Gå direkt till sidans innehåll

Vägarbeten och trafik­störningar

Information om aktuella vägarbeten och projekt som kan påverka trafiken och boende i Järfälla.

Barkarby och Veddesta

Ny väg över Barkarby gamla flygfält och nya rondeller vid Norrviksvägen

Vad? Vi bygger etapp 2 av den nya vägen över Barkarby flygfält. Vi bygger också två rondeller för att ansluta den nya vägen till Norrviksvägen.

När? 25 februari - juli 2020.

Varför? Vägen och rondellerna byggs för bättre framkomlighet och bättre kollektivtrafik mellan Barkarbystaden och Akalla.

Konsekvenser för trafikanter? Trafiken leds om på Norrviksvägen. Busstrafiken kommer inte att ha ett eget körfält vilket kan leda till lite längre restid.

Del av Enköpingsvägen stängs av

Vad? Del av Enköpingsvägen stängs av för allmän trafik. Trafiken leds om via Mustanggatan och Barkarbyvägen.

När? Mellan 1 februari och sommaren 2020. Omledning av trafik startar under fredagen den 31 januari.

Varför? Under 2020 börjar vi bygga Veddestabron i området kring Enköpingsvägen. Det innebär att vi under perioder kommer att behöva stänga av delar av Enköpingsvägen. Under avstängningarna kommer trafiken att ledas om via Mustanggatan och Barkarbyvägen. För att trafiken ska löpa smidigt och för att få en säker trafiksituation för alla trafikanter i området bygger vi en rondell i nuvarande korsning Mustanggatan/ Barkarbyvägen.

Konsekvenser för trafikanter? Allmän trafik leds om via Mustanggatan och Barkarbyvägen. Nedsatt hastighet.

Illustration över omledningen av EnköpingsvägenPDF

Avstängd gång- och cykelväg på bro över Akallalänken

En kortare sträcka av den gång- och cykelväg som går på bro över Akallalänken mellan Barkarby och Järvafältet stängdes av i oktober 2018. Detta på grund av att arbetena med att bygga E4 Förbifart Stockholm kommer att börja i detta område.

Gång- och cykelvägen stängs av mellan Sjöhällsstigen (Järvafältet) och Gamla Enköpingsvägen (Eriksberg). Ni som går och cyklar kommer under byggtiden att ledas om till befintlig gång- och cykelväg utefter Norrviksvägen, under Akallalänken och vidare till Järvafältet.

Den nya gång- och cykelvägen beräknas kunna öppna igen när byggarbetet med E4 Förbifart Stockholm i detta område är klart ca 2021-2022.

Mälarbanan – utbyggnad av järn­vägen

Trafikverket bygger ut järn­vägen med två spår till totalt fyra.

Läs mer om utbyggnaden av Mälarbanan

Läs informationsbladet från TrafikverketPDF

Nya tunnelbanan – utbyggnad till Barkarby

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana bygger ut tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby station. Just nu pågår förberedande arbeten.

Läs mer om pågående arbeten här och hur de påverkar omgivningen

Jakobsberg

Jakobsbergs centrum, ombyggnad

Var? Bostads- och parkområdet utanför Jakobsbergs centrum.

Vad? Nya bostäder byggs. Bostäderna byggs dels på befintlig centrumparkering (Tornérparkeringen) och parkering på kvartersmark och dels på befintliga bostadsgårdar. Detta medför att poppelallén (norr om Riddarparken) vilken idag är en gång- och cykelväg öppnas för biltrafik och får en ”shared space”-karaktär.

Utöver det byggs också ett nytt gång- och cykelstråk öster om kyrkan (Järfälla församling) som kan användas för de boende längs Sturevägen och Vasavägen att gå och cykla till Jakobsberg centrum samt Allmogens förskola.

Varför? Komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och förskola.

Konsekvenser för trafik? Temporärt avstängda cykel- gång- och bilvägar. Vissa parkeringsplatser försvinner under byggperioden.

Detaljplan för Jakobsbergs centrala delar

Folkungavägen, avstängt körfält

Var? Folkungavägen mellan Vasavägen och Tornervägen.

Vad? Nybyggnation av fastighet.

När? Beräknas vara klart maj 2020.

Konsekvenser för trafik? En körbana avstängd mellan Vasavägen och Tornervägen. Omledning av trafik via Vasavägen, Frihetsvägen, Dackevägen.

Kallhäll och Stäket

Återställningsarbeten, EON Fjärrvärme

Var? Enköpingsvägen, gäller genom både Kallhäll och Jakobsberg.

Vad? Återställningsarbete efter tidigare schakt och ledningsarbete.

När? Från våren 2019 till vår 2020.

Konsekvenser för trafik? Minskad framkomlighet längs med Enköpingsvägen.

Återställningsarbeten, EON Fjärrvärme
Var? Enköpingsvägen, gäller genom både Kallhäll och Jakobsberg.

Vad? Återställningsarbete efter tidigare schakt och ledningsarbete.

När? Från våren 2019 till vår 2020.

Konsekvenser för trafik? Minskad framkomlighet längs med Enköpingsvägen.

Skälby

Viksjö

Återställande efter renovering av fyra broar på Viksjöleden

Var? Viksjöleden mellan busshållplatserna Såningsvägen och Bondevägen.

Vad? Efter att broarna har renoverats så återstår återställandet efter att renoveringsarbetet är klart. Det sista ytskiktet på asfalten, återställande av grönytor kring vägbanorna, och till sist att ta bort arbetsmaterial kommer genomföras i vår.

När? Tidigast under april 2020, men man är beroende på väderleken för att kunna göra asfaltsarbeten.

Störningar? Alla körfält är öppna igen, men asfaltsbeläggningen är fortfarande ojämn. Grönytorna är inte färdigställda, och man ser arbetsmaterial.

Senast uppdaterad: 2020-01-22

Upp