Innehåll
Ekbacken ner från Folkhögskolan i jakobsberg.

Träd­ och trädfällning

Träd är värdefulla på många sätt för både människor, djur och växter. Men också för miljön i dess omedelbara närhet och för klimatet. Därför är vi rädda om våra träd.

Därför är våra träd värdefulla

  • Träden reglerar temperaturen i vår bostadsmiljö och ger både vindskydd och skugga. De renar vår luft, binder damm och partiklar, dämpar buller och producerar syre.
  • Träd stärker vår psykiska hälsa genom att ge oss naturupplevelser,
  • Träd förskönar vår närmiljö, genom att ge grönska och karaktär i våra gaturum,
  • Träd bidrar till den biologiska mångfalden. Gamla och inte minst sjuka och döda träd hyser många sorters svampar, småkryp, fåglar och i vissa fall fladdermöss.
  • Träd gör klimatnytta genom att binda kol i veden och rötterna.

Särskilt skyddsvärda träd

Grova träd, gamla träd och levande eller döda träd som har håligheter är särskilt betydelsefulla för mångfalden av arter i skog och mark. Vid avverkning, toppkapning eller kraftig beskärning av ett sådant träd kan naturmiljön komma att ändras väsentligt. Därför krävs anmälan för samråd med berörd tillsynsmyndighet. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida eller Länsstyrelsens information.

Till Naturvårdsverket

Till Länsstyrelsen

Praktexempel på särskilt skyddsvärda träd är de riktigt gamla ekarna vid Hummelmora hage och Jakobsbergs gård (Jakobsbergs Folkhögskola), Stora Ängsnäs, Görvälns slott och Säby gård.

Riskträd

Om ett träd utgör en risk för människor eller egendom kan de behöva fällas. Detta gäller främst områden där många människor rör sig. Om ett riskträd står på kommunens mark är det vårt ansvar att fälla det. Har du sett ett riskträd kan du ringa Servicecenter på 08-580 285 00

På privat tomt där det finns detaljplan kan det krävas marklov för att få fälla ett träd.

Läs mer om marklov


Hur vet jag om ett träd är ett riskträd?

Det kan vara svårt att avgöra om ett träd utgör en risk. Men här listar vi några saker som kan vara bra att känna till.

  • Lutande träd behöver inte alltid riskera att falla. Ett friskt träd har vuxit så under lång tid och utvecklat styrka för att hålla sig upprätt ändå.
  • Sjuka eller döda träd kan stå kvar så länge de inte utgör en fara för människor eller egendom.
  • Träd som rör sig när det blåser brukar i regel inte klassas som riskträd. Om trädet står stabilt i marken, är friskt och har en krona som riktas mot solen, så är det livskraftigt.

Träd på egen tomt

Träd även på egen tomt kan vara skyddade i detaljplan. Bygglovsavdelningen kan ge marklov, efter remiss till Park och Gata. Om trädet är grovt, gammalt eller ihåligt kan det vara klassat som särskilt skyddsvärt. Då krävs en anmälan för samråd med Länsstyrelsen.

Hitta anmälan och mer information på Länsstyrelens webbsida

Läs mer om detaljplan och marklov

Träd på kommunal mark intill tomt

Träd som växer på naturmark utanför viktiga park- och närskogspartier och utanför naturreservaten, kan under vissa förutsättningar få fällas, även om de inte utgör en risk.

Om du vill ta ner träd på kommunal mark i direkt anslutning till din tomt som inte utgör riskträd, behövs en överenskommelse med kommunen. Privatpersoner, samfälligheter eller bostadsrättsföreningar kan teckna ett så kallat trädfällningsavtal. Där ges möjlighet att själv bekosta nedtagning av träd som står nära den egna tomtgränsen om störningen av trädet anses skälig.

Ärenden som inte är akuta behandlas löpande i mån av tid och kan ha lång handläggningstid. Oftast finns mer tid och resurser för detta under höst och vinter.

Ansökan om trädfällning

Här kan du lämna önskemål om trädfällning på kommunal naturmark utanför viktiga park- och närskogspartier och utanför naturreservaten. Genom denna e-tjänst ges du möjlighet att själv bekosta nedtagning av träd som står nära den egna tomtgränsen om störningen av trädet anses skälig. Ärenden som inte är akuta behandlas löpande i mån av tid och kan ha lång handläggningstid. Oftast finns mer tid och resurser för detta under höst och vinter.

Om ett riskträd står på kommunens mark är det vårt ansvar att fälla det. Anmälningar av riskträd ska hanteras omgående varför vi vill att du istället för att lämna ett ärende i denna e-tjänst ringer Servicecenter på nummer 08-580 285 00.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp