Innehåll

Ansvars­gränsen mellan kommun­ala och privata ledning­arna

Kommunen äger normalt vatten- och avlopps­ledningarna (VA-ledningarna) i allmän mark fram till den så kallade förbindelsepunkten. Därefter ansvarar varje enskild fastighetsägare för VA-ledningarna på den egna fastigheten. I vissa fall ägs ledningsnätet efter förbindelsepunkten av en samfällighet. Fastighetsägarna som ingår i samfällig­heten har ett gemen­samt ansvarar för VA-ledningarna i om­rådet.

Förbindelsepunkt

För alla VA-ledningar som ansluts till det kommunala VA-ledningsnätet upprättas en förbindelsepunkt. Dag­vatten kan dock i undantags­fall anslutas utan att en förbindelsepunkt upprättas om dagvattnet avleds på annat sätt än i en ledning, exempelvis i ett dike.

I normalfallet bestäms läget för förbindelsepunkten i samråd mellan kommunen och fastighetsägaren. Läget redovisas på nybyggnads­kartan i samband med nybyggnation. Förbindelse­punkten ligger normalt vid, eller strax utanför, fastighets­gränsen.

Normalfallet med enskilda fastig­hets­ägare

Ansvarsgränser mellan kommunala och privata VA-ledningar

Ansvarsgränsen mellan kommunala och privata vatten-, spillvatten-, och dagvattenledningar. Vattenledningarna är ritade med blå linje och avloppsvattenledningarna (spill- och dagvatten) är ritade som en gemensam röd linje.

Kommunen äger normalt VA-ledningarna i allmän mark fram till den så kallade för­bindelse­punkten. Efter för­bindelse­punkten ägs ledning­arna av fastighets­ägaren.

Fastighets­ägarens ansvar omfattar:

 • reparation av vatten­ledningar i samband med vattenläckor
 • åtgärder i samband med avlopps­stopp
 • underhåll av ledningar, ventiler och andra anordningar
 • se till att vatten­mätar­platsen uppfyller kommunens krav.
  Läs mer om kraven på vatten­mätar­platsen här

Kommunens ansvar omfattar:

 • drift och underhåll av ledningar och an­ordningar fram till förbindelse­punkten
 • byte av vatten­mätare (kommunens egendom)

Samfälligheter

Ansvarsgränserna mellan kommunala, samfällda och privata VA-ledningar.

Ansvarsgränserna mellan kommunala, samfällda och privata vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar. Vattenledningarna är ritade som en blå linje och avloppsvattenledningarna (spill- och dagvatten) är ritade som en gemensam röd linje.

Kommunen äger normalt VA-ledningarna i allmän mark fram till den så kallade för­bindelse­punkten. På samfälld mark ägs ledningarna gemen­samt av de som ingår i sam­fälligheten. Inne på privat fastighetsmark ägs ledning­arna av fastighets­ägaren eller samfälligheten.

Ansvaret omfattar:

 • reparation av vatten­ledningar i samband med vatten­läckor
 • åtgärder i samband med avlopps­stopp
 • underhåll av ledningar, brandposter, ventiler och andra anordningar
 • se till att platen för eventuella kommunala vatten­mätare uppfyller kommunens krav. Läs mer om kraven på vatten­mätarplatsen här

Kommunens ansvar omfattar:

 • drift och underhåll av ledningar och an­ordningar fram till förbindels­epunkten
 • byte av kommunala vatten­mätare (kommunens egendom)

Övriga ansvars­förhållanden

Förutom de renodlade exemplen ovan med privata fastighets­ägare och sam­fällig­heter finns det en mängd varianter av dessa, några varianter beskrivs kortfattat nedan. Utöver dessa finns flera mindre vanliga varianter.

Samfälligheter med enstaka fastigheter kopplade direkt till kommunala serviser

I vissa fall förekommer sam­fällig­heter där enstaka fastigheter är kopplade direkt till en kommunal servis.

Ledningsservitut

I vissa fall kan en enskild fastighets­ägare ha sina privata VA-ledningar dragna över en annan fastighet. I dessa fall skrivs normalt ett servituts­avtal mellan de berörda fastighetsägarna eller så skrivs överens­kommelsen in direkt i fastighets­registret.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp