till torsdag mellan klockan 22.00 och klockan 05.00. Arbetena utförs i olika skeden och omledningsvägarna ändras därför från natt till natt. Trafiken som inte kan passera mellan E4 och Rotebroleden genom trafikplats Rotebro leds om genom trafikplatserna Bredden och Häggvik längs med E4.

Mer information på Trafikverkets webbplats

Läs mer om arbetet på Rotebroleden

Allmänningsvägen avstängd för trafik

Var? Rotebroleden, både norra och södra sidan.

Vad? Trafikverket stänger av Allmänningsvägens koppling till Rotebroleden och trafikplats Stäket. Arbetet med att gräva av vägen påbörjas tisdagen den 19 mars. Allmänningsvägens koppling (påfart och avfart) till rondell
och trafikplats Stäket kommer att flyttas österut till ny bro och blir en passage över Rotebroleden.

Konsekvenser för trafik? Allmännings­­vägen kommer att stängas den 19 mars och ledas via Almarevägen och Enköpingsvägen. Det här innebär också att busstrafiken kommer att trafikera
Almarevägen fyra gånger per tur istället för två gånger. Vi är medvetna om att trafiken innebär en del störningsmoment.

Här stängs vägen av

Läs mer om arbetet på Rotebroleden

Rivning av elförbindelsen Kallhäll-Beckomberga

Var? Den andra etappen av elförbindelsen Kallhäll – Beckomberga, från Henriksdal till Kallhäll i Järfälla kommun.

Vad? Rivningen omfattar en sambyggd luftledning som ägs av Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution AB samt tre av Vattenfall Eldistributions anslutande ledningar. Rivningen är möjlig eftersom vi strukturerar om Stockholmsregionens elnät och gör andra förstärkningar inom projektet Stockholms Ström.i.

När? Från december 2018 till december 2019.

Störningar? När linorna mellan stolparna tas ner kan entreprenören tillfälligt behöva stänga av vägar eller gång- och cykelbanor. De försöker att göra det vid tidpunkter då vägarna inte är hårt belastade. När fundamenten grävs upp kommer de av säkerhetsskäl att behöva göra tillfälliga avspärrningar vid vissa stolpar. Ni som bor eller har verksamhet i närheten av ledningen kommer även att märka att området trafikeras av olika sorters byggfordon.

Läs mer om rivningsarbetetPDF

Återställningsarbeten, EON Fjärrvärme

Var? Enköpingsvägen, gäller genom både Kallhäll och Jakobsberg.

Vad? Återställningsarbete efter tidigare schakt och ledningsarbete.

När? Från våren 2019 till hösten 2019.

Konsekvenser för trafik? Minskad framkomlighet längs med Enköpingsvägen.

Senast uppdaterad: 2019-08-15

Upp