Innehåll

Fritids­hem

Välkommen till fritids! Hos oss kan ditt barn vara innan och efter skolan och under loven. Fritidshemmet är öppet för alla barn som går i förskoleklass och årskurs 1-3.

Fritidshemmens verksamhet kompletterar utbildningen och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Du kan läsa mer om verksamheten i Skollagen.
Läroplan för fritidshem hittar du här

Rätt till plats

Ditt barn som går i förskoleklass eller årskurs 1-3 har rätt till plats i fritidshem eller i pedagogisk omsorg när du arbetar, studerar, är föräldraledig, eller aktivt söker arbete och är inskriven på Arbetsförmedlingen. Du ska kunna visa intyg på vad din sysselsättning är, om kommunen ber om det.

Du kan också beviljas plats på fritidshem om ditt barn har särskilda behov eller om ditt barn har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. I dessa fall ska du kontakta kommuns servicecenter för att göra en ansökan.

Fritidshem när du är föräldraledig

När du är föräldraledig har ditt äldre barn rätt till plats på fritidshem eller i pedagogisk omsorg mellan klockan 09.00 och 16.00 under skol­dagar, men inte under skollov och studiedagar. Kom ihåg att ändra närvarotiden senast 30 dagar efter det nya syskonets födelse.

Fritidshemsplats när du är arbetslös

Om du är arbetslös har du rätt till plats på fritidshem eller pedagogisk omsorg du är inskriven hos arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete. Du får då ha ditt barn på fritidshemmet mellan klockan 09.00 och 16.00.

Anmälan till fritidshem

Anmälan om plats i fritidshem kan göras när ditt barn har en skolplacering i Järfälla. För att få det startdatum du önskar måste anmälan ha inkommit senast en vecka före startdatumet. Kontakta skolan direkt om det finns behov av ett brådskande startdatum.

Om barnet inte bor tillsammans med båda vårdnadshavarna är det du som är folkbokförd på samma adress som barnet som gör ansökan till fritidshem.

Anmälan om plats gör du här via kommunens e-tjänst:

Anmälan om plats till fritidshem (e-tjänst)

Du behöver ett bank-id för att använda e-tjänsten, se mer information: E-legitimation

Ansökan till pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.

Det finns inte platsgaranti i den pedagogiska omsorgen på samma sätt som det finns i ett fritidshem. Om en plats finns tillgänglig i den pedagogiska omsorgen så får du ett placeringsbesked, annars får du ett meddelande att barnet placeras i kö till den pedagogiska omsorgen.

Ansökan om plats gör du här via kommunens e-tjänst:

Ansök om plats till pedagogisk omsorg (e-tjänst)

Du behöver ett bank-id för att använda e-tjänsten, se mer information: E-legitimation

Lämna inkomstuppgift

För att ha rätt till plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg måste inkomstuppgift lämnas i samband med startdatum. Avgiften för fritidshem baseras på hushållets inkomst. Därför måste inkomstuppgift lämnas i samband med startdatum för att ditt barn ska ha rätt till plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg

Om du inte lämnar inkomstuppgift debiteras den högsta avgiften. Läs mer om hur avgiften beräknas under rubriken Avgift och betalning. Inkomstuppgift lämnas via e-tjänst.

Lämna inkomstuppgift (e-tjänst)

Du är skyldig att årligen meddela Järfälla kommun sin inkomst. Vid inkomstförändringar som påverkar avgiften eller behovet av plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg ska inkomsten uppdateras snarast. Om ingen inkomst uppges under ett år skickas en påminnelse från kommunen via sms och e-mail. Om inget svar inkommer trots påminnelse debiteras den högsta avgiften.

Om din sysselsättning ändras ska detta också meddelas kommunen (t.ex. om du har varit arbetssökande och börjar arbeta).

Vilka inkomster ska räknas med?

Här är exempel på inkomster som ska räknas in i inkomstuppgiften:

 • lön och andra skattepliktiga förmåner i anslutning till din anställning
 • inkomst av näringsverksamhet
 • skattepliktiga arvoden, till exempel arvodesersättning till familjehem
 • vårdbidrag, skattepliktig del
 • sjukpenning och sjukbidrag
 • föräldrapenning
 • graviditetspenning
 • arbetslöshetsersättning från A-kassa
 • aktivitetsstöd
 • pension (ej barnpension)
 • livränta

Vilka inkomster ska inte räknas med?

Här är exempel på inkomster som inte ska räknas med:

 • etableringsersättning
 • försörjningsstöd
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån)

Om du har en oregelbunden månadsinkomst

Försök att räkna ut din genomsnittliga månadslön så att avgiften blir så rätt som möjligt.

Närvarotid, frånvaro och ledighet

Alla fritidshem och verksamheter med pedagogisk omsorg ska hålla öppet vardagar på morgonen från kl. 06.30 och stänga kl. 17.30 om det finns ett behov av det. Barnets närvarotid bestäms av vårdnadshavarens arbetstid eller studietid samt restid (undantaget är föräldralediga och arbetssökande).

Om vårdnadshavare har behov av omsorg redan från kl. 06.00 eller fram till kl. 18.00, kan detta beviljas av rektor. Intyg från arbetsgivare som styrker behovet krävs från båda vårdnadshavare i dessa fall.

När ditt barn har fått plats i ett kommunalt fritidshem, ska du också skapa schema i kommunens lärportal Vklass . Om ditt barn har plats i en fristående verksamhet kontaktar du verksamheten om hur du ska lämna schema. Du ska anmäla ändring av schema senast 14 dagar innan det börjar gälla. Schema­ändringen ska vara varaktig. Vid föräldra­ledighet ska byte av schema göras senast 30 dagar efter syskonets födelse.

Minskad närvarotid under ledighet som till exempel semester och planeringsdagar påverkar inte avgiften.

Vid lov, klämdagar och planeringsdagar

Vid tider då elevantalet är betydligt färre, till exempel under sommarens semesterperiod samt vid jul- och klämdagar och planeringsdagar kan en sammanslagning av verksamheter ske. Det innebär att vissa fritidshem flyttar sin verksamhet till ett annat fritidshems lokal.

Inför dessa perioder behöver du anmäla ditt behov av omsorg för att verksamheterna ska kunna planera för sammanslagningarna. Om du inte svarar på fritidshemmets fråga om omsorgsbehov vid dessa tillfällen förutsetts att ditt barn då ska var ledig.

Ledighet och frånvaro

Om ditt barn ska vara ledig eller inte kommer att närvara på fritidshemmet ska du anmäla detta till skolan.

Inför en längre frånvaro ska du anmäla detta till rektor för att få behålla platsen.

Ändrade förhållanden

Kom ihåg att du är skyldig att meddela oss förändringar som påverkar ditt behov av plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Det gäller till exempel om du blir arbetslös eller om maka/make/sambo flyttar i på samma folkbokföringsadress som barnet. Rätten till plats kan omprövas under pågående placering.

Säg upp plats på fritidshem

Uppsägningstiden är 30 dagar och avgift betalas under uppsägnings­tiden. Uppsägning av plats görs av den vårdnads­havare hos vilken barnet är folk­bok­fört. Undantag gäller om båda vårdnads­havarna är plats­innehavare och har delad faktura, då krävs bådas godkännande.

Vid byte av skola inom kommunen ska fritids­hems­platsen inte sägas upp. Den flyttas automatiskt till den nya skolan.

Klicka på länken nedan för att säga upp din plats på fritidshem.

Säg upp plats på fritidshem

Rätt till plats upphör den 31 juli det år barnet slutar årskurs 3.

Avgift och betalning

För plats i fritidshem och peda­gogisk omsorg betalar vård­nads­havare en avgift. Samma avgift gäller för verksamheter i kommunal respektive en­skild regi. Kontakta kommunens Servicecenter om du har frågor om din faktura.

Vad kostar det?

Siffrorna avser avgift 2024.

Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst (skattepliktig inkomst) per månad där barnet är folkbokfört. Med hus­håll avses gifta eller samman­boende. Med månadsinkomst avses årsinkomst delat på 12. För ditt yngsta (eller enda) barn betalar du 2 procent av inkomsten, max 1 125 kr/månad. Du måste själv lämna dina aktuella inkomstuppgifter till oss för att vi ska kunna räkna ut rätt avgift.

Du kan här själv räkna ut din avgift i e-tjänsten

Räkna ut din avgift (e-tjänst)

Vi räknar på hushållet där ditt barn är folk­bok­fört. Med hushåll avses ensamstående, makar och samman­boende.

Maxtaxa

Järfälla tillämpar maxtaxa för förskola och pedagogisk omsorg samt för fritidshem. Maxtaxan innebär att avgiften är inkomst­relaterad med ett tak för hur hög avgiften per barn kan bli. Det inne­bär att vid inkomster upp till 56 250 kronor betalas en fastställd procent­sats av hus­hållets brutto­inkomst per månad. De hushåll som har en sammanlagd inkomst över 56 250 kr per månad före skatt betalar högsta månadsavgift, det vill säga 1 125 kr för ett barn i fritidshem. Siffrorna gäller år 2024.

När du har flera barn i samma hushåll

När du har mer än ett barn med plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem boende på samma adress som du får du får en lägre avgift enligt listan nedan. Det yngsta barnet räknas som barn ett och för det betalas full avgift. Det näst yngsta barnet räknas som barn två och så vidare, och får en lägre avgift. Barn fyra och uppåt har ingen avgift.

Barn ett (yngsta barnet)

2 % av inkomsten ‑ men max 1 125 kr/månad

Barn två

1 % av inkomsten ‑ men max 563 kr/månad

Barn tre

1 % av inkomsten ‑ men max 563 kr/månad

Barn fyra och följande

ingen avgift­

För föräldra­lediga vårdnadshavare minskas avgiften med 61 procent.

Årlig inkomstjämförelse

Vi gör en kontroll med uppgifter från Skatteverket och jämför dessa med dina lämnade inkomstuppgifter.

Läs mer här om vår årliga inkomstjämförelse

Inskolning, planerings­dagar och normal ledighet

Du betalar din avgift från det datum då ditt barn har fått plats på fritidshemmet/pedagogiska omsorgen, inklusive dagar för inskolning.

Verksamheten har rätt att genomföra fyra planerings­dagar/utvärderingsdagar per år utan att avdrag görs på avgiften. En förut­sättning är att barn vid behov ges möjlighet till verksamhet på en annan enhet. Verksam­heten ska meddela plan­erings­dagar/utvärderingsdagar minst två månader i förväg.

Minskad närvaro­tid under ledighet som till exempel semester eller planeringsdagar/utvärderingsdagar påverkar inte avgiften.

Betalning och delad faktura

Så betalar du avgiften

Avgiften faktureras månadsvis och betalas under tolv månader per år. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta och förseningsavgift enligt gällande räntelag.

Autogiro och e-faktura

Du kan betala avgiften via autogiro. Då dras pengarna automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Alla våra fakturor till privatpersoner går även att få som e-faktura. Anmälan om e-faktura görs via din internetbank.

Läs mer om autogiro här

Läs mer om e-faktura här

När ni vill ha delad faktura

Om ni har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis finns möjlighet att ansöka om delad faktura. Detta görs på en särskild blankett och innebär att båda vårdnadshavarna blir platsinnehavare och får 50% av fakturabeloppet vardera. Avgiften grundas då på båda hushållens inkomster, men överstiger aldrig maxtaxan. Delad faktura är endast är möjlig om båda vårdnadshavare nyttjar plats i fritidshem.

Ansökan om och uppsägning av delad faktura ska godkännas av båda vårdnadshavare.

Blankett för anmälan om delad faktura

Blankett för att avsluta delad faktura

Vad händer om jag inte betalar fakturan?

Om du inte betalar avgiften trots påminnelse lämnas ärendet till inkasso.

Barnet kan förlora sin plats på grund av utebliven betalning.

Familjer som har en skuld till kommunen kan inte få plats om det inte finns särskilda skäl enligt skollagen kapitel 8, 7 § och kapitel 14, 6 §.

När du får en kreditfaktura

Du som får en kreditfaktura har betalat för mycket avgift för en viss period och ska få tillbaka pengar. På fakturan står det ett minustecken framför beloppet (se bild med exempel nedan). Tänk på att om du har andra obetalda fakturor från Järfälla kommun, så kan de beloppen komma att räknas bort innan utbetalningen sker. Beloppet på kreditfakturan och utbetalning kan alltså vara olika. Om beloppen på obetalda fakturor är större än beloppet du ska få tillbaka så sker ingen utbetalning.


För att anmäla ett kontonummer dit du vill få tillbaka pengar så använder du vår e-tjänst på https://e-tjanster.jarfalla.se/lamnakontonummer

Om du inte angett kontonummer för utbetalning innan kreditfakturan förfaller, så får du en utbetalningsavi från din bank. Avin kan användas på någon av de ställen som löser in den, exempelvis mataffärer. Om du istället vill ha pengarna insatta på ditt konto, så får du kontakta din bank som talar om vad som gäller för just din bank.

Flytta till Järfälla eller folkbokförd i annan kommun

Om ditt barn är folkbokförd i annan kommun och du önskar plats i kommunal skola och fritidshem i Järfälla kommun, ska ansökan göras via blankett. Blanketten hittas på kommunens hemsida. Ansökan lämnas till den skola som önskas där plats önskas. Rektor avgör om det är möjligt att erbjuda barnet en plats. Även elevens hemkommun ska bevilja placeringen.

Ansökningsblankett folkbokförd i annan kommun

När placeringen, som benämns interkommunal placering, har beviljats i Järfälla kommun gäller Järfällas regler för skola och fritidshem. Avgiften för fritidshemmet betalas dock till hemkommunen, det vill säga till den kommun där barnet är folkbokförd.

Om du är intresserad av en interkommunal placering i fristående skola och fritidshem/pedagogisk omsorg kontaktar du den fristående verksamheten.

Uppsägning av plats meddelas skolan samt hemkommunen.

Folkbokförd i Järfälla - plats i annan kommun

Om du önskar plats i skola och fritidshem/pedagogisk omsorg i en annan kommun så kontakta den aktuella kommunen för information om gällande rutiner. Det är rutinerna för ansökan i den önskade kommun som ska följas.

När ditt barn får en placering i en annan kommun ska ansökan även göras till Järfälla kommun via blankett. Blanketten hittas på kommunens hemsida och ska skrivas under av mottagandes skolas rektor samt av vårdnadshavare. Observera att det är vårdnadshavaren där barnet är folkbokfört som ska skriva under ansökan om barnet inte bor tillsammans med båda vårdnadshavarna.

När en placering i annan kommun har beviljats, en interkommunal placering, gäller lägeskommunens regler för verksamheten. Avgiften för fritidshemmet/pedagogisk omsorg betalas dock till Järfälla kommun, enligt Järfälla kommuns regler för avgifter och betalning.

Uppsägning av plats meddelas skolan samt Järfälla kommun.

Våra fullständiga avgifter och regler för fritidshem

Våra fullständiga avgifter och regler för fritidshem

Gäller från och med 1 januari 2024.

Ladda ner våra avgifter och regler Pdf, 182.1 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp