Gå direkt till sidans innehåll

Mål och budget

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument och innehåller fullmäktiges mål, uppdrag och ekonomiska ramar.

Fördelning av verksamhetskostnader

Cirkeldiagram
Utbildning 32,2 %
Förskola och fritidshem 17,7 %
Äldreomsorg 13,3 %
Funktionsnedsättning 12,9 %
Omsorg och stöd 7,2 %
Infrastruktur och miljö 5,3 %
Idrott och fritid 3,0 %
Kultur 1,7 %
Övrigt (arbetsmarknadsåtgärder, räddningstjänst m.m.) 6,8 %

Övergripande mål

Järfälla ska vara en trygg och attraktiv inflyttnings­kommun som känne­tecknas av ekonomisk tillväxt, god välfärd och hållbar utveckling.

Fokusområden

Tryggare Järfälla

Ett tryggt Järfälla är ett attraktivt Järfälla. Alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i Järfälla, oavsett plats och tid på dygnet.

God välfärd

Järfälla­borna ska få ut bästa möjliga välfärds­tjänster för sina skatte­pengar. Kommunalt finansierade verksam­heter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukar­upplevd kvalitet avseende såväl verksam­hetens innehåll som personalens bemötande.

Hållbar utveckling

Det sociala utanför­skapet ska brytas. De som av olika anledningar har hamnat utanför ska alltid erbjudas en väg in/tillbaka. Genom miljö- och hållbarhets­arbete tar vi vara på värden som gör Järfälla attraktivt.

Tryggare Järfälla

Ett tryggt Järfälla är ett attraktivt Järfälla. Alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i Järfälla, oavsett plats och tid på dygnet.

God välfärd

Järfälla­borna ska få ut bästa möjliga välfärds­tjänster för sina skatte­pengar. Kommunalt finansierade verksam­heter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukar­upplevd kvalitet avseende såväl verksam­hetens innehåll som personalens bemötande.

Hållbar utveckling

Det sociala utanför­skapet ska brytas. De som av olika anledningar har hamnat utanför ska alltid erbjudas en väg in/tillbaka. Genom miljö- och hållbarhets­arbete tar vi vara på värden som gör Järfälla attraktivt.

Fokus: Ett tryggt Järfälla

Ett attraktivt Järfälla är ett tryggt Järfälla. Järfälla ska vara en lugn och trygg kommun där alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i kommunen oavsett plats och tid på dygnet. Buskage, klotter och bristfällig belysning gör att människor upplever otrygghet och detta måste stävjas och förebyggas.

Ett av de viktigaste fokusområden under mandatperioden är arbetet för ökad trygghet. Bland annat har ett 77-punktsprogram för ökad trygghet med tydliga och konkreta åtgärder tagits fram. Kommunens första trygghetskameror kopplade direkt till polisen har kommit på plats och arbetet med klottersanering förstärks. Dessutom fortsätter de kommunala insatserna för att upprätthålla lag och ordning med bland annat ordningsvakter och väktare. Den kommunala krisberedskapen har det senaste året stärkts med exempelvis beredskapslager med skyddsmaterial och under kommande år fortsätter arbetet med ytterligare utveckling av kommunens krisberedskap.

Det förebyggande arbetet med att förhindra riskbeteende och kriminalitet behöver ske på kort och lång sikt i samarbete med bland annat polis, nattvandrare, fältassistenter, civilsamhället och våra skolor.

Fokus: Järfälla för äldre

Järfälla ska vara en seniorvänlig kommun där omsorgen om äldre är en prioriterad kärnverksamhet. Alla ska kunna skapa en meningsfull vardag och leva ett aktivt liv oavsett ålder.

Hög kvalitet på den sociala omsorgen är viktig för att öka tryggheten, minska utanförskapet och ge människor i behov av stöd den hjälp de behöver. Under 2021 fortsätter arbetet med att stärka sjukvårds- och omvårdskompetensen inom kommunen.

En viktig del i att äldre kan förbli friska längre är att de får mat som är näringsrik. Den mat som kommunen serverar ska vara god och näringsrik, och därmed något att se fram emot.

Järfälla har under flera år legat i framkant när det gäller användning av välfärdsteknologi för äldre. Byte till digitala lås i hemtjänsten fortsätter inom hela kommunen, liksom inköp av utrustning för digitala trygghetskameror. Den som önskar ska ha möjlighet att beställa matlådor digitalt, och trådlåst internet ska installeras i alla bostäder på äldreboenden i Järfälla.

Fokus: Utbildning för livet

Kunskap, trygghet, studiero och utveckling ska prägla Järfällas grundskolor. För de äldre eleverna ska SFI, yrkesutbildning och studie- och yrkesvägledning ge förutsättningar för att snabbt ta sig ut på arbetsmarknaden och bryta utanförskapet.

Inom grundskolan upprättas så kallade elev- och föräldrakontrakt med syfte att öka studiero, trygghet och kunskapsmål samt tydliggöra ansvarsområden för respektive parter. Kontraktet gäller för kommunala aktörer samt de privata aktörer som väljer att delta.

Genom en höjning av elevpengen istället för att genomföra riktade satsningar ges kommunens skolor och dess skolledningar bättre förutsättningar att arbeta med sina mål utefter lokala behov och förutsättningar.

Bryta utanförskapet

Alltför många människor befinner sig idag i utanförskap och detta utanförskap måste brytas. Känslan av att inte kunna påverka sin livssituation gällande jobb, utbildning, kontakt med myndigheter och andra människor måste vi komma till rätta med.

Kombinationen av krav, förväntan och stöd ska vägleda Järfällas arbete för integration och mot utanförskap. SFI, yrkesutbildning och studie- och yrkesvägledning ger förutsättningar för att snabbt ta sig ut på arbetsmarknaden. Inom ramen för arbetet med att förbättra integrationen kommer också mer resurser att läggas på svenska för invandrare (SFI) för en mer kvalitativ utbildning exempelvis genom att öka antalet lärarledda lektionstimmar. Samtidigt ställs högre krav på att elever gör framsteg med syfte att fler ska klara språkkraven snabbare.

Ungdomar utan utbildning eller arbete ska tidigt få hjälp och stöd med förebyggande insatser för att undvika utanförskap, och därför läggs extra resurser, på att stärka socialförvaltningens förebyggande arbete.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp