Innehåll

Elevhälsa i Järfälla

Kommunens centrala funktion för elevhälsa ser till att varje kommunal skola har tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator. Dessa arbetar i så kallade elevhälsoteam och ska främst jobba förebyggande och hälsofrämjande. I elevhälsoteamet ingår också specialpedagogisk kompetens. Du som är vårdnadshavare till elev i kommunal grundskola i Järfälla når elevhälsoteamets kontaktuppgifter via skolplattformen Vklass.

Medicinska insatser

Elevhälsans medicinska insatser, EMI, tar över ansvaret för att följa barnets hälsoutveckling efter barnhälsovården. EMI inleds i förskoleklass och finns sedan tillgängliga för eleverna ända tills det att de slutar gymnasiet.

Skolsköterskan och skolläkaren arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att bland annat erbjuda regelbundna hälsobesök, hälsoenkäter och vaccinationer. Eleverna är även välkomna till skolsköterskan för enklare sjukvårdande insatser och samtal kring mående, hälsa och skolsituation. Skolläkaren bokas via skolsköterskan. Skolsköterskan och skolläkaren har samma sekretess som annan hälso- och sjukvårdspersonal.

För sjukvårdsrådgivning hänvisar vi i första hand till 1177 Vårdguiden på telefon 1177, eller till webbplatsen 1177.se.

1177 Vårdguiden på webben

Skolpsykologiska insatser

Det skolpsykologiska uppdraget syftar till att öka elevers kunskapsinhämtning, att bibehålla elevernas psykiska välmående samt att värna om alla elevers rättigheter i skolmiljön.

Den skolpsykologiska insatsen kan konsulteras om du som vårdnadshavare är orolig för ditt barns psykiska mående eller utveckling i skolan.

Skolsociala insatser

Skolkuratorns uppdrag är att bidra till goda förutsättningar för elevers lärande, utveckling och hälsa. Skolkuratorn har ett särskilt fokus på den sociala miljön och bidrar med psykosocial kompetens i skolans EHT.

Det kan röra sig om såväl åtgärdande arbete i form av stöd kring enskild elev, som hälsofrämjande och förebyggande inom exempelvis trygghet, tillgänglig lärmiljö med fokus på den psykosociala miljön, likabehandling, värdegrund och alla elevers rätt till utbildning.

Specialpedagogiska insatser

Specialpedagogisk kompetens på skolor kan bidra på olika sätt genom t.ex. stöd till personal i planering av undervisning, utformning av åtgärdsprogram och undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Fokus ligger på att öka elevers kunskapsinhämtning och utveckling av olika färdigheter.

Centralt stöd till förskola och skola

Förskolor och skolor i Järfälla kan ansöka om insatser från elevhälsans förskole- och skolstöd vid behov.

Läs mer om Förskole- och skolstödet här

Elevhälsa på gymnasie­skolan

På gymnasie­skolan ansvarar rektor för att det finns elevhälsopersonal.

Läs mer på Järfälla gymnasiums webbplats

Elevhälsans medicinska insats

Förskoleklass och årskurs 1

Eleven bjuds in till ett första hälsobesök för kontroll av längd, vikt, syn och hörsel, och erbjuds även ett besök hos skolläkare. Vårdnadshavare får inför besöket fylla i en hälsoblankett.

Vaccination mot mässling påssjuka, röda hund (MPR dos 2)

Till dig som ska vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund — Folkhälsomyndigheten

Årskurs 2

Eleven bjuds in till ett hälsobesök för kontroll av längd och vikt. Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Årskurs 4

Eleven bjuds in för ett samtal om hälsan och får fylla i en hälsoenkät. Även längd-, vikt- och ryggkontroll utförs på eleven.

Årskurs 5

Vaccination mot HPV (humant papillomvirus) erbjuds alla elever. Vaccinationen ges i två doser, en på hösten och en på våren. Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV), 2 doser

Bra att veta om HPV — Folkhälsomyndigheten

Årskurs 7

Eleven bjuds in till ett hälsobesök för kontroll av längd, vikt, rygg och syn samt samtal om trivsel, fritid, skola, kost, sömn och motion. Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Årskurs 8

Eleven erbjuds vaccination DTP (difteri, stelkramp, kikhosta) dos 5 enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet. Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta (dTp dos 5)

Till dig som ska vaccineras mot difteri, stelkramp och kikhosta — Folkhälsomyndigheten

Gymnasiet år 1

Hälsosamtal, hälsoenkät, uppföljning av längd och vikt. Rygg och synundersökning vid behov. Hörselundersökning för elever på byggprogrammen.

Vaccin funkar (folkhalsomyndigheten.se)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp