Innehåll

Avgifter och bestäm­melser för vatten och avlopp

För att du ska kunna få dricks­vatten till kranen och för att spill- och dagvatten ska omhändertas på ett bra sätt tas en avgift ut. Ansvar och skyldig­heter mellan dig och kommunen finns samlade i "Allmänna bestämmelser för användande av Järfälla kommuns allmänna vatten och avlopps­anläggning".

Separata riktlinjer finns även för bland annat dagvatten, länshållnings­vatten och för fettavskiljare.

Avgifter

Vatten och avlopps­verksam­heten i Järfälla kommun är helt avgifts­finansierad vilket innebär att inga skatte­pengar går till verksamheten. Du som kund betalar själv för de tjänster du nyttjar och det vatten du själv förbrukar i ditt hushåll. Avgifterna är indelad i en anläggningsavgift och en brukningsavgift.

Järfällas VA-taxa, gäller från 2024-01-01 Pdf, 1.8 MB.

Brukningsavgift

Bruknings­avgiften är en av­gift för det vatten du använd­er och för att vi omhändertar och renar ditt spill- och dag­vatten. Nedan redovisas bruknings­avgiften för en vanlig småhus­fastighet.


Tabell. Brukningsavgift för en småhusfastighet

Bruknings­avgift för småhus­fastighet (från och med 2024-01-01)

Med moms

Rörlig avgift

27,20 kr/m³ vatten

Fast avgift för vatten­mätare

2 830 kr/år

Tomtyte­avgift*

1 380 kr/år

*Schablon för små­hus mot­svarande en tomt­yta på 600 kvm 

Anläggnings­avgiften

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala ledningsnätet, det vill säga för framdragande av nya ledningar till tomten. Anslutningsavgiften beror bland annat på hur stor din fastighet är.

Allmänna bestämmelser

För den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen gäller Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Utöver lagstiftningen har varje kommun möjlighet att fastställa särskilda bestämmelser. I Järfälla kommun finns sådana bestämmelsernas samlade i Allmänna bestämmelser för brukande av Järfälla kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA).

Läs ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Järfällas vatten- och avloppsanläggning Pdf, 630.4 kB.

I bestämmelserna framgår bland annat att du som fastighetsägare är ansvarig för att leda rätt vatten till rätt ledning. Detta innebär bland annat att takdagvatten som leds till stuprör aldrig får anslutas till en spillvatten­ledning. Takdagvatten ska istället omhändertas på fastigheten eller ledas till det kommunala dagvattennätet.

Kommunen är endast skyldig att omhänderta spillvatten av hushålls­karaktär och kan därför ställa särskilda krav på förorenat spill- eller dag­vatten. Exempelvis får större mängder fett inte tillföras avloppet varför livsmedels­verksamheter har krav på sig att installera fettavskiljare. För att tydliggöra dessa krav finns separata riktlinjer framtagna för bland annat dagvatten, länshållnings­vatten och fettavskiljare. Kommunen har också tagit fram rekommendationer om hur du som enskild fastighets­ägare kan omhänderta ditt dagvatten på ett bra sätt.  

Riktlinjer för fettavskiljare Pdf, 200.4 kB.

Riktlinjer för dagvatten och länshållningsvatten

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Pdf, 2.6 MB.

Ansvarsgränser mellan kommunala och privata ledningar

Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och verksamheter

Alla verksamheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet måste kunna visa att deras avloppsvatten är behandlingsbart. Olämpliga utsläpp, som till exempel metaller, organiska miljögifter, avvikande pH samt högre halter fett och ammonium, kan ställa till stor skada i ledningsnät, pumpstationer, reningsverk och recipient. Vi vill underlätta för verksamhetsutövare i vår kommun att göra rätt, så att inte miljöfarliga ämnen hamnar i avloppsvattnet därför har Käppala och Stockholm vatten och avfall tagit fram riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter.

Läs riktlinjerna från Stockholm vatten

Läs Käppalas riktlinjer för företag och industrier

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp