Innehåll

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare ska finnas hos alla verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spill- eller dagvatten.

Varför oljeavskiljare?

Utan oljeavskiljare kan oljan nå reningsverk samt sjöar och vattendrag och medföra skada för människa och miljön. Det är viktigt att minska mängden olja som kommer till reningsverken eftersom olja försämrar reningsprocessen och kan skada den biologiska reningen. Installation av oljeavskiljare minskar verksamhetens negativa påverkan på miljön.

Oljeavskiljarens funktion

Grundprincipen för en oljeavskiljare är att olja, som är lättare än vatten, flyter upp till ytan och tyngre partiklar och slam sjunker till botten. Oljan och slammet kan slamsugas, det renade vattnet rinner sedan vidare till avloppsnätet eller ut i dagvattnet. För att oljan ska hinna stiga till ytan är det viktigt att uppehållstiden för det förorenade vattnet är tillräckligt, annars följer oljan med det utgående vattnet. Vanligen krävs minst två timmars uppehållstid för att oljan ska hinna separera från det förorenade vattnet.

Vilka verksamheter behöver en oljeavskiljare?

Alla verksamheter där det finns risk för oljespill ska ha en avskiljare. Det gäller till exempel biltvättar, verkstäder, bensinstationer/tankstationer, bilskrotar och verkstäder med golvavlopp med flera.

Klass 2 avskiljare

Oljehalten i utgående vatten får vara högst 100 mg olja/liter. Används vid rening med små utsläpp. Lämpar sig inte för verksamheter som hanterar rengöringsmedel avsedda för fordonstvättar.

Klass 1 avskiljare

Utrustad med koalesator som omvandlar små partiklar till större droppar, som därefter lätt avskiljs. Ska klara en avskiljningsgrad på högst 5 mg olja/liter i utgående vatten. Används vid fordonstvättar och andra verksamheter med högre reningskrav exempelvis där det bildas mycket små oljedroppar (emulsioner).

Skötsel

För att oljeavskiljaren ska fungera på det sätt som är avsett krävs skötsel, kontroll och regelbunden tömning av oljan och slammet. Alla oljeavskiljare ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN 858-1 och 858-2.

Oljeavskiljaren ska vara utrustad med provtagningsmöjligheter för utgående vatten samt med larm som både visar en varningslampa och har en ljudsignal som låter vid för hög oljenivå.

För anmälningspliktig verksamhet ska alla kontroller samt underhåll dokumenteras, dokumentationen ska på begäran kunna visas för tillsynsmyndigheten.

Icke-anmälningspliktiga verksamheter bör också journalföra enligt ovan men är inte förpliktigade att skriftligt dokumentera sin egenkontroll.

Månadskontroll

Som en del i egenkontrollen är verksamhetsutövaren skyldig att minst en gång i månaden kontrollera oljeskiktets tjocklek, slammängd och larmets funktion.

Larmet indikerar när det är dags för tömning av olja.

Tömning

Oljeavskiljaren ska tömmas minst två gånger per år, eller vid behov. Avskiljaren ska tömmas när slamnivån är 50% eller när oljenivån är 80% av avskiljarens lagringskapacitet. Generellt rekommenderas toppsugning vid 5 cm oljeskikt och slamsugning när slamskiktet är 15 cm om inget annat anges av tillverkaren.

Efter tömning är det mycket viktigt att avskiljaren fylls med vatten.

Innehållet i en oljeavskiljare klassas som farligt avfall och ska omhändertas av ett företag med tillstånd att transportera farligt avfall. Transportdokument ska upprättas för varje avfallstransport och följa med avfallet från lämnaren till mottagaren. Dokumentet ska innehålla avfallsslag, mängd, vem som lämnar och vem som är mottagare.

6-månaderskontroll

I standarden finns krav på 6-månaderskontroll av sakkunnig person. Kontrollen ska omfatta följande:

  • Mätning av slamskiktets tjocklek och oljenivå.
  • Larm, den automatiska avstängningen och vattennivåskillnader.
  • Koalesensfiltret kontrolleras om sådant finns.
  • Kontrollerar och rengör provtagningsbrunnen och utloppsrännan.

5-års besiktning

Vart femte år ska oljeavskiljarsystemet besiktigas av ackrediterad person, eller person med motsvarande kunskap och utbildning. Besiktningen innebär att det kontrolleras att oljeavskiljaren är tät och fungerar. Detta gäller alla oljeavskiljare.

Utöver en generell översyn av anläggningens skick kontrolleras:

  • Säkerhet mot läckage av olja från oljeavskiljaren
  • Förhöjning, oljan får inte nå betäckningen
  • Flottörventil
  • Larmutrustning
  • Dimensionering
  • Täthetsprovning

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp