Gå direkt till sidans innehåll

Vägarbeten och trafik­störningar

Information om aktuella vägarbeten och projekt som kan påverka trafiken och boende i Järfälla.

Barkarby och Veddesta

Ny väg över Barkarby gamla flygfält

Var? Barkarbyfältet och Norrviksvägen.

Vad? Järfälla kommun bygger en ny väg över det gamla flygfältet i Barkarby. Vägen ska ersätta nuvarande väg som går över fältet och ansluta till Norrviksvägen. Vägen byggs för bil- och busstrafik. Vi bygger också en ny busshållplats, för bättre tillgänglighet för boende i Kyrkbyn, i höjd med Predikantvägen. Skanska är entreprenör.

Se illustration över den nya vägsträckningenPDF

När? Hösten 2019 - sommaren 2020 i två etapper.

Etapp 1: November och december 2019. Arbetet sker till största del under vardagar mellan kl 7 och 19.
Etapp 1 beräknas klar 20 december 2019. Schaktarbetet som vi gör kan medföra att marken vibrerar lite. Det är normalt och bedömningen är att arbetet kommer att påverka omgivningen i liten skala.

Etapp 2: Våren/sommaren 2020. Beräknas klar juli 2020.

Konsekvenser för trafik? Liten eller ingen påverkan för trafiken.

Förändrad parkeringssituation nära Barkarby station

Var? Parkeringsplatser vid Notarievägen, norr och söder om Barkarbybron.

Vad? En ny pumpstation byggs vid parkeringsytan norr om Barkarbybron. Ett utökat antal parkeringsplatser på parkeringen söder om Barkarbyybron.

När? Parkeringen norr om Barkarbybron kommer inte att vara tillgängliga från årsskiftet till sommaren 2021. På parkeringsplatsen söder om Barkarbybron kommer det att finnas 62 nya parkeringsplatser vid jul. Det arbetet påbörjas i november.

Konsekvenser för trafik? Liten eller ingen påverkan för trafik.

Förändringen av parkeringsytan söder om Barkarbybron är uppdelat i tre etapper.

Etapp 1: 28 nya platser skapas genom att parkeringen breddas mot E18. Under byggtiden kommer cirka 30–40 platser att stängas av. Refuger kommer att tas bort och belysningsstolpar kommer att flyttas. Byggtid beräknas till cirka en till två veckor.

Etapp 2: Den stora refugen längst in på parkeringsplatsen tas bort och mindre förändringar görs vid parkeringsinfarten. Detta kommer att skapa 12 nya platser och ungefär 10 platser kommer att stängas av under byggtiden som beräknas till en vecka.

Etapp 3: Parkeringsytan breddas upp mot Bällstaån och parkeringsplatserna nedanför bron justeras och skapar 22 nya platser. Under byggtiden (uppskattningsvis en vecka) kommer cirka 15 platser att stängas av.

Förändringar för gång-, cykel-, biltrafikanter runt Herrestaskolan; Flygfältsvägen, Herculesvägen och Karlslundsvägen

Var? Flygfältsvägen, Herculesvägen, Karlslundsvägen i Barkarbystaden samt Barkarbyfältet.

Vad? 16 oktober börjar arbetet med en ny gång- och cykelbana mellan Barkarbystaden och Kyrkbyn. Den nya gång- och cykelbanan kommer att gå via korsningen Flygfältsvägen/Karlslundsvägen.
Samtidigt gör vi förberedande arbeten för en ny väg mellan Barkarbystaden och Akalla. Arbetena kommer att påverka trafiksituationen vid Herrestaskolan vid korsningarna Herculesvägen/Flygfältsvägen och Karlslundsvägen/Flygfältsvägen.

Se illustration över trafikomläggningarnaPDF

Skede 1: 16 – 20 oktober:

 • Flygfartsvägen är avstängd för genomfart vid korsningen Karlslundsvägen på grund av arbete med ny gång- och cykelbana.
 • En tillfällig gång- och cykelväg öppnas mellan Kyrkbyn och Barkarbystaden vid korsningen Flygfältsvägen/Karlslundsvägen.

Skede 2: 21 oktober – 5 november:

 • Flygfartsvägen är avstängd för genomfart vid korsningen Karlslundsvägen på grund av arbete med ny gång- och cykelbana.
 • Nuvarande gång- och cykelväg mellan Barkarbystaden och Kyrkbyn i korsningen Flygfältsvägen/Herculesvägen stängs av. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till gång- och cykelbanan som går över Flygfältsvägen/Karlslundsvägen.

Skede 3: 6 november – 9 december

 • Den nya gång- och cykelvägen mellan Barkarbystaden och Kyrkbyn är klar och går nu via Flygfältsvägen/Karlslundsvägen.
 • Flygfartsvägen är avstängd för genomfart vid korsningen Herculesvägen på grund av förberedande arbeten för väg mellan Barkarbystaden och Akalla. Det är ej möjligt att åka runt Herrestaskolan. Kör via Karlslundsvägen.

När? 16 oktober - 9 december

Konsekvenser för trafik? Förändrad färdväg för gång-, cykel-, och biltrafikanter vid Herrestaskolan, på Flygfältsvägen i korsningarna Karlslundsvägen och Herculesvägen.

Nettovägen, flytt av busshållplats

Var? Nettovägen.

Vad? Busshållplats flyttas till ny placering närmare handelsområdet Willys.

När? Påbörjas september 2019 och beräknas klart oktober 2019.

Konsekvenser för trafik? Ett körfält stängs av tillfälligt under byggnationen. Begränsad framkomlighet. Vi ber er visa hänsyn till detta under byggnationen.

Avstängd gång- och cykelväg på bro över Akallalänken

En kortare sträcka av den gång- och cykelväg som går på bro över Akallalänken mellan Barkarby och Järvafältet stängdes av i oktober 2018. Detta på grund av att arbetena med att bygga E4 Förbifart Stockholm kommer att börja i detta område.

Gång- och cykelvägen stängs av mellan Sjöhällsstigen (Järvafältet) och Gamla Enköpingsvägen (Eriksberg). Ni som går och cyklar kommer under byggtiden att ledas om till befintlig gång- och cykelväg utefter Norrviksvägen, under Akallalänken och vidare till Järvafältet.

Den nya gång- och cykelvägen beräknas kunna öppna igen när byggarbetet med E4 Förbifart Stockholm i detta område är klart ca 2021-2022.

Mälarbanan – utbyggnad av järn­vägen

Trafikverket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan

Läs informationsbladet från TrafikverketPDF

Nya tunnelbanan – utbyggnad till Barkarby

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana bygger ut tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby station. Just nu pågår förberedande arbeten.

Läs mer om pågående arbeten här och hur de påverkar omgivningen

Jakobsberg

Viksjöleden busshållplats Drabantvägen, förlängd busshållplats samt ny gång- och cykelbana

Var? Viksjöleden, mellan Adilsvägen och Drabantvägen

Vad? Busshållplats förlängs eftersom detta är nödvändigt med dagens turtäthet av busstrafiken. I dagsläget finns ingen gång- och cykelbana som ansluter till denna busshållplats. En ny koppling sker med en gång- och cykelbana.

När? Påbörjas 2019-09-23 och beräknas klart november 2019.

Konsekvenser för trafik? Befintlig busshållplats flyttas tillfälligt längre upp på Viksjöleden. Hänvisningsskyltar sätts upp. Vi ber er visa hänsyn till detta under byggnationen.

Järfällavägen, ny gång- och cykelväg

Var? Mellan Brantvägen och Mossvägen

Vad? Ny sträcka byggs i grönremsan mot industrifastigheterna för att länka ihop gång- och cykelvägnätet. Hastighetsdämpande vid mitten av sträckan samt vid övergångsstället utanför kyrkan.

När? Start februari 2019, beräknas klart sommar 2019.

Konsekvenser för trafik? Körbana tas i anspråk vid bygget.

Jakobsbergs centrum, ombyggnad

Var? Bostads- och parkområdet utanför Jakobsbergs centrum.

Vad? Nya bostäder byggs. Bostäderna byggs dels på befintlig centrumparkering (Tornérparkeringen) och parkering på kvartersmark och dels på befintliga bostadsgårdar. Detta medför att poppelallén (norr om Riddarparken) vilken idag är en gång- och cykelväg öppnas för biltrafik och får en ”shared space”-karaktär.

Utöver det byggs också ett nytt gång- och cykelstråk öster om kyrkan (Järfälla församling) som kan användas för de boende längs Sturevägen och Vasavägen att gå och cykla till Jakobsberg centrum samt Allmogens förskola.

Varför? Komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och förskola.

Konsekvenser för trafik? Temporärt avstängda cykel- gång- och bilvägar. Vissa parkeringsplatser försvinner under byggperioden.

Detaljplan för Jakobsbergs centrala delar

Folkungavägen, avstängt körfält

Var? Folkungavägen mellan Vasavägen och Tornervägen.

Vad? Nybyggnation av fastighet.

När? Beräknas vara klart maj 2020.

Konsekvenser för trafik? En körbana avstängd mellan Vasavägen och Tornervägen. Omledning av trafik via Vasavägen, Frihetsvägen, Dackevägen.

Kallhäll och Stäket

Kallhällsbadet - Åtgärder i Görvälns naturreservat

Kommunen har utfört en säkerhetsbesiktning med arborister som gått igenom träden i Kallhällsbadets område, eftersom det är ett mycket välfrekventerat område där många vistas under och i närheten av träden. Nu utför arboristerna de nödvändiga säkerhetsbeskärningarna av träden och gör även vitalitetsbeskärningar av gamla grenbeskärningar som utförts felaktigt. Det tiotalet träd som i samband med säkerhetsbesiktningen visat sig vara riskträd kommer att fällas under vinterhalvåret.

Biskop Johannes väg, breddad gångbana

Var? Biskop Johannes väg, mellan Biskop Jöns väg och Jakob Ulvssons väg

Vad? Inom ramen av säkra skolvägar byggs en säker skolväg hela vägen fram till Illjansbodaskolan. Utmed sträckan breddas gångbanan till 2,5 m. I samband med detta förbättras belysningen, ledningar byts ut. För att få plats med en bredare gångbana breddas gatan och asfalteras om.

När? Pågående och beräknas klart oktober 2019.

Konsekvenser för trafik? Utmed gatan kommer det inte vara möjligt att parkera. Vi ber er visa hänsyn till detta under byggnationen. Tillfälligt kommer standarden för gångtrafikanter på gatan försämras under byggnationen, välj gärna en annan väg.

Allmänningsvägen avstängd för trafik

Var? Rotebroleden, både norra och södra sidan.

Vad? Trafikverket stänger av Allmänningsvägens koppling till Rotebroleden och trafikplats Stäket. Arbetet med att gräva av vägen påbörjas tisdagen den 19 mars. Allmänningsvägens koppling (påfart och avfart) till rondell
och trafikplats Stäket kommer att flyttas österut till ny bro och blir en passage över Rotebroleden.

Konsekvenser för trafik? Allmännings­­vägen kommer att stängas den 19 mars och ledas via Almarevägen och Enköpingsvägen. Det här innebär också att busstrafiken kommer att trafikera
Almarevägen fyra gånger per tur istället för två gånger. Vi är medvetna om att trafiken innebär en del störningsmoment.

Här stängs vägen av

Läs mer om arbetet på Rotebroleden

Rivning av elförbindelsen Kallhäll-Beckomberga

Var? Den andra etappen av elförbindelsen Kallhäll – Beckomberga, från Henriksdal till Kallhäll i Järfälla kommun.

Vad? Rivningen omfattar en sambyggd luftledning som ägs av Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution AB samt tre av Vattenfall Eldistributions anslutande ledningar. Rivningen är möjlig eftersom vi strukturerar om Stockholmsregionens elnät och gör andra förstärkningar inom projektet Stockholms Ström.i.

När? Från december 2018 till december 2019.

Störningar? När linorna mellan stolparna tas ner kan entreprenören tillfälligt behöva stänga av vägar eller gång- och cykelbanor. De försöker att göra det vid tidpunkter då vägarna inte är hårt belastade. När fundamenten grävs upp kommer de av säkerhetsskäl att behöva göra tillfälliga avspärrningar vid vissa stolpar. Ni som bor eller har verksamhet i närheten av ledningen kommer även att märka att området trafikeras av olika sorters byggfordon.

Läs mer om rivningsarbetetPDF

Återställningsarbeten, EON Fjärrvärme

Var? Enköpingsvägen, gäller genom både Kallhäll och Jakobsberg.

Vad? Återställningsarbete efter tidigare schakt och ledningsarbete.

När? Från våren 2019 till vår 2020.

Konsekvenser för trafik? Minskad framkomlighet längs med Enköpingsvägen.

Skälby

Stjärnvägen, Strömvallen

Var? Stjärnvägen, mellan Skälbyvägen och Kometvägen.

Vad? Utmed sträckan byggs en ny gång- och cykelbana 3 m bred. Sträckan angränsar Strömvallen som
attraherar många barn och unga, som går eller cyklar till sin idrottsaktivitet. Det är även en huvudsträcka för många som går eller cyklar till Stockholm stad. För att öka trafiksäkerheten på plats byggs en gång- och cykelbana.

När? Pågående och beräknas klart november 2019.

Störningar? Vi ber er ha hänsyn till störningar under byggtiden. Under gångbanans byggnation kommer det inte vara möjligt att parkera på gatan utmed Stjärnvägen (mellan Kometvägen och Skälbyvägen). Var uppmärksam på gatans skyltning framöver.

Tillfällig trafikreglering:

 • Infartsförbud gäller från Skälbyvägen in till Stjärnvägen.
 • Stjärnvägen enkelriktas från Kometvägen mot Skälbyvägen
 • Infart till Strömvallen sker från Norrskensvägen.
 • P-förbud kommer att gälla på Stjärnvägen
  under byggnationen
 • Parkeringsplatserna kommer vara öppna i olika
  etapper

Viksjö

Renovering av fyra broar på Viksjöleden

Var? Viksjöleden mellan busshållplatserna Såningsvägen och Bondevägen.

Vad? Broarna har nått en ålder då renovering måste göras för att undvika kapitalförstöring och kortare livslängd. Tätskiktet, ett skyddande lager på betongen, ska bytas ut och då måste lagren ovan tas bort till och med asfalten. Vi passar även på att göra några andra mindre reparationer när tillfälle ges.

När? Från juli 2019 till december 2019.

Störningar? Renoveringen görs i två ettapper för att trafiken ska kunna passera under tiden. Ett körfält kommer att tas bort under första etappen på tre av fyra broar som inte har tillräcklig bredd. Under den andra etappen kommer dubbelriktad trafik vara öppen under hela tiden på alla broar.

Viksjöleden, ny gång- och cykelbana – ny länk

Var? Viksjöleden mellan Hummelmoravägen och busshållplats Tröskvägen norra.

Vad? Ny gång- och cykelbana byggs inom ramen för förbättrat huvudvägnät för gång- och cykel. Ny länk för att öka tillgängligheten lokalt.

När? Pågående och beräknas klart november.

Konsekvenser för trafik? Byggtrafik kan förekomma på Viksjöleden. Vi ber er visa hänsyn till detta under byggnationen.

Senast uppdaterad: 2019-10-30

Upp