Innehåll

Stöd vid demenssjukdom

Vanlig glömska är inte något ovanligt när man blir äldre och många blir oroliga över att ha drabbats av Alzheimers sjukdom eller annan demenssjukdom när man märker att minnet sviker.

Du som drabbats av kognitiv svikt eller demenssjukdom kan ansöka om hjälp och stöd i olika former från Järfälla kommun. För dig med demenssjukdom och dina anhöriga finns olika stödinsatser. En del av insatserna måste du ansöka om att få.

Om kognitiv svikt och demenssjukdom

Varje år insjuknar uppemot 25 000 svenskar i demenssjukdom, de allra flesta är äldre personer. Efter 65 års ålder ökar risken betydligt – var femte person över 80 år är drabbad. Det totala antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 150 000 personer, en siffra som kommer att öka i takt med att andelen äldre blir fler.

Läs mer

Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom men det finns andra tillstånd som kan orsaka minnesförlust och förvirring. Demens orsakas av skador i hjärnan och kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar som drabbas.

Det är större risk att drabbas av demenssjukdom ju äldre man blir men vissa demenssjukdomar visar sig redan i 40–60-årsåldern. Detta gäller t.ex. den tidiga formen av Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens/pannlobsdemens.

Om man upplever att minnet sviktar är det viktigt att ta reda på orsaken. Många upplever glömska och det är inte alltid lätt att veta vad som är ”vardagsglömska” och när man bör söka vård. Om minnet sviktar under en längre period och det inte direkt kan kopplas till exempelvis en svår livssituation är det bra att söka vård. Speciellt om andra i omgivningen har märkt problemet och om minnesproblemen påverkar jobbet eller vardagen

Vilket stöd kan jag få av Järfälla kommun?

Du som drabbats av kognitiv svikt/demenssjukdom kan få hjälp och stöd i olika former från Järfälla kommun. En del av insatserna måste du ansöka om att få. Även för dina anhöriga finns det stöd.

Hemtjänstens demensteam

Järfällas hemtjänst i egen regi har ett Demensteam som verkar för äldre som bor i Jakobsberg. Demensteamet erbjuder stöd och omsorg till personer som har biståndsbeslut på hemtjänstinsatser, ledsagar- eller avlösningsservice och diagnostiserats med kognitiv sjukdom. All personal som är hemma hos brukarna har särskild kompetens inom kognitiv sjukdom och arbetar på ett sätt som främjar personcentrerad omsorg. Syftet med demensteamet är att kommunens äldre som drabbats av kognitiv sjukdom och är i behov av hemtjänst ska känna sig trygga hemma, att antalet hemtjänstpersonal som besöker den äldre ska vara få och att stödets utformning ska anpassas utifrån den äldres behov.

För att välja Demensteamet behöver du ansöka och beviljas stöd eller omsorg i form av hemtjänst. Du måste också bo i Jakobsberg. Om du har frågor om att ansöka är du välkommen att vända dig till kommunens servicecenter.

Telefon: 08-580 285 00

E-post: kontakt@jarfalla.se

Läs mer om Hemtjänst och stöd i hemmet här

Läs mer om hemtjänstens demensteam här

Läs mer om valbara utförare för hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice här

Valbara utförare för hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice

Dagverksamhet

Dagverksamheten vänder sig till dig som har en demenssjukdom. På dagverksamheten ges du möjlighet till social samvaro och olika aktiviteter. Här serveras lunch samt för- och eftermiddagsfika.

I Järfälla finns det fem dagverksamheter varav en har finsk inriktning. Alla dagverksamheter är Stjärnmärkta vilket innebär att minst 80 pro, cent av personalen har genomgått en utbildning i bemötande och vård av personer med demenssjukdom.

För att delta i dagverksamhet behöver du ansöka om en plats.

Läs mer om Järfälla dagverksamheter här

Anhörigstöd

Du som vårdar eller stödjer en närstående med demenssjukdom kan själv behöva stöd för att må bra. Kommunens anhörigkonsulenter erbjuder stöd, vägledning och sociala aktiviteter.

Läs mer om anhörigstöd här

Korttidsboende och växelvård

Korttidsboende är en form av vård- och omsorgsboende som riktar sig till dig som inte behöver en permanent plats, utan ett boende med omvårdnad under en begränsad tid; Till exempel medan du väntar på en plats på ett permanent vård- och omsorgsboende eller för att avlasta dina anhöriga om du får vård i hemmet.

Växelvård kallas det när du bor växelvis hemma och växelvis på ett korttidsboende. Växelvård är ett stöd för anhöriga för att de ska orka hjälpa, stödja och vårda sin äldre närstående.

På Kastanjens vård- och omsorgsboende i Jakobsberg finns tre avdelningar för personer som behöver växelvård eller korttidsboende.

Läs mer om korttidsboende och växelvård här

Vård- och omsorgsboenden

I Järfälla finns ett tiotal vård- och omsorgsboenden utspridda i de olika kommundelarna. Samtliga boenden erbjuder omsorg med demensinriktning.

Läs mer om vård- och omsorgsboende här

 

För mera information kontakta kommunens servicecenter.

Telefon: 08-580 285 00

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kompetens inom vård- och omsorg

Socialförvaltningen vidtar en rad åtgärder för att stärka och utveckla verksamheternas kompetens inom demensvård:

Stjärnmärkta verksamheter

I Järfälla kommun är flera verksamheter Stjärnmärkta vilket betyder att minst 80 procent av personalen har genomgått en utbildning i bemötande och vård av personer med demenssjukdom.

Stjärnmärkta verksamheter i Järfälla kommun är: All hemtjänstverksamhet egen regi inklusive larm och nattpatrull, dagverksamhet inom kommunens regi samt biståndshandläggning riktad för demens.

Silviahemscertifiering - utbildning i demenskunskap

Stiftelsen Silviahemmets utbildning innebär att alla medarbetare vid en vård- och omsorgsenhet har fått utbildning i demenskunskap för att bidra till högsta möjliga livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Samtliga vård- och omsorgsboenden i Järfälla kommun skall Silviahemscertifieras.

Hittills är följande enheter klara:

  • Björkens vård- och omsorgsboende
  • Kastanjens vård- och omsorgsboende
  • Smedens vård- och omsorgsboende

Järfällas demenssamordnare

Eva Stål, Fotograf: Anna Molander

Eva Stål är demenssamordnare i Järfälla kommun. Här har hon en övergripande funktion att arbeta och utveckla demensvård och omsorg. Eva samordnar, utvecklar och bidrar till kvalitetssäkring för Järfälla kommuns arbete inom området. I det uppdraget ingår att samverka så väl med kommunens aktörer inom området som med Region Stockholm och FOU nu (www.founu.se/) . Eva ger även information om var du som medborgare kan vända dig för att få det stöd kommunen erbjuder inom området demens.

Du är varmt välkommen att höra av dig till Eva om du vill veta mer om hur Järfälla kommun arbetar med samverkan och utveckling av området.

Eva är sjuksköterska och vårdlärare och har arbetat både inom kommunal hälso- och sjukvården både som sjuksköterska och chef. Eva har även drivit flertalet samverkansprojekt nationellt, regional och lokalt.

Du är välkommen att kontakta Eva med dina frågor.

Telefon: 08-580 282 98

E-post: Eva.Stal@jarfalla.se

Demensutredning

Om du misstänker att du eller en närstående har en demenssjukdom bör ni göra en demensutredning. Vid en demensutredning undersöks du på olika sätt för att ta reda på om du har en demenssjukdom, eller om dina besvär beror på något annat.

Om du har en demenssjukdom undersöker läkaren också vilken sorts demenssjukdom du har. En första undersökningen kan man göra inom primärvården, en så kallad basal demensutredning. Man kan sedan bli remitterad till en så kallad kognitiv mottagning, där det görs en mera omfattande undersökning om det behövs. Det är viktigt med rätt och tidig diagnos och behandling, detta även för att få anpassad stödinsats och i och med förbättrad livskvalitet.

Primärvården erbjuder och informera om kognitiv svikt/demenssjukdom och deras symptom. Kontakta din vårdcentral i första hand. Personer i yrkesverksam ålder remitteras ofta direkt till en kognitivmottagning via vårdcentralen.

Sjukvård, tandhälsa och hjälpmedel

Tandhälsa

Munvård har stor betydelse för hälsan. Munhälsan påverkas när vi blir äldre. Tänderna blir skörare och får lättare sprickor. Många äldre får problem med muntorrhet, och det ökar risken för hål i tänderna och infektioner i slemhinnorna. Har man en demenssjukdom kan man behöva särskilt stöd och kontakt med tandläkare.

Du kan själv välja att kontakta vilken tandvårdsutförare du önskar. På 1177 finns information om tandvård som Region Stockholm kan ge eller om du har stort behov av omvårdnad.

Information om tandvård på 1177.se

Folktandvården i Järfälla och Stockholm:

Vårdcentraler i Järfälla kommun

Primärvårdsrehabiliteringen

Kan hjälpa dig att se över din hemmiljö. Har du behov av kognitivt stödjande hjälpmedel, kan arbetsterapeuten hjälpa till med det. Denne kan också hjälpa till med intyg för bostadsanpassningsbidrag som till exempel ta bort trösklar hemma.

  • Familjeläkarna i Barkarby Husläkarverksamhet: 08-21 52 00

Trygghetslarm

Trygghetslarm ger dig möjlighet till akut hjälp i hemmet. Larmet är även kopplat till ett brandlarm. Du ansöker om trygghetslarm hos biståndshandläggaren. Ring servicecenter på telefonnummer 08-580 285 00.

Läs mer om trygghetslarm här

Patient- och anhörigföreningar

Det finns flera organisationer som arbetar för att samla och sprida kunskap om demenssjukdom och anhörigstöd:

Demensföreningen Stockholm

Är en ideell förening som arbetar för att sprida kännedom om olika demenssjukdomar, symptom, bemötande och förhållningssätt till stöd för demenssjuka och deras anhöriga.

Ordförande: Siv Bringetun

Telefon: 070-330 20 39

E-post: info@demensforeningen-sthlm.se

Alzheimer Sverige

Alzheimer Sverige är en rikstäckande anhörig- och patientorganisation som grundades 1986 för att ge råd och stöd till personer med Alzheimers sjukdom, och andra kognitiva sjukdomar, samt deras närstående.

Kontakt & frågor: Christina Davidsson

Telefon: 08-714 64 05

E-post: alzheimer@erstadiakoni.se

Ung anhörig

Stöd och information för dig som har en förälder med demenssjukdom. Intervjuer, tips, fakta, nyheter.

Läs mer om stöd och information här

Svenskt demenscentrum, SDC

Är en stiftelse. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen som även i huvudsak står för finansiering. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet.

Kontakt

Telefon: 08-690 58 00

E-post: info@demenscentrum.se

Demenspodden

Demenspodden är Svenskt Demenscentrums radio på nätet. Lyssna på avsnitten från denna sida, YouTube eller prenumerera via en poddcastapp.

Lyssna på demenspodden här

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

För dig som vill veta mer om demenssjukdomar och bemötande, finns Nationellt kompetenscentrum anhöriga. På deras hemsida finns bland annat en navigeringskurs om demens för anhöriga. Titta gärna på webbföreläsningarna som tar upp olika teman kring sjukdomar, bemötande och stöd samt anhörigberättelser.

Länk till Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida

Övrigt

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp