Gå direkt till sidans innehåll

Vägarbeten och trafik­störningar

Information om aktuella vägarbeten och projekt som kan påverka trafiken och boende i Järfälla.

Barkarby och Veddesta

Ett körfält avstängt på Flygarvägen

Vad? Vi bygger en 500 meter lång gång- och cykelväg mellan Jaktvägen och Vålbergavägen.

På östra sidan rivs befintlig gångbana och ersätts av en ny gång- och cykelbana. Mellan Barsbrovägen och Vålbergavägen rivs gångbanan på västra sidan för att körbanan ska bli 5,5 m på hela sträckan.

När? Beräknas att vara färdigt i december 2021.

Konsekvenser för trafikanter? Etappvis kommer det bara finnas ett körfält, vilket innebär växelvis trafik. Gående och cyklister kommer under hela byggtiden ha tillgång till framkomlig väg.

Del av Karlslundsvägen stängs av i etapper under våren och sommaren

Vad? Vi stänger av del av Karlslundsvägen för att gräva rabatter för trädplantering. Avstängningen gäller körfält samt gång- och cykelbanan i mitten av Karlslundsvägen. Arbetet sker etappvis och börjar utanför Herrestaskolan.

När? Arbetet startar måndagen den 8 mars och pågår under våren och sommaren.

Varför? Vi gräver rabatter för trädplantering längs med Karlslundsvägen. Träden kommer att planteras till hösten och det blir en allé av skogslönn med inslag av syrén, körsbär och skogsek.

Konsekvenser för trafikanter? Trafiken leds om via anslutande gator. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till gångbanor längs med Karlslundsvägen och cykliser hänvisas till tillfällig cykelbana. Följ vägskyltning på platsen.

Vi stänger av och leder om gång- och cykelväg till naturreservatet från Barkarbystaden

Vad? Vi stänger av gång- och cykelvägen som går ut till naturreservatet från Fänriksvägen vid Ålstaskolan i Barkarbystaden. Gång- och cykelvägen leds om via Ålsta torg och upp genom Ålsta parken, Dalens förskola och Flyginfarten.

När? Från och med 2 mars 2021 till och med 2022.

Varför? Omledningen beror på att arbetet med att bygga Ålstaskolan, vägar, gator, torg, parker och nya kvarter på det gamla flygfältet går in i ett mer intensivt skede med mycket byggtrafik. Vi vill att det ska vara säkert för dig som cyklar och promenerar i området.

Konsekvenser för trafikanter? Gång- och cykeltrafikanter kommer under denna period att ledas runt arbetsområdet för att komma ut till naturreservatet. Omledningen sker via Ålsta tog, Ålsta parken, Dalens förskola, Flyginfarten och via Trettiometerskärrets parkering. Den nya gång- och cykelvägen tiill naturreservatet blir något längre, cirka 250 meter. Skyltar finns på plats och visar vägen.

Illustration över hur gång- och cykelvägen leds om Pdf, 519.6 kB.

Vi stänger av och leder om en del av Veddestavägen

Vad? Vi stänger av en del av Veddestavägen och leder om trafiken via Äggelundavägen. Vi bygger om Veddestavägen för att ansluta den till Veddestabron och anpassa till den nya stadsmiljö som ska växa fram i
Veddesta centrum.

När? Från och med den 14 december 2020 och fram till sommaren 2022.

Konsekvenser för trafikanter? Trafiken kommer under denna period att ledas om runt arbetsområdet via Äggelundavägen och en ny iordningställd vägsträcka mellan Äggelundavägen och Veddestavägen.
Verksamheter längs med Äggelundavägen kommer att kunna köra ut på Veddestavägen för fortsatt transport västerut. Detsamma gäller för verksamheter med infart vid Veddestavägen, de kommer kunna köra ut västerut på Veddestavägen via Äggelundavägen. Busshållplatserna vid Veddesta centrum stängs av under byggperioden. Vänligen respektera skyltning och avspärrningar på platsen för din egen och andras säkerhet.

Avstängd gång- och cykelväg på bro över Akallalänken

En kortare sträcka av den gång- och cykelväg som går på bro över Akallalänken mellan Barkarby och Järvafältet stängdes av i oktober 2018. Detta på grund av att arbetena med att bygga E4 Förbifart Stockholm kommer att börja i detta område.

Gång- och cykelvägen stängs av mellan Sjöhällsstigen (Järvafältet) och Gamla Enköpingsvägen (Eriksberg). Ni som går och cyklar kommer under byggtiden att ledas om till befintlig gång- och cykelväg utefter Norrviksvägen, under Akallalänken och vidare till Järvafältet.

Den nya gång- och cykelvägen beräknas kunna öppna igen när byggarbetet med E4 Förbifart Stockholm i detta område är klart ca 2021-2022.

Mälarbanan – utbyggnad av järn­vägen

Trafikverket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan

Läs informationsbladet från Trafikverket Pdf, 173.2 kB.

Nya tunnelbanan – utbyggnad till Barkarby

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana bygger ut tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby station. Just nu pågår förberedande arbeten.

Läs mer om pågående arbeten här och hur de påverkar omgivningen

Jakobsberg

Vasavägen: Breddning av trottoar

Vad? Breddning av trottoar till gång- och cykelbana pågår. Det kvarstår arbete med upphöjda övergångsställen, höjning av trottoaren på motsatt sida, samt asfaltering av hela vägen.

När? Beräknas vara färdigt under hösten 2021.

Jakobsbergs centrum, ombyggnad

Var? Bostads- och parkområdet utanför Jakobsbergs centrum.

Vad? Nya bostäder byggs. Bostäderna byggs dels på befintlig centrumparkering (Tornérparkeringen) och parkering på kvartersmark och dels på befintliga bostadsgårdar. Detta medför att poppelallén (norr om Riddarparken) vilken idag är en gång- och cykelväg öppnas för biltrafik och får en ”shared space”-karaktär.

Utöver det byggs också ett nytt gång- och cykelstråk öster om kyrkan (Maria kyrka, Järfälla församling) som kan användas för de boende längs Sturevägen och Vasavägen att gå och cykla till Jakobsberg centrum samt Allmogens förskola.

Varför? Komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och förskola.

Konsekvenser för trafik? Temporärt avstängda cykel- gång- och bilvägar. Vissa parkeringsplatser försvinner under byggperioden.

Detaljplan för Jakobsbergs centrala delar

Kallhäll och Stäket

Skälby

Viksjö

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp