Innehåll

Vill du få nyhetsbrev och inbjud­ningar om företagande och näringsliv?

Vi vill lyssna mer. Och förbättra dialogen med dig. Det kan och ska vi göra på flera sätt. Ett sätt är att du går med i vårt företagsnätverk.

Anmäl dig till företagsnätverket för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar

Här anmäler du dig till företagsnätverket. Du blir då även prenumerant av nyhetsbrevet med näringslivsinformation. Du får också inbjudningar till olika näringslivsaktiviteter. I och med att du anmäler dig så samtycker du till att få information från Järfälla kommuns näringslivsavdelning.


Information om behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss  att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, hanterar och delar med oss av den information om dig som vi behandlar.

Personuppgiftsansvarig

Järfälla kommun (212000-0043) är personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamål samt metod för behandlingen. Kontaktuppgifter: Järfälla kommun, telefon 08-580 285 00.

Dataskyddsombud

Sigrid Arnamo - kontaktuppgifter: dataskydd@jarfalla.se, Järfälla kommun, 177 80 Järfälla, 08-580 285 00.

Så hanteras dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in för att skicka information om näringslivsfrågor i kommunen samt inbjudningar till aktiviteter. Personuppgifter om dig kommer varken att samlas in eller behandlas utanför EU/EES. För vårt ändamål behandlar vi dessa kategorier av dina personuppgifter: namn, e-postadress och företagsnamn.

Den rättsliga grunden för att vi som personuppgiftsansvarig ska få behandla dina personuppgifter är: grundläggande intresse.

Dina personuppgifter kommer att lagras tills du begär att de ska raderas eller de blir inaktuella. Dina personuppgifter kommer efter lagringsperioden att gallras med stöd av arkivlagen (1990:782) och Järfälla kommuns hanteringsanvisningar.

Dina personuppgifter har inhämtats från UC Marknadsinformation AB.

Utlämnande av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär att få ta del av allmänna handlingar från Järfälla kommun och uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Personuppgiftsbiträden

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss som personuppgiftsansvarig. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter

Om Järfälla kommun behandlar dina personuppgifter, så har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen. Om så är fallet har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Järfälla kommun behandlar om dig. Ovanstående gäller dock inte sådana uppgifter som vi inte får lämna ut enligt lag eller annan författning eller enligt beslut som har meddelats med stöd av författning. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras.

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, att begära att uppgiften ska rättas.

Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Observera att ett återkallande av samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifterna innan samtycket återkallades.

Bli glömd

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade, exempelvis om du återkallar ditt samtycke. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade innebär det att Järfälla Näringsliv AB utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna.

Begränsa behandlingen

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det gäller under den tid som dina invändningar bedöms. Begränsning innebär att Järfälla kommun inte får göra något med dina personuppgifter mer än att fortsätta lagra dem.

Informationsöverföring på begäran

Under vissa förutsättningar och där det är tekniskt möjligt, har du även rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Järfälla kommun i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportering. Det innebär att de uppgifter du själv har lämnat till oss sammanställs och lämnas ut från oss i ett strukturerat och elektroniskt format.

Avstå automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, om beslutet kan få rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar dig i betydande omfattning.

Kontakt vid åtgärd

Om du vill att någon åtgärd ska vidtas vad gäller dina rättigheter ber vi dig att kontakta Järfälla kommuns dataskyddsombud.

Klagomål 

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlas eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp