Innehåll

Våld går att förebygga

Skottlossning, mobbing i skolan, sexuella trakasserier och utsatthet i hemmet. Våld tar sig många uttryck, det ger enorma samhällskostnader och stort lidande. Därför arbetar Järfälla både brett och långsiktigt.

Socialförvaltningen jobbar bland annat med föräldragrupper, stödsamtal, sommaraktiviteter allt det här är delar av Järfällas våldsförebyggande arbete. Målsättningen är att barn i Järfälla kommun ska växa upp i ett samhälle fritt från våld.

Samarbete mot våld med hjälp av SAMBU

Samarbete barn och unga (SAMBU) är ett forum för fyra förvaltningar; socialförvaltningen, kultur,- demokrati och fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och kompetensförvaltningen. Syftet är att samordna det våldsförebyggande arbetet för barn och unga mellan de olika förvaltningarna. I SAMBU verkar vi för att de ska få stöd som är sammanhållet utifrån en helhetssyn. Det ska finnas hjälp i ett tidigt skede oavsett om det rör sig om problematisk skolfrånvaro eller utsatthet för kränkningar och hot på nätet. De verksamheter som ingår i samarbetet är polisen, skola, fritid, socialtjänsten och civilsamhället. Syftet är att långsiktigt minska våldet med förebyggande sociala insatser.

Här kan du läsa om SAMBUs våldspreventiva plan Pdf, 809.9 kB.

Vi vill förhindra att våld uppstår eller upprepas 

Vi förebygger våld genom att utmana könsstereotypa normer, stötta goda relationer mellan barn och föräldrar, stärka personalens kompetens att upptäcka barn och unga som utsätts för våld, att göra affischkampanjer i våra bostadsområden och mycket mer.

Våldsprevention hör bland annat ihop med arbetet inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS), brottsprevention, skola, fritid och föräldraskap.

Vårt arbete bygger på forskning som pekar ut tre viktiga framgångsfaktorer

  • Att arbeta för att förändra destruktiva manlighetsnormer
  • Att fokusera på vad vi som åskådare till våld kan göra
  • Att lyfta fram positiva förebilder

Ett annat viktigt perspektiv är att våldsutsatthet ser olika ut från person till person. Vi behöver vara medvetna om hur till exempel kön, ålder, klass, hudfärg, sexualitet, funktionsförmåga och hälsa påverkar en persons situation så att alla får lika möjligheter till hjälp.

Tre nivåer i det våldsförebyggande arbetet  

Ett sätt att förstå hur vi valt att utveckla det våldsförebyggande arbetet är att använda insatskedjan, där kedjans bas innehåller länkar med främjande och tidigt förebyggande arbete, som länkas vidare till arbete med upptäckt och därefter finns det återfallsförebyggande arbetet mot våld. Genom att se till att insatser länkar till varandra kan vi ha ett heltäckande stöd, och möta de behov som finns. Nedan presenteras kedjans delar.

Att tidigt förebygga våld

Att motverka rasism, stärka barnens rättigheter och förändra genusnormer och attityder till våld är tre områden som är centrala i kommunens våldsförebyggande arbete. De tre områdena ingår bland annat i kommunens föräldragrupper (ABC och föräldraföreläsningar), samt fältarbetarnas klassbesök i åk 5 som har tema våld.

Att upptäcka och agera vid våld

Järfälla kommun arbetar med fortbildning till anställda, utvecklar nya arbetssätt för att upptäcka utsatta barn och ser till att information om stöd och hjälp finns tillgängligt för alla kommunmedborgare. Det sker bland annat genom Järfällamodellen – kommunens arbete mot hedersvåld och en grundutbildning till alla på socialtjänsten om våld i nära relation.

Att våld som barn utsätts för inte ska upprepas

När barn utsätts eller upplever våld finns det hjälp både till de som utsätter andra för våld att förändra sitt beteende, samt skydd och stöd till våldsutsatta att leva ett liv fritt från våld. Det innebär bland annat att socialtjänsten erbjuder stödsamtal och skyddat boende, stöd till de som är utsatta men också de som vill sluta använda våld.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp