Innehåll

Järfällavägen-Kvarnvingevägen

Planområdets lokalisering

En ny detaljplan har tagits fram för Järfällavägen-Kvarnvingevägen, del av fastigheten Jakobsberg 2:849 och 2:2583 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra drygt 600 bostäder, butiker och kontor på västra sidan om järnvägsspåren i centrala Jakobsberg. Planen ska bidra till att Järfällavägen i avsnittet mellan stationsområdet och Frihetsvägen utvecklas som stadsgata med lokaler för butiker och närservice i bottenplan.

Målsättningen är att Järfällavägen ska upplevas som en livfull, innehållsrik, trygg och gångvänlig miljö. Genom ett utvecklat stråk knyts den nya södra stationsuppgången och Jakobsbergs centrum starkare samman med skol- och idrottsområdet samt Söderdalen.

Planförslaget var utställt på samråd under tiden 13 september till 19 oktober 2018.

Det finns en 3D-modell med volymer av Järfällavägen-Kvarnvingevägen och detaljplaneområdet för att visualisera hur det kan komma att se ut.

Process

Under plansamråd kan du lämna synpunkt på förslaget.

Standardförfarande

Planarbetet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 i lydelse efter den 1 juli 2017. Ett standardförfarande kan tillämpas när planförslaget anses vara förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Aktuella planhandlingar

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2018-09-11 10.06 • Storlek: 118.4 kB

 2. Senast ändrad: 2018-09-19 14.11 • Storlek: 28.8 MB

 3. Senast ändrad: 2018-09-11 10.06 • Storlek: 1 MB

Utredningar

 1. Senast ändrad: 2018-09-11 10.25 • Storlek: 3.7 MB

 2. Senast ändrad: 2018-09-11 10.10 • Storlek: 623.2 kB

 3. Senast ändrad: 2018-09-11 10.10 • Storlek: 694.3 kB

 4. Senast ändrad: 2018-09-11 10.10 • Storlek: 1.6 MB

 5. Senast ändrad: 2018-09-11 10.10 • Storlek: 940 kB

 6. Senast ändrad: 2018-09-11 10.10 • Storlek: 2 MB

 7. Senast ändrad: 2018-09-11 10.25 • Storlek: 4 MB

Tidigare planskeden

 1. Senast ändrad: 2018-09-11 10.11 • Storlek: 191.4 kB

 2. Senast ändrad: 2018-09-11 10.11 • Storlek: 30.4 kB

Kontakt

Christina Schröder, exploateringsingenjör (projektledare)
Telefon: 08-580 245 71
Mejl: Christina.Schroder@jarfalla.se

Suzanna Tsygankova, planarkitekt
Telefon: 08-580 239 61
Mejl: suzanna.tsygankova@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp