Vägarbeten och trafik­störningar

Barkarby, Skälby och Veddesta

Ny gång- och cykelbana mellan tvärgata Polarisvägen och Tvillingarnas väg

Var? Bakom Zenitvägen och Stenbockens väg byggs en sammanbindande länk mellan tvärgatorna Polarisvägen och Tvillingarnas väg

Vad? Ny gång- och cykelbana som kopplar samman en bristande länk i området.

När? Färdigt december 2018.

Konsekvenser för trafik? Mer byggtrafik på tvärgatorna Polarisvägen och Tvillingarnas väg.

Ny korsning Norrviksvägen/Barkarbyfältet

Var? Korsningen Norrviksvägen/Norrviksvägen

Vad? Korsningen byggs ut och anpassas främst för att busstrafiken ska kunna ta sig fram till Barkarbystaden via Barkarbyfältet. En större mängd tung trafik kommer trafikera korsningen i år framöver.

När? Start december 2018, klart februari 2019

Konsekvenser för trafik? Ett körfält i båda riktningarna på Norrviksvägen under arbetets gång. Avsmalnade körfält och lägre hastigheter.

Avstängd gång- och cykelväg på bro över Akallalänken

En kortare sträcka av den gång- och cykelväg som går på bro över Akallalänken mellan Barkarby och Järvafältet stänger vi av idag, 25 oktober. Detta på grund av att arbetena med att bygga E4 Förbifart Stockholm kommer att börja i detta område.

Gång- och cykelvägen stängs av mellan Sjöhällsstigen (Järvafältet) och Gamla Enköpingsvägen (Eriksberg). Ni som går och cyklar kommer under byggtiden att ledas om till befintlig gång- och cykelväg utefter Norrviksvägen, under Akallalänken och vidare till Järvafältet.

Den nya gång- och cykelvägen beräknas kunna öppna igen när byggarbetet med E4 Förbifart Stockholm i detta område är klart ca 2021-2022.

Läs mer på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Mälarbanan – utbyggnad av järn­vägen

Trafikverket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan

Nya tunnelbanan – utbyggnad till Barkarby

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana bygger ut tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby station. Just nu pågår förberedande arbeten.

Läs mer om pågående arbeten här och hur de påverkar omgivningenlänk till annan webbplats

Jakobsberg

Norra Jakobsberg - renovering av avloppsledningar

Konsekvenser för trafik? Viss avspärrning och begränsad framkomlighet under vissa tider av dygnet.

Vad? För att säkerställa en driftsäker bortledning av spill- och dagvatten kommer Aarsleff Rörteknik på uppdrag av Järfälla Kommun att utföra ett antal renoveringar av avloppsledningar.

När? Arbetet pågår från vecka 49 till och med vecka 51.

Ny gångbana utmed hela Fölvägen och delar av Blixtvägen

Var? Fölvägen samt utmed delen av Blixtvägen mellan Fölvägen och Snövägen.

Vad? Två meter bred gångbana och en tillgänglighetsanpassad busshållplats.

När? Gångbanan färdigställs december 2018, dock anpassas alla infarter till varje enskild fastighet under våren 2019. Asfalteringen blir fullständigt färdigställd i vår.

Konsekvenser för trafik? Avsmalning av väg vid byggarbetet samt byggtrafik på Fölvägen.

Brorenoveringar på Viksjöleden

Var? Viksjöleden, två stycken broar mellan Mälarvägen och Plogvägen/Lantmäterivägen.

Vad? Broarna är cirka 50 år gamla och i behov av renovering. Bland annat byts tätskikt, betongskador åtgärdas och trasiga räcken lagas.

När? Renoveringen blir färdig under hösten 2018.

Varför? Broarna underhålls för att få en längre livslängd.

Konsekvenser för trafik? Mindre störningar och nedsatt hastighet.

Åtgärder i Görvälns naturreservat - Kallhällsbadet

Kommunen har utfört en säkerhetsbesiktning med arborister som gått igenom träden i Kallhällsbadets område, eftersom det är ett mycket välfrekventerat område där många vistas under och i närheten av träden. Nu utför arboristerna de nödvändiga säkerhetsbeskärningarna av träden och gör även vitalitetsbeskärningar av gamla grenbeskärningar som utförts felaktigt. De ca 10 träd som i samband med säkerhetsbesiktningen visat sig vara riskträd kommer att fällas senare under vinterhalvåret.

Ombyggnad Jakobsbergs centrum

Var? Bostads- och parkområdet utanför Jakobsbergs centrum.

Vad? Nya bostäder byggs. Bostäderna byggs dels på befintlig centrumparkering (Tornérparkeringen) och parkering på kvartersmark och dels på befintliga bostadsgårdar. Detta medför att poppelallén (norr om Riddarparken) vilken idag är en gång- och cykelväg öppnas för biltrafik och får en ”shared space”-karaktär.

Utöver det byggs också ett nytt gång- och cykelstråk öster om kyrkan (Järfälla församling) som kan användas för de boende längs Sturevägen och Vasavägen att gå och cykla till Jakobsberg centrum samt Allmogens förskola.

När? Start hösten 2017.

Varför? Komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och förskola.

Konsekvenser för trafik? Temporärt avstängda cykel- gång- och bilvägar. Vissa parkeringsplatser försvinner under byggperioden.

Detaljplan för Jakobsbergs centrala delar

Fjärrvärmearbete på Folkungavägen

Var? Folkungavägen mellan Vasavägen och Tornervägen

Vad? EON lägger ned fjärrvärme under gatan

När? Beräknas vara klart december 2018

Konsekvenser för trafik? Södra körbanan avstängd mellan Vasavägen och Tornervägen. Omledning av trafik via Vasavägen, Frihetsvägen, Dackevägen. Gående hänvisas till andra sidan

Kallhäll och Stäket

Förlängd gång- och cykelbana utmed Biskop Jöns väg

Var? Från vändplatsen på Biskop Jöns väg fram till Biskop Johannes väg utmed vägkant

Vad? Vi bygger en tre meter bred gång- och cykelbana-

När? Gång- och cykelbanan färdigställs vår 2019

Konsekvenser för trafik? Avsmalning av väg vid byggarbetet.

Framkomlighetsproblem på Rotebroleden och Enköpingsvägen

Rotebroleden kommer under en längre period ha framkomlighetsproblem. Samtidigt sker även byggarbeten av fjärrvärmeledningar utmed Enköpingsvägen av Eon under 2018 - 2019. Kommunen arbetar tillsammans med Eon att göra trafiksituationen så bra som möjligt efter rådande förhållanden.

Rivning av elförbindelsen Kallhäll-Beckomberga

Var? Den andra etappen av elförbindelsen Kallhäll – Beckomberga, från Henriksdal till Kallhäll i Järfälla kommun.

Vad? Rivningen omfattar en sambyggd luftledning som ägs av Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution AB samt tre av Vattenfall Eldistributions anslutande ledningar. Rivningen är möjlig eftersom vi strukturerar om Stockholmsregionens elnät och gör andra förstärkningar inom projektet Stockholms Ström.i.

När? Från december 2018 till december 2019.

Störningar? När linorna mellan stolparna tas ner kan entreprenören tillfälligt behöva stänga av vägar eller gång- och cykelbanor. De försöker att göra det vid tidpunkter då vägarna inte är hårt belastade. När fundamenten grävs upp kommer de av säkerhetsskäl att behöva göra tillfälliga avspärrningar vid vissa stolpar. Ni som bor eller har verksamhet i närheten av ledningen kommer även att märka att området trafikeras av olika sorters byggfordon.

Läs mer om rivningsarbetetPDF

Omläggning av vattenledningar på Näckrosvägen, Kallhälls villastad

Var? Näckrosvägen, Kallhälls villastad

Vad? Omläggning av vattenledningar i egen regi.

När? Hösten 2018. Arbetet startar i augusti.

Konsekvenser för trafik? Begränsad framkomlighet.

Konsekvenser för dricksvattenförsörjningen? Det kan förekomma störningar i dricksvattenleveransen på Näckrosvägen och i omkringliggande områden.

Stäkets verksamhets­område

Var? Rotebroleden, både norra och södra sidan.

Vad? Ett nytt verksamhets­område.

När? Påbörjar arbetet sen höst 2016. Färdigt slutet 2018.

Konsekvenser för trafik? Allmännings­­vägen kommer vara avstängd i perioder och ledas om genom det nya verksamhets­­området.

Viksjö

Renovering och ombyggnad av Viksjö centrum

Vad? Gångstråk med planteringeringar utefter kanten mot centrumbyggnaden. Torgyta med plats för torghandel. Ett nytt torg som är tillgänglighetsanpassat och tilltalande att vara på. Ny plattsättning, träd, ny belysning, och en ny julgransfot.

Konstverk med vatten på torgytan, stadsparken mellan kyrka och skola rustas, förbättring av dagvattenhantering.

Busshållplatsen flyttas från kyrkan till Plogvägen. avloppsledning framför kyrkan byts ut vilket ger ett djupt schakt.

Varför? För att få ett nytt och trevligare torg, tryggare trafikmiljö samt bättre dagvattenhantering.

När? Påbörjas slutet av 2017 och färdigställs slutet av 2018.

Konsekvenser för trafik? Förändringar med parkering på grund av arbetet, en del av parkeringsplatserna kommer vara korttidsparkering på den stora parkeringen vid Plogvägen.

Andra störningar? Återvinningsstionen vid Plogvägen flyttas under renoveringen till södra parkeringen vid Viksjöplan.

Läs mer om ombyggnaden av Viksjö Centrum

Senast uppdaterad: 2018-09-03

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att följa upp användningen. Informationen sammanställs anonymiserat hos vår statistikleverantör. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Använd webbläsarens inställningar om du inte vill lagra kakor i din webbläsare. Vad är kakor?